Türk Vergi Sistemi Final ve Bütünleme Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.html
Türk Vergi Sistemi Deneme Sınavı
Türk Vergi Sistemi Ders Notları
Türk Vergi Sistemi 2011 Çıkmış Sorular


Arkadaşlar Türk Vergi Sistemi 2011 Yılı Final Sınavında Çıkmış Sorulardır. Cevaplar Sayfanın En Altındadır.Kolay Gelsin


1.Diğer kazanç ve iratlarda gelirin elde edilmesi bakimindan aşağıdaki esaslardan hangisi benimsenmiştir? 


A) Borç B) Alacak C) Tasarruf D) Tahakkuk E) Tahsil


2. 
 l. Kaynak teorisi 
II. Net artış teorisi 
III. Yararlanma teorisi 
IV. Ödeme gücü teorisı 


Gelir vergisinde, gelir yukandakilerden hangilerine göre vergilendirilir? 
A) l ve II 
B) l ve III 
C) l ve IV 
D) II ve III 
E) II ve IV


3.Küçük esnafın faaliyetleri aşağıdaki gelir unsurlarindan hangislnin kapsaminda yer alır? 
A) Serbest meslek kazancı 
B) Arızi kazanç 
C) Ücret 
D) Ticari kazanç 
E) Zirai kazanç 


4.Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na göre, ticari kazançtan indirilebilecek bir giderdir? 
A) İşletme sahibinin işletmeden çektiği paralar
B) Vergi cezaları 
C) Sözleşmeden doğan tazminatlar 
D) Para cezaları 
E) Teşebbüs sahibinin kendi suçundan doğan tazminatlar


5. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanca bir örnek değildir? 
A) Bal satış geliri 
B) Adi şirket ortaklannm zirai faaliyet geliri 
C) Hayvan satış geliri 
D) Balık üretimi sonucu elde edilen gelir
E) Zirai faaliyetle uğraşan komandite ortaklann geliri 


6. Mükellef A, ilgili yıl mesken kira geliri olarak 20 bin lira tahsil etmiştir. Götürü gider indiriminî seçen mükellefin vergiye tabi kazancı kaç bin liradır? (GMSI istisnası dikkate alınmayacaktır.) 
A) 10 B) 15 C) 17 D) E) 20 22


7. Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazançları bakimindan elden çıkarma değildir? 
A) Mal ve hakların satışı 
B) Mal ve hakların devir ve temliki 
C) Mal ve hakların alımı 
D) Mal ve hakların takası 
E) Mal ve hakların kamulaştınlması 


8. Kazanç, diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa münferit beyanname aşağıdakilerden hangisinde verilir? 
A) İktisap tarihınden itibaren 15 gün içinde 
 B) iktisap tarihinden itibaren 20 gün içinde 
C) iktisap tarihinden itibaren 45 gün içinde 
D) Ertesi yıl Şubat ayı içinde 
E) Ertesi yıl Mart ayı içinde 


9. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi için idarece tarhiyat yapılır? A) Menkul sermaye iradı B) Diğer ücret geliri elde edenlerin geliri 
C) Ticari kazanç D) Arızi kazanç E) Değer artış kazancı
10. Aşağıdaki kurumlar vergisi mükellefterinden hangisi hisse senedi çıkarabilir? 
A) Yatırım fonları
B) Limited şirket 
D) iş ortaklıkları 
D) Sermayesi paylara bölünmüş komadit şirket
E) Kooperatifler 11. X Anonim Şirketi aktif leştirdiği 200.000 TL tutarındaki ilk tesis ve örgüt giderinın ilk yıl kaç TL sini gider yazabilir?


A) 40.000 B) 50.000 C) 75.000 D) 100.000 E) 200.000 


12. Aşağıdakilerden hanglsi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir? 
A) Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler 
B) Öz sermaye üzerinden hesaplanan faizler
C) Para cezaları
D) işletme ile ilgili genel giderler
E) Gecikme zamları13. Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki formüllerden hangisi uygulanır? 
A) DBÖS - DSÖS + çekilen değerler - eklenen değerler 
B) DSÖS-DBÖS 
C) DSOS - DBOS - çekilen değerler + eklenen değerler 
D) DBOS - DSOS - çekilen değerler + eklenen değerler
E) DSOS - DBOS + çekilen değerler - eklenen değerler 


14. Dar mükellef bir deniz ulaştırma kurumu ilgili yıl Türkiye'de 200.000 TL gayri safi hasılat elde etmiştir. Bu kurumun vergiye tabi safi kazancı kaç bin TL dir? 


A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 E) 200


15. Sermaye şirketlerinde tasfiye aşağıdaki tarihlerden hangisinde bitmiş sayılır? 
A) Vergi dairesine, son tasfiye bilançosunun verildiği tarihte 
B) Genel kurulun son bilançoyu onayladığı tarihte 
C) Tasfiye memurunun görevine son verildiği tarihte 
D) Tasfiyenin fiilen sona erdiği tarihte 
E) Tasfiye kararinin noterde tasdik ettirildiği tarihte


16. Esas sözleşmede tasfiye memurları belir. lenmemişse tasfiye memurları aşağıdakilerden hangisi tarafindan belirlenir? 
A) Genel kurul 
B) Denetim kurulu 
C)Yönetim kurulu 
D) En yüksek paya sahip beş ortak 
E) Vergi idaresi 


17. Vakıf lara bağlı iktisadi işletmeler beyannamelerini aşağıdaki vergi dairelerinden hangisine verirler?
A) Ticaret mahkemesinin bulunduğu yer vergii dairesi 

B) İktisadi işletmenin bulunduğu yer vergi dairesi 
C) İktisadi işletme yöneticilerinin bulunduk yer vergi dairesi
D) Vakıf genel merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi 
E) Ticaret sicil gazetesinjn basıldığı yer vergi dairesi 


18. Kurumlar vergisi mükellefleri aşağıdakiler. den hangisjni hesapladıkları kurumlar vergisinden indirebilirler? A) Portföy gelirlerini 
B) Yabancı ülkelerde ödenen vergileri 
C) iştirak kazancı istisnasını 
D) Geçmiş yıl zararlarım 
E) Bağış ve yardımları 


19. Aşağıdakilerden hangisı katma değer vergisinin konusuna girmez? 
A) Mat teslimi B) Hizmet ithalatı C) Hizmet teslimi D) Mat üretimi E) Mat ithalatı
20. Mükellef ilgili yıl Ocak ayinda mal alışları sırasında 17 bin lira katma değer vergisi ödemis, mal satışları sırasında ise 35 bin lira katma değer vergisi tahsil etmiştir. Mükellefin ticari borçları 18 bin liradır. Mükellefin ödeyeceği katma değer vergisi kaç bin liradır? 


A) 52 B) 35 C) 18 D) 17 E) Ödenecek vergi yoktur. 
21. Aşağıdakilerden hangisi, harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir? 
A) Yaygın muamele vergisi 
B) istihlak vergisi 
C) Katma değer vergisi 
D) Toplu muamele vergisi 
E) Net aktif vergisi 


22. Sağ kalan eş miras bırakanın anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yüzde kaçı eşe kalır? A) 20 B) 25 C) 50 D) 75 E) 100


23. Ölüm dolayısıyla mlrasçılara intikal eden miras paytanndan vergi alinmasi şeklindeki vergilendirme yöntemine ne ad verilir? 
A) ÖJümvergisi 
B) Miras payı vergisi 
C) Telafi edici vergi 
D) Tereke vergisj
E) Objektif vergi 


24. Veraset ve intikal vergisinde, miras yoluyla gerçekleşen intikaller için değerleme günü aşağıdakiterden hangisidir? 
A) idarenin belirlediği bir gün 
B) Malların iktisap edildiği gün 
C) Ölümü takibeden 40. gün 
D) Beyannamenin verildiği gün 
E) Mirasın açıldığı gün 


25. Motorlu taşıtlar vergisi her yıl hangi ayda tarh ve tahakkuk ettirilmiş sayılır?


A) Ocak B) Şubat C) Mart D) Nisan E) Temmuz


26. Motorlu taşıtlar vergisi 1 sayılı tarife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Tek oraniı bir tarifedir. 
B) Advalorem bir tarifedir.
C) Uç eiemanlı bir tarifedir. 
D) Artan oranlı bir tarifedir. 
E) iki elemanlı bir tarifedir. 


27. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir?
A) Helikopter B) Otomobil C) Motosiklet D) Sandal E) Kamyon 


28. Meskenlere tanınan geçici muafiyetin süre8i kaç yıldır? 
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 50


29. Emlak verglslnde tarh zamanaçımı ne za"man başlar? 
A) Verginin normal vadesini takip eden yıldan itibaren 
B) Emlak vergisinde zamanaşımı uygulanmaz. 
C) Bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihten itibaren 
D) Vergilendirme dönemini takip eden takvim yilindan itibaren
E) Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yilini takip eden yıldan itibaren 


30. Aşağıdakilerden hangisi, kiraya verilse dahi emlak vergisl muafiyeti devam eder? 
A) Tersane binaları 
B) Belediye otobüs işletme binaları 
C) Sulama tesisleri 
D) Orduevleri 
E) Balıkçı kulübeleri


1 E
2 A
3 D
4 C
5 E
6 B
7 C
8 A
9 B
10 D
11 A
12 D
13 E
14 C
15 B
16 A
17 D
18 B
19 D
20 C
21 E
22 C
23 B
24 E
25 A
26 E
27 D
28 A
29 C
30 BLoad disqus comments

0 Yorumlarınız