2014 - 2015 11. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 22 - 23 - 24 Soruları Ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

7. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Örnekleme B) Tanımlama C) Karşılaştırma D) Benzetme E) Alıntı yapma

8. Sanat metinleri ile öğretici metinlerin farklılıklarını açıklayınız.

http://nettebuldum.blogspot.com.tr/2014/09/sanat-metinleri-ile-ogretici-metinlerin.html
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki yargılar doğru ise ayraçla gösterilen yerlere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(Y ) Dil, kurmaca metinlerde nesnel özellikler taşır.
( D) Amacı bilgi vermek olan metinlere “öğretici metinler” denir.
(Y ) Kurmaca metinlerde, yaşanılanlar olduğu gibi yansıtılır.
2. Aşa ğı da ki cüm le ler de boş bırakılan yerleri uy gun bi çim de dol du ru nuz.
• Öğretici metinler, BİLGİ VERME, ÖĞRETME,AYDINLATMA amacı taşır.
• Kurmaca metinler,ESTETİK ZEVK VERME  amacı taşır.
• Kurmaca metinlerde dil, ağırlıklı olarak SANATSAL  işlevinde, öğretici metinlerde ise
GÖNDERGESEL  işlevindedir.

3) Bu pararafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleyici B) Açıklayıcı C) Tartışmacı D) Fantastik E) Öyküleyici

4) Yu karıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuş tur?
A) Ör nek le me B) Karşılaştırma C) Ta nık gös ter me D) İliş ki kur ma E) Ta nım la ma

 5) Bu pararafta aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinden faydalanılmıştır?
A) Açıklayıcı B) Tartışmacı C) Fantastik D) Betimleyici  E) Öyküleyici

6. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlere ait bir özellik değildir?
A) Sahnelenmek amacının güdülmesi
B) Monolog ya da d yalog esasına dayanması
C) Okuyucuya bilgi vermek amacı taşıması
D) Di lin, alı cıyı ha re ke te ge çir me iş le vin de kul la nıl ma sı
E) Sah ne de ger çek leş ti ri le cek ha re ket le rin yay ayraç için de ve ril me si


7. Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özelliktir?
A) Açık la ma ya da bil gi ver me amaç lı ol ma sı
B) Di lin gön der ge sel işlevde kullanılması
C) Ge nel lik le öy kü le yi ci ve be tim le yi ci an la tı mın kul la nıl ma sı
D) Söz cük le rin ağır lık lı ola rak ger çek an lam da kul la nıl ma sı
E) Üslup kaygısının ön planda olması

8. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerle sanat metinlerine ait ortak bir özelliktir?
A) Belirli  bir plan dâhilinde yazılmış olması
B) Estetik zevkin ön planda olması
C) Söz cük lerin ge nel lik le gerçek an lam lı ola rak kul la nılması
D) Dilin ağır lık lı ola rak heyecanı bildirme iş le vinde kul la nı lması
E) Kur gu la na bi lir nitelik taşıması

9. Bir metnin öğretici ve sanat metni diye sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt olamaz?
A) Di lin han gi iş le vin de kul la nıl dığı
B) Met nin han gi amaç la ya zıl dığı
C) Dü şün ce yi ge liş tir me yön te mi
D) Metnin uzun ya da kısa olması
E) Söz cük le rin ifa de et ti ği an lam özel lik le ri

10. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?
A) Masal  B) Hikâye  C) Tiyatro    D) Şiir    E)Fabl

11. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatım türü değildir?

A) Makale B) Mülakat C) Sohbet D) Anı     E) Gezi yazısı


12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir?
A) Biyografi B) Masal C) Sempozyum D) Komedi E) Sohbet

13. Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleyici B) Tartışmacı C)Açıklayıcı D) Mizahi E) Fantastik

14. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş tur?
A) Öyküleme - Betimleme
B) Açık la ma - Be tim le me
C) Kar şı laş tır ma - Öy kü le me
D) Ta nım la ma - Açık la ma
E) Kar şı laş tır ma - Ta nım la ma
2002-ÖSS

15. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen öğretmenin br özelliği değildir?
A) Der si ni çe ki ci kı lan
B) Ko nuş mak tan çok, ko nuş tu ran
C) Oku yup araş tır ma ya yön len di ren
D) Belirli düşünce kalıplarına bağlı kalan
E) De ği şik tür de ki kla sik ya pıt la rı sev di ren
2008-ÖSS
16. Metinlerin hangi ölçütler çevresinde sınıflandırıldığını açıklayınız.
http://nettebuldum.blogspot.com.tr/2014/09/metinler-hangi-olcutler-cevresinde.html
Load disqus comments

0 Yorumlarınız