FanoBET


Osmanlı Devletinde Önemli Olaylar, Yıl Yıl Kronolojisi

Osmanlı imparatorluğu kronolojisi, osmanlı devletindeki önemli olaylar, osmanlı imparatorluğunda ne ne zaman oldu ne zamandır, osmanlıda önemli olayların tarihi, hangi tarihte kuruldu:
osmanlı devleti hangi tarihte nerede, kim tarafından  kuruldu ?
1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması

1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.

1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun

kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)

1302 – Köprühisar’ın Fethi

1303 – İznik kuşatması

1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi ne zaman

1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.

1306 – İlk askeri antlaşma ne zaman

1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.

1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.

1308 – Koçhisar’ın Fethi

1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

Karesi Beyliği

1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi ne zamandır

1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı

1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı ne zamandır

1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı ne zaman olmuştur

1337 – Kocaeli’nin Fethi hangi yıldadır

1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

Orhan Gazi

I. Murat

1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı

1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı

1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

1362 – Kadıaskerliğin teşkili

1363 – Pençik Kanununun çıkışı

1364 – Sırpsındığı Savaşı

1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı

1371 – Çirmen Savaşı

1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi

1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı

1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389 – I. Kosova Savaşı

1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi

1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması

1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası

1391 – İstanbul’un kuşatılması

1396 – Niğbolu Savaşı

1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü

1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400-1499 yılları arası [değiştir]

I. Bayezid

1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi

1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar

Timur’un Anadolu’ya seferi ve Ankara Muharebesi’nden sonra Anadolu’da önemli ilerlemeleri

1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı

1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı

1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416 – Şeyh Bedreddin isyanı

1416 – Macaristan Seferi

I. Mehmet

II. Murat

1417 – Avlonya’nın fethi

1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması

1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi

1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı

1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması

1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1430 – Selanik’in Fethi

1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu

1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması

1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı

1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı

1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi

II. Mehmed İstanbul’u Fethederken (1453)

II. Mehmed (1480)

1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması

1448 – II. Kosova Savaşı

1451 – II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa tahta geçişi

1453 – İstanbul’un fethi, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi

1453 – Enez’in Fethi

1454 – II. Mehmed’in Birinci Sırbistan Seferi

1455 – II. Mehmed’in İkinci Sırbistan Seferi

1455 – Boğdan Voyvodalığı’nın Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesi

1456 – II. Mehmed’in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması

1458 – II. Mehmed’in Birinci Mora Seferi, Atina’nın Fethi

1459 – II. Mehmed’in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire’nin Fethi ve Sırbistan’ın tamamen ilhakı

1460 – II. Mehmed’in İkinci Mora Seferi, Mora’nın Fethi

1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlılar tarafından yıkılışı

1461 – Candaroğulları Beyliği’nin ilhakı

1461 – Cenevizlilerden Amasra’nın alınışı

1462 – II. Mehmed’in Eflak Seferi, Eflak’ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi

1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması

1463 -1470 – İstanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası

1463 – II. Mehmed’in Birinci Bosna Seferi, Bosna’nın Fethi

1464 – II. Mehmed’in İkinci Bosna Seferi, Bosna’nın fethinin tamamlanması

1466 – II. Mehmed’in Karaman seferi

1466 – II. Mehmed’in Birinci Arnavut Seferi seferi

1467 – II. Mehmed’in İkinci Arnavut Seferi seferi

1468 – Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi

1470 – Eğriboz’un Fethi, Ağrıboz adasının fethi

1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular’a karşı zafer

1473 – Otlukbeli Savaşı’nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer

1475 -Fatih Sultan Mehmet döneminde ,Gedik Ahmet Paşa tarafından Kırım’ın Fethi

1481′de Osmanlı Devleti

1475 – Başarısız Boğdan seferi

1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı

1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478 – II. Mehmed’in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi

1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi

1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480 – Otranto Seferi

1480 – Başarısız Rodos Kuşatması

1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed’in ölümü ve II. Bayezid’in tahta çıkışı

II. Beyazid

1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1482 – Cem Sultan’ın mağlubiyeti, Rodos’a ilticası

1483 – Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı

1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman’ın fethi

1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488 – Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı

1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı

1491 – Osmanlı-Memlük Barışı

1492 – Macar Seferi

1492 – İspanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi

1494 – Şehzade Süleyman’ın doğumu

1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü

1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul’a gelişi

1498 – Lehistan Seferleri

1499 – Venedik Harbi

1500-1599 yılları arası [değiştir]

I. Selim

Piri Reis’in Haritası

1500 – Modon, Navarin ve Koron’un alınışı

1502 – Venedikle sulh

1508 – Çaul seferi

1509 – Diu seferi

1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512 – II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in tahta geçişi

1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz’e giriş

1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı

1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire’ye giriş

1517 – Haremeyn’in himaye altına alınması

1517 – Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması

1519 – Celali isyanları

1519 – Cezayir’in iltihakı

1520 – I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın tahta geçişi

1521 – Belgrad’ın fethi

1521 – Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

I. Süleyman

I. Süleyman’ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)

1522 – Kanuni Sultan Süleyman’ın validesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa’da bimaristan inşa edilmesi

1522 – Rodos’un fethi

1524 – Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı’nın Osmanlı’ya tabiiyeti

1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul’da

1526 – Mohaç Savaşı

1527 – Bosna’nın fethi’nin tamamlanması

1528 – Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1529 – Viyana kuşatması, Budin’in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Marsilya’ya çıkması

1532 – Alman Seferi, Kanuni’nin Graz’ı fethi

1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması

1533-1534 – Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği’ne tayini

1534 – Osmanlı-İran Savaşı’nin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı

1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal’in ölümü

1535 – Tunus’un kaybedilişi

1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

Barbaros Hayreddin Paşa

1536 – Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı

1537 – Körsof-Avlonya seferi

1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi

1538 – Preveze Zaferi

1538 – Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut’un alınışı

1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması

1541 – Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543 – Estergon ve Szekesfehervar’ın fethi

1547 – Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547 – Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı

1550 – Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası

1551 – Trablus Kuşatması

1553 – Piri Reis’in ölümü

1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa’nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması

1553 – 1554 – Turgut Reis’in Akdeniz seferi, Korsika’yı fethi

1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi

Dosya:TurgutReisDragutReis.jpg

Turgut Reis

1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması

1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması

1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi

1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid’in yenilerek İran’a sığınması

1560 – Cerbe Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması

1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi

1565 – Başarısız Malta kuşatması

1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

Zigetvar Savaşı

II. Selim

1566 – Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim’in tahta geçişi

1566 – Sakız adası’nın fethi

1567 – Yemen isyanı

1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi

1568 – yeniden Yemen’in fethi

1569 – Astarhan seferi

1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1570 – Kıbrıs Seferi

1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray’ın Moskova’yı fethi

1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs’ın fethi.

1573 – Lehistan’ın himaye altına alınışı

1574 – Tunus’un fethi

1574 – II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın tahta geçişi

III. Murat

1575 – Edirne’de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası

1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti’ne bağlılığını bildirmesi

1577 – Takiyüddin’in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru’r-Rasadü’l-Cedid’de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578 – Osmanlı-İran Savaşı’nın başlaması

1578 – Vadi’üs-seyl Savaşı ve Fas’ın himaye altına alınması

1579 – Hazar Denizi’nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu

1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

1580 – İstanbul Rasathanesi’nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)

1581 – Maskat’ın Fethi

1583 – Cizvitlerin Galata’daki Saint Benoit Kilisesi’ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

III. Mehmet

1583 – Meşale Savaşı

1585 – Tebriz’in Fethi

1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala’ya varması

1586 – İlk Sikke tashihi

1588 – Gence seferi

1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması

1589 – İkinci sikke tashihi

1589 – 2. Mombasa seferi

Haçova Savaşı

1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı’nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması

1590 – Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla* %1 oranında ilave yapılması

1592 – Lehistan’ın Osmanlı himayesinden çıkışı

1593 – Osmanlı-Avusturya savaşı’nın başlaması

1595 – Estergon’un düşüşü

1595 – III. Murad’ın vefatı, III. Mehmet’in tahta geçişi

1596 – Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı

1600-1699 yılları arası [değiştir]

I. Ahmet

1600 – Sikke tashihi

1601 – Kanije Savunması

1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3′e indirileceğinin ahidnameye derci

1603 – Osmanı-İran Savaşı’nın başlaması

1603 – III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in tahta geçişi

Sultan Mustafa

1612 – Osmanlı-İran Antlaşması

1615 – Revan Seferi

1617 – İran Savaşı’nın yeniden başlaması

1617 – I. Mustafa’nın tahta geçişi

1617 – İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası

1618 – I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın tahta geçişi

1618 – Sikke tashihi

1618 – İran ile Serav Antlaşması

1621 – II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622 – II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı

II. Osman

IV. Murad

1622 – İran ile savaşın yeniden başlaması

1623 – I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkışı

1624 – Sikke tashihi

1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fransız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi”nin kurulması

1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635 – IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı

1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı

1639 – Osmanlı-İran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması

1640 – IV. Murad’ın ölümü, I. İbrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi

1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı

1648 – I. İbrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in tahta çıkışı

IV. Mehmed

Dosya:Evliya.jpg

Evliya Çelebi

1648 – Kandiye kuşatması

1656 – Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması

1656 – Çınar Vak’ası

1656 – Köprülüler devrinin başlaması

1658 – Katip Çelebi’nin ölümü

1660 – Varad Kalesi’nin Fethi

1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı’nın başlangıcı

1663 – Uyvar’ın Fethi

Viyana Kuşatması

1664 – St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması

1666 – Girit’in tamamen alınması için son Girit Harekatı

1669 – Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1672 – Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi

1672 – Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi.

1673 – Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3′e indirilmesi

1676 – Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1677 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması, I. Çehrin seferi’nin başarısız olması

1678 – 2.Çehrin seferi sonucu Çehrin Kalesi’nin fethi

1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde

1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad’ın fethi

1682 – Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü

1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

1685 – Uyvar’ın elden çıkışı

II. Mustafa

1686 – Budin’in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))

1687 – IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın tahta çıkışı

1687 – Eğri Kalesi’nin düşüşü

1687 – İkinci Mohaç Savaşı

1687 – Bir akçe itibarı değerli “mankur” un piyasaya çıkarılması

1688 – Belgrad’ın elden çıkışı

1690 – Kanije Kalesi’nin düşüşü

1690 – Belgrad’ın geri alınışı

1690 – Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691 – II. Ahmed’in tahta çıkışı

1691 – Salankamen Savaşı

1695 – II. Ahmed’in ölümü ve II. Mustafa’nın tahta çıkışı

1697 – Zenta Savaşı

1698 – Şehremini Baruthanesi yangını

1699 – Karlofça Antlaşması’nın imzalanması(26 Ocak)

1700-1799 yılları arası [değiştir]

III. Ahmed

1700 – Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması

1702 – İskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1703 – Edirne Vak’ası

1703 – III. Ahmed’in tahta çıkışı

1703 – “Tuğralı” altın paranın piyasaya çıkarılması

1711 – Prut Savaşı ve Barışı

1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi

1718 – Pasarofça Antlaşması

1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere “imdadiyye-i seferiyye” toplamalarının kabulü

1718′de Osmanlı Devleti

1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)

1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721 – Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi

1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725 – Tebriz ve Cence’nin alınışı

1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1729 – “Zer-i mahbub” adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729 – Cevheri’n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un tahta çıkışı

I. Mahmut

1733 – İran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları

1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması

1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739 – Belgrad Antlaşması

1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika’nın ölümü

1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)

1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai’si)

1754 – I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın tahta çıkışı

1757 – III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın tahta çıkışı

1768 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması

1770 – Rus filosunun İngilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi

III. Mustafa

1771 – Kırım’ın işgali

1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması

1773 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu

1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774 – 3. Mustafa’nın ölümü ve 1. Abdülhamit’in tahta çıkışı

1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması

1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)

1776 – Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması

1783 – Rusya’nın Kırım’ı ilhakı

I. Abdülhamit

1784 – Avusturyalılar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784 – Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması (8 Ocak)

1787-1788 – İstanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

1787 – Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı (17 Ağustos)

1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı

1788 – Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi (9 Şubat)

1789 – Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı

1789 – I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması (7 Mayıs)

1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz

III. Selim

1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması

1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)

1790 – Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)

1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)

1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)

1791 – Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)

1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

Napolyon Bonapart

1792 – III. Selim devrinde 100′lük guruş basılması

1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak)

1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası

1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu

1793 – Hasköy’de Mühendishane-i Cedide’nin açılması

1793 – Zahire Nezareti’nin kurulması

Napolyon Savaşından Sonra Osmanlı (1801)

* 1793 -1794 – Baruthane-i Amire’de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794 – Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi

1795 – Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi

1795 – Cezayir’in şanlı denizcileri (Barbaros’un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.

1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’e gönderdiği)

1797 – Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası

1797 – Pazvandoğlu isyanı

1797 – Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)

1798 – Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)

1798 – Fransa’nın Mısır’a saldırması (1 Temmuz)

1798 – Fransa’ya savaş ilanı (3 Eylül)

1799 – Fransa’ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)

1799 – Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi (Şubat)

1799 – Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)

1799 – Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800-1899 yılları arası [değiştir]
1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin’e göre hazırlanmaya başlaması

1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları (Mart)

1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi

1801 – Mısır’ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)

1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri

1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)

1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)

1805 – Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’de açılması

1805 – Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “İmparator” unvanını tanıması

1805 – Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini (Temmuz)

1806 – Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak’ası

1806 – Osmanlı-Rus Savaşı

IV.Mustafa

1806 – III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

1806 – Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması (Ocak)

1806 – Memleketeyn’in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)

1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

1807 – İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)

1807 – İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)

1807 – Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma (25 Mayıs)

1807 – III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası (29 Mayıs)

1808 – Mustafa Rakım’ın celi sülüs ve tuğra’ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)

1808 – Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması (28 Temmuz)

Alemdar Mustafa Paşa

1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)

1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)

1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)

1810 – II. Mahmud devrinde beşlik “cihadiyye”lerin basılması

1810 – İzmir Jimnasium’unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet’in ta’lik’e son şeklini verişi

1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu

II. Mahmut

1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi (28 Mayıs)

1816 – Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini

1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani’nin ölümü

1821 – Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)

1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824 – Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826 – Şinasi’nin doğumu; Mustafa Rakım’ın İstanbul’da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

1826 – Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması (14 Haziran)

Navarin Deniz Savaşı

1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi (7 Ekim)

1827 – Osmanlılar’ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827 – Tıphane-i Amire’nin kurulması; İlk “Marş-ı Sultani” bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud’a)

Kavalalı Mehmet Ali Paşa

1827 – Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması

1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)

1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi (Temmuz)

1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)

1828 – Rusya’nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)

1829 – Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in İstanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin İstanbul’da doğuşu

1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması

1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan’ın bağımsızlığı (14 Eylül)

1830 – Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; İshak Efendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması

1830′da Osmanlı Devleti

1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması

1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831 – Nüfus sayımları

1830 – Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)

1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834 – İshak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri (1 Kasım)

1832 – Tıphane-i Amire’nin Şehzadebaşı’ndan Cerrahhane’nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı

1832 – İstanbul-İzmit “posta yolu” nun yapımı

1832 – İngiliz postalarının kuruluşu

1832 – Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması (29 Ocak)

Dosya:Gate of Galatasaray Lisesi from above.jpg

Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani)

1832 Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)

1833 – Feshanenin kuruluşu

1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)

1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul’a gelmesi (5 Nisan)

1833 – Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)

1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)

1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)

1834 – Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması

1834 – Mukataat Hazinesi’nin isminin “Mansure Hazinesi” olarak değiştirilmesi

1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı’ndaki kahvede)

Kavalalı İbrahim Paşa

1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (11 Mart)

1837 – Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)

1838 – Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin İstanbul’da doğuşu

1838 – Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi

1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi

1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye’nin kurulması (24 Mart)

1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması’nın imzalanması (16 Ağustos)

Abdülmecit

1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye’nin çıkarılması

1839 – Ali Süavi’nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti’nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye’nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nin kurulması

1839-1844 – Dr. Bernard’ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi

1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)

1839 – II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi (1 Temmuz)

1839 – Tanzimat Fermanı’nın ilanı (3 Kasım)

1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851′de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

Mustafa Reşit Paşa

1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması

1840 – Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması

1840 – Posta Nezareti’nin kurulması

Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)

1840 – Namık Kemal’in doğumu (21 Aralık)

1841 – Lübnan olayları

1841-1906 – Ahmed Ali Paşa’nın doğumu. (ressam)

1841 – İngiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması (24 Mayıs)

Namık Kemal

1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)

1842 – Askeri Baytar Mektebi’nin açılması

1843 – Hereke Fabrikası’nın kurulması

1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)

1844 – Feshane’de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845 – İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması

Beylerbeyi Sarayı

1845 – Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü’l-fünun’a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

1845 – Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti (Ocak)

1845 – Meclis-i Muvakkat’ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)

1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)

1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti’nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa’nın ölümü

1846 – Rus Ticaret Muahedesi

Abdülhak Hamit Tarhan

1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)

1846 – Darü’l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası

1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi

1847 – Dersaadet Bankası’nın kuruluşu

1847 – İstanbul’da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid’e Donizetti’nin Mecidiye Marşı’nı çalıyor); Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1847 – Recaizade Ekrem’in doğumu (1 Mart)

Kırım Savaşı

1848 – Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar

1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848 – İstanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

1848 – İstanbul’da Darü’l-Muallimin açılması (16 Mart)

1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)

1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet’in İstanbul’da vefatı

Dolmabahçe Sarayı

1850 – 1847′den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında

ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü

1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850 – Muallim Naci’nin doğumu

1850 – Darü’l-Maarif’in öğrenime başlaması (12 Mart)

1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü

1851 – Londra Sergisi

Telgraf Modeli

1851 – Encümen-i Daniş’in kurulması (18 Temmuz)

1852 – Abdülhak Hamid’in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

1853 – “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması

1853 – İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi

1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854 – Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması

1854 – İhtisab teşkilatının lağvı

1854 – Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)

1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım’ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa’nın köşküne İtalya’dan getirtilen)

Şinaşi

1855 – Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması

1855 – Paris Sergisi

1855 – İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)

1855 – Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)

1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)

1856 – Rusya’nın Asya’da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

Tercüman-ı Ahval

1856 – Bank-ı Osmani’nin kurulması

1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856 – Islahat Fermanı

1856 – 1860 – Köstence-Çernevo’da demiryolu hattının yapımı

1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)

1856 – Islahat Fermanı’nın ilanı (18 Şubat)

1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)

1856 – Rusya’nın bozguna uğraması (30 Mart)

1856 – Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)

1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)

1862′de Osmanlı Devleti

1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi’nin yayımlanması

1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı

1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması (17 Mart)

1857 – Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)

1858 – Birinci Karadağ Harekatı

1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü

1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

1858 – Arazi Kanunnamesi’nin kabulü (6 Haziran)

1858 – Beyoğlu ve Galata’da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye’nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)

Abdülaziz

1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için “iane-i umumiyye” toplanması

1859 – Fransızca’dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’sinin neşri

1859 – Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu (12 Şubat)

1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi

1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861 – Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)

1861 – Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması

1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu

1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü

1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı

Mithat Paşa

1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)

1861 – David Paşa’nın Lübnan’a vali olarak atanması (9 Haziran)

1861 – Fransız ve İngilizler’le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8′e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)

1862 – İkinci Karadağ Harekatı

1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa’nın vali olarak tayini

1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması

1862 – Mahrec-i Aklam’ın kurulması

1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)

İyonya

1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi (8 Ekim)

1863 – Abdülaziz’in Mısır’a seyahati

1863 – Mithat Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti’nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji’nin açılması

1863 – Menafi Sandığı’nın kurulması

1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

Girit İsyanları yaşandı.(Piri Reis’in haritası)

1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü

1863 – Darü’l-Fünun’da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)

1863 – Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)

1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı)

1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1864 – Karadan Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu

1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876 – Paris’e talebe gönderilmesi

1864 – Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü (8 Ekim)

1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması

1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu

1865 – Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi

1865 – Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi (Eylül)

1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması

İsmail Paşa

1866 – Simkeşler Şirketi’nin kuruluşu

1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867 – Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867 – Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin kurulması

1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa’nın “hıdiv” olması

1867 – Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları

1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867 – Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu

1867 – Menafi Sandığı’nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876 – İzmir Rıhtımı’nın inşası

1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)

1867 – Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)

1867 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati (21 Haziran)

1868 – Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi

1868 – Galatasaray Sultanisi’nin açılması

1868 – İstanbul Emniyet Sandığı’nın kurulması

1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868 – Yunan postasının kapatılması

1868 – Feshane’nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868 – Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması

1868 – Adliye Nezareti’nin kurulması (1 Mart)

1868 – Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)

1869 – İkinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması (8 Nisan)

1869 – Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran)

1868 – Mekteb-i Sultani’nin açılması (1 Eylül)

1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)

1869 – Turuk Nizamnamesi’nin kabulü (26 Ağustos)

1869 – İmparatoriçe Eugénié’nin İstanbul’a gelişi (13 Ekim)

1869 – Süveyş Kanalı’nın açılması

1869 – Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin ilk kitabının kabulü

1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

1869 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’de talebe kaydına başlanması (Ekim)

1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları

1870 – Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması

1870 – Cenab Şehabeddin’in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat’ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane’nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü’l-Fünun’ı Osmani’yi teşkil eden şubeler arasında “İlm-i hukuk” şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870 – Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması

1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)

1870 – Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)

1870 – Darü’l-Muallimat’ın açılması (26 Nisan)

1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi’nin açılması (2 Temmuz)

1870 – Darü’l-Fünun müdürü Tahsin Efendi’nin umuma açık konferanslar (ders-I’am) tertip etmesi (Ekim)

1871 – Sadrazam Ali Paşa’nın vefatı

1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması

1871 – Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması

1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi’nin neşri

1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)

1871 – Şinasi’nin ölümü (13 Eylül)

1872 – Emniyet Sandığı’nın şubelerinin açılması

1872 – Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu

1873 – Mehmed Akif’in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü’l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kapanması

1873 – Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)

1874 – Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; İstanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874 – Kara gümrüklerinin lağvı

1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması

1875 – Bosna-Hersek isyanları

1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi’nin açılması

1876 – Bulgar isyanları

1876 – Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

1876 – Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve II. Abdülhamid’in cülusu

1876 – Meşrutiyet’in ilanı

1876 – İstanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye’nin son kitabının kabulü

1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal’in İntibahı’nın neşri; İzmir ve Manastır’da yatılı idadiler açılması

1876 – Ziya Gökalp’in doğumu

1876 – I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)

1877 – Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması

1877 – Mahrec-i Aklam’ın Mekteb-i Mülkiye’nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye’nin tekrar Gülhane’ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi’nin kurulması

1877-1878 – Darü’l-Fünun ve Mekteb-i Sultani’nin bir yıl eğitime ara vermesi

1877 – İlk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) (19 Mart)

1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan’da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)

1877 – Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü (5 Ekim)

1877 – Meclis-i Mebusan’ın süresiz tatili (13 Aralık)

1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları

1878 – Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması

1878 – Ermeni meselesinin zuhuru

1878 – Ali Suavi’nin öldürülmesi

1878 – Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878 – Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki

1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması

1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)

1878 – Darü’l-Fünun-ı Sultanisi’nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)

1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü

1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü

1880 – Vergi reformu

1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat’ın Bahtiyarlık’ının neşri; Darü’l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi

1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü

1880 – İstanbul’da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)

1880 – Ziya Paşa’nın ölümü (17 Mayıs)

1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)

1880 – Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople’un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye’nin kurulması (20 Aralık)

1881 – Mustafa Kemal’in Doğumu

1881 – Mısır’ın İngilizler tarafından işgali

1881 – Muharrem Kararnamesi’nin neşri

1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması

1881 – Mühendishane’de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü’l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi’nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri’nin birleştirilmesi

1882 – Tunus’un Fransızlar tarafından işgali

1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması (2 Ocak)

1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)

1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi’nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun’un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)

1884 – Yahya Kemal’in doğumu (2 Aralık)

1885 – Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885 – Abdülhak Hamid’in Makber’inin neşri

1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)

1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886 – Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması

1886-1887 – Darü’l-muallimin’in yatılı hale getirilmesi

1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası’nın kurulması

1887 – Ahmed Haşim’in doğumu; Şevki Efendi’nin İstanbul’da vefatı

1887 – Beşir Fuad’ın intiharı (5 Şubat)

1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi

1888 – Beyrut’ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi’nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

1888 – Namık Kemal’in ölümü (2 Aralık)

1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi’nin kurulması

1889 – Yakup Kadri’nin doğumu (27 Mart)

1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu’da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891 – Mülkiye Baytar Mektebi’nin Halkalı Ziraat Mektebi’ne yatılı olarak nakledilmesi

1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası’nın kurulması

1891 – Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması

1891 – Darü’l-Muallim’in aliye şubesi açılması (3 Kasım)

1892 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892 – Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey’in Musiki Istılahatı)

1894 – Sasun’da Ermeni olayları

1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895 – İstanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895 – Baruthane-i Amire’de dumansız barut imal edilmesi

1895 – Sadrazam Said Paşa’nın beş fakülteden “darülacaze” oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)

1896 – Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896 – Girit isyanının alevlenmesi

1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)

1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi

1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi

1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1922 yılları arası [değiştir]
1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi

1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1900 – Darü’l Fünun-ı Şahane’nin kurulması (31 Ağustos)

1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması

1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902 – Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım)

1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)

1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık)

1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos)

1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül)

II. Abdülhamit

1904 – Haydarpaşa Rıhtımı’nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması

1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)

1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi

1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti’nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi’nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin kurulması

1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz)

1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)

1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)

1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık)

1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları

1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması

1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu

1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası’nın çıkması

1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan)

1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, İstanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

V. Mehmed

1909 – Meclisin açılması (17 Aralık)

1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları

1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali

1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı

1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu’nun açılışı

1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)

1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan)

1912 – İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan)

1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos)

1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)

1912 – Trablus ve Bingazi’nin İtalya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)

1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim)

1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)

1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak)

1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs)

1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran)

1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran)

1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz)

1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)

1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)

1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15′e çıkarılması

1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914 – Türk Bilgi Derneği’nin kurulması; Medreset’ül-Hattatin’in kurulması; Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri’nin kurulması

1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs)

1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran)

1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz)

1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos)

1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)

1914 – Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos)

1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)

1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül)

1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)

1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık)

1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım)

1914 – İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım)

1914 – Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım)

1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)

1914 – Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)

1915 – Gümrük resmi oranının %30′a yükseltilmesi

1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi

1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi

1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart)

1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs

1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı

1916 – Dar’ül-Hilafeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü’l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü’t-Talim-i Musiki)

1917 – Yıldırım Ordular Grubu’nun kurulması

1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü

1917 – Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu

1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart)

1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin Beyrut’un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın ölümü (6 Nisan)

1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

1918 – Sultan Reşad’ın vefatı ve Mehmet Vahidettin’in tahta çıkması

1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)

1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed İzzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim)

1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim)

1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)

1918 – Ahmed İzzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım)

1918 – İtilaf Devletleri’nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)

1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi

1919 – Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs)

1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs)

1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz)

1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül)

1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim)

1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim)

1919 – 1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması

1920 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])

1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması

1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan)

1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal’i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)

1920 – İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos)

1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık)

1921 – Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)

1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat)

1921 – İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)

1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)

1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)

1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)

1922 – İzmir’in kurtuluşu (9 Eylül)

1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)

1922 – Mehmet Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)

1923 – Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması (29 Ekim)
loading...

Legros

Yazar

Fransız bir baba ve Türk bir anneden dünyaya gelen Legros uzun yıllar Türkiye'de yaşamaktır.En büyük hobisi blog yazmak.,.

2 Yorumlarınız :

loading...

 
biz.