Destanların Oluşum Aşamaları Nelerdir?

DESTANLARIN OLUŞUM AŞAMALARI

1 – Doğuş aşaması : Milletlerin hayatında derin izler bırakan tarihi , sosyal ya da doğal bir olay yaşanır ve bu olay içinde yüceltilmiş kahraman ya da kahramanlar bulunur.
2 – Yayılma aşaması : Yaşanan olay ve olay içindeki kahramanlar sözlü gelenek yoluyla kuşaktan kuşağa , bölgeden bölgeye aktarılır.
3 – Derleme Aşaması : Sözlü gelenekte yaşayan bu destanları güçlü şairler , bir bütün olarak derler ve yazılı metin biçimine getirir.

Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir.
a) Doğal Destanlar: Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir.Doğuş , yayılma , derleme aşamalarından geçerek kendiliğinden oluşmuş , toplumun ortak malı olmuş destanlardır. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.
İliada, Odysseia                                        Yunanlıların (Homeros)
Kalevala                                                   Finlilerin
Nibelungen                                               Almanların
Ramayana, Mahabarata                             Hintlilerin
Cid                                                          İspanyolların
Chanson de Roland                                   Fransızların
Gılgamış                                                  Sümerlerin

b)Yapma (Suni) Destanlar: Toplumu etkileyen herhangi bir olayı bir şairin doğal destanlara benzeterek  kaleme alması sonucu ortaya çıkmış olan destanlardır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:
Virgilius                                               Aeneit
Dante                                                  İlahi Komedi
T.Tasso                                                Kurtarılmış Kudüs
Milton                                                  Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet
Firdevsi                                               Şehnâme
Load disqus comments

0 Yorumlarınız