2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 19 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

SAYFA 19

1. Yaptığınız araştırma sonucunda sınıfa getirdiğiniz, Atatürk'ün basınla ilgili görüşlerinin bulunduğu metinlerden kısa bir bölümü arkadaşlarınıza okuyunuz.
  • Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922)
  • Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1925)
  • Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1924)[1]
  • Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır. (1 Kasım 1925, TBMM)
  • Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (1929)[1][3]
  • Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. (1923)[1][3]
  • Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. (1923)[1][3]
  • Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin kesinlikle isteyeceği hususlardandır. (1 Mart 1922)
  • Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. (1924)[1]
  • Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. (05.02.1924, İzmir'de gazetecilerle)

2. Atatürk'ün, basının daha çok hangi özelliğine vurgu yaptığını söyleyiniz.

Atatürk'e göre basının ana amacı ilkeri ışığında halkı eğitmek,geniş kitlelere bu ilkeleri yaymak, bu ilkeler yönünde toplum zihniyeti yaratmaktır.Basının daha çok bilinçli kamuoyu yaratmadaki özelliğine vurgu yapıyor.

3. Okuduğunuz metinden de yararlanarak Atatürk'ün basına verdiği önemin nedenini açıklayınız.

Atatürk'e göre basın kamuoyu oluşturmada , bir milleti bilinçlendirmede ona doğru yolu göstermede çok önemli bir araçtır.

4. Atatürk, basının neden hür olması gerektiğini söylüyor?

Çünkü basın hürriyeti olmadan kamuoyu bilinçlenemez ve kendini duyuramaz...


Bu yazı edebiyatfatihi.blogspot.com sitesinden alınmıştır. Kaynak siteyi ziyaret edin

Load disqus comments

0 Yorumlarınız