7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1) "Büyük" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "üstün niteliği olan" anlamında kullanılmıştır?

A) O ayrıldığı için büyük üzüntü duyduk.
B) Büyükbabasını görünce boynuna sarıldı.
C) Cümle başlarında büyük harf kullanılır.
D) Her zaman, "Ahmet Bey büyük adamdır." der.

2) Aşağıdakilerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

  1. Bir zafer takı gibi yurdun üstünde durduk.
  2. En yaşlı tarihin en genç inkılabını.
  3. Duymamak için onu kaybetmemek azabını
  4. Göğsümüzü önüne kale yaparak durduk.

3) “Eskiden kahve öyle gelişigüzel pişirilmezdi.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) rasgele B) özensiz
C) titizlikle D) üstünkörü

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde cümleyi söyleyenin düşüncelerine (öznelliğe) yer verilmiştir?

A) Çocuk okula yeni başladı.
B) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
C) Herkes o genci birbirine soruyordu.
D) Güzelim ormanlarımızı yakıyorlar.

5) I . Kalenin penceresinden yeşil ovalara bakıyorum.
II . Belgeyi bulmak için kağıtların arasına bakıyorum.
III. Evde çocuklara bugün ben bakıyorum.
IV . Pencereden bahçedeki çocuklara bakıyorum.
" Bakmak " kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde,aynı anlamda kullanılmıştır ?
A) I – II B) II - III
C) I – IV D) III – IV

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Soğuktan nehirler bile dondu.
B) Geç kaldığım için derse giremedim.
C) Hava gittikçe güzelleşiyor.
D) Sizi bulamadığından geri döndü.
7) "Paylaşılan bir……….iki kat olur, paylaşılan
bir……………….yarıya iner."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi söz­cüklerin getirilmesi en uygundur?
A)Üzüntü-mutluluk B)Keder-tasa
C)Sevinç-acı D)Dert-hüzün

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?

A) Buralarda karasal iklim hakimdir
B) Uzun yıllar soba yakarak ısındık.
C)Oyunun ikinci perdesi oldukça ilginçti.
D)Mani tek dörtlükten oluşan şiirdir.

9)
Bizlerin başlıca kusurunu yaşama sevincinden yoksun olmamız.Çoğumuz, küçük mutluluklara sıkı sıkı kapa­tırız benliğimizin kapılarını. Neşeli insanları sulu sayarız. Dertlenecek bir neden bulun­mayınca bile,
hep dertliyizdir genellikle.


Parçaya göre yazarın yakındığı nedir?
A)İnsanları hiç sevmememiz.
B)Küçük şeylerle mutlu olamamamız.
C)Tabiatı hiç korumamamız.
D)Yaşama sevincini kaybetmemiz.

10) Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabahyıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.
Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yaralanılmamıştır?
A) Dokunmadan B) Koklamadan
C) İşitmeden D) Tatmadan


11) “Gitmeliyim – gezsem – oynayasınız” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Gereklilik, istek, dilek-şart
B) Dilek – şart, istek, gereklilik
C) Dilek – şart, gereklilik, istek
D) Gereklilik, dilek-şart, istek 

12) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yüklem, bildirme (haber) kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
A) Akşamları kitap okumayı çok severim.
B) Bugünkü konferansa katılmalıyım.
C) Dün onlara gittik.
D) Bu maçı bizde izleyeceğiz.

13) I. Ders biter bitmez eve gitmelisin.
II. Yarın ona her şeyi anlatacağım.
III. Saat üçte uçağa bindik.
Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemlerin kipleri hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir.

A) Duyulan geçmiş zaman-gelecek zaman-şimdiki zaman
B) Gereklilik kipi- gelecek zaman- duyulan geçmiş zaman
C) Gelecek zaman- gelecek zaman- görülen geçmiş zaman
D) Gereklilik kipi- gelecek zaman- görülen geçmiş zaman

14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “görmeyeyim” eyleminin kip ve kişisini doğru verilmiştir.
A) İstek kip – olumsuz – 1. tekil kişi
B) Şart kipi – olumlu – 1. çoğul kişi
C) Geniş zaman – olumsuz – 1. tekil kişi
D) Gereklilik kipi – olumsuz – 3. tekil kişi

15) Bu sabah biraz yürüyeceğim.” cümlesindeki yüklemin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelecek zaman-1.tekil kişi
B) Geniş zaman-1.çoğul kişi
C) Gelecek zaman-1.çoğul kişi
D) Şimdiki zaman-1.tekil kişi

16) Fiillerin kipleri hangi seçe­nekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Bilmez - görün - sevse ”
A) Geniş zaman - Emir kipi - İstek kipi
B) Geniş zaman - Geçmiş zaman - Şart kipi
C) Geniş zaman - Emir kipi - Şart kipi
D) Emir kipi -Şimdiki zaman - Şart kipi

17) “Gel-” fiilinin geniş zamanın ikinci çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) geliyorsunuz
B) gelseniz
C) gelmelisiniz
D) gelirsiniz   
18) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi, farklı bir zarf grubuna girer?

A) Misafirlerini gülerek karşıladık.
B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.
C) Biraz bekleyin, arkadaşımız gelecek.
D) Bir hayli üzgün görünüyordu arkadaşım.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır.
A) İyi filmleri mutlaka izlemelisin.
B) Gömleği iyi ütülemişsin.
C) İyi arkadaş sana hatanı söylemeli.
D) İyi insanların adı kendinden sonra da yaşar.

20) I. Çocuk hüngür hüngür ağlıyordu.
II. Sinemadan sonra durakta buluşalım.
III. Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum.
IV. Çocuk, pencereden dışarı çıkmış.
Yukarıdaki cümlelerde yer alan zarfların çeşitleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Zaman / yer-yön / durum / miktar
B) Zaman / miktar / durum / yer-yön
C) Durum / zaman / miktar / yer-yön
D) Miktar / zaman / durum / yer-yön

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır?
A) Çantasındaki kalemi bana verdi.
B) Ali, koşarak okula gitti.
C) Yarın Almanya’ ya gidecek.
D) Babam, aşağı indi.

22) “Osman işten gece yarısı çıktı.”
I II III IV
Yukarıdaki cümlede yer alan numaralı cümlelerden hangisi zaman zarfıdır?
A) I B) II C) III D) IV

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır?
A) Dün onunla epeyce dolaştık.
B) Sınavı olduğu için erken yattı.
C) Üç tane kalem almış.
D) Seni çok iyi dinledim.

24) “Çocuğun elleri güzelce yıkandı. “ cümlesindeki zarf eylemi hangi yönden etkilemektedir?

A) Durum B) Zaman
C) Ölçü D) Yer-yön
25) “Uzun süre derste anlatılanları anlayamadı.” cümlesindeki “anlayamadı” fiilinin türü nedir?
A) Sürerlik fiili B) Tezlik fiili
C) Yaklaşma fiili D) Yeterlik fiili

26) Aşağıdaki fiilerden hangisi tezlik fiilidir?
A) yapıvermek B) düşeyazdı
C) bekleyedurmak D) sürebilmek

27) Aşağıdaki eylemlerin hangisi “basit – türemiş – bileşik” şeklinde sıralanmıştır.
A) kapatabil- / yaz- / pişir-
B) yaz- / kabul et- / bayatla-
C) bekle- / kaçır- / sabret -
D) taşı- / açıver- / güldür-

28) Yeterlik fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik bildirir?
A) Onları belki bizim takım yenebilir.
B) Toplantıya belki gelmeyebilirim.
C) Ayşe yarın okula gelebilirmiş.
D) Söylediklerinin hepsini anladım.

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit fiildir?

A) Bunları okuyabilirim.
B) Şu çayı bana getiriversene.
C) Yarın bizimle gelecek.
D) Yazılanları okuyadurun.

30) Aşağıdaki eylemlerden hangisi türemiş bir eylemdir?
A) koşuyor
B) koşturduk
C) koşacak
D) koşmalıyım 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız