Türk Vergi Sistemi Ders Notları [Final - Bütünleme Sınavına Yönelik]

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.htmlTürk Vergi Sistemi Deneme Sınavı
Türk Vergi Sistemi Ders Notları
Türk Vergi Sistemi 2011 Çıkmış Sorular-bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarına”gelir”denir.
-ticari,zirai,serbest meslek kazançları,ücret geliri,gayri ve menkul sermaye iratları,”kaynak teorisine göre”gelirdir. 
-kişilerin sahip olduğu değerlerden her türlü artış yaratan fazlalıklar”net artış teorisine göre”gelirdir. 
-tüzel kişilerin gelirleri”kurumlar vergisine”tabidir. 
-kollektif ve adi komandit şirketler tüzel kişilik(şirket olarak)herhangi vergiye tabi değildir. 
-kollektif şirket ortaklarının elde ettikleri gelir”ticari kazanç”saılır. 
-adi komandit şirketin komandite ortağının geliri”ticari kazanç”sayılır. 
-“ “ komanditer ortağının elde ettiği gelir “menkul sermaye iradı”dır. 
TAM MÜKELLEF -tc içinde ve dışında elde ettiği tüm gelirler vergilendirilir. 
-ihracat istisnası yoktur. 
-sergi ve fuarlarda ki satışlar vergiye “tabidir”. 
-diplomat muaflığı ve ücret istisnası yoktur. 
-sakatlık indirimi,sigorta primlerini indirme hakkı vardır. 
DAR MÜKELLEF -sadece tc de elde ettiği geliri vergilendirilir. 
-ihracat istisnası vardır. 
-sergi ve fuarlarda ki satışlar vergiye tabi değildir. 
-diplomat muaflığı ve ücret istisnası vardır.. 
-sakatlık indiriminden yararlanamaz 
-vergiyi doğuran olay için,vergiyi koyan kanun,bütçe kanunu,vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ve verginin tarhı(hesaplanması)dır. 
-not:bedelsiz elde edilen gelirler”net artış teorisine”girmektedir. 
-dar mükellef olan kişiler tc de zirai faaliyette bulunursa bu faaliyette ki kazançtan vergi alınır. 
-tahakkukun anlamı:kesinleşmedir. 
-ticari,zirai ve menkul sermaye iratları için tahakkuk,diğerleri için tahsil esası geçerlidir. 
-tam mükellefler için şahsilik(kişisellik ilkesi)geçerlidir. 
-dar mükellefler için “mülkilik ilkesi”geçerlidir. 
-üretim faktörlerine bağlı olarak sürekli elde edilen gelirler”kaynak teorisine”göre gelir sayılır.
-emek faktörüne bağlı olarak elde edilen gelire”ücret”denir. 
-sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türüne”menkul sermaye iradı”denir. 
-kurum kazancı,gelir vergisi kanunu kapsamında irdelenmez. 
-her türlü ticari ve sınai faal.lerden doğan kazançlar”ticari kazançtır”. 
-ticari org.nun varlığı iki şekilde anlaşılır 
-sermaye koyma,işyeri açma,personel çalıştırma veya tic.siciline kaydolma şeklinde ortaya çıkabilir 
-organizasyonun fiilen doğmasıdır. 


GERÇEK USUL 1-işletme esası:II.sınıf:işletme defteri tutar 
2-bilanço esası:I.sınıf:yevmiye,defteri kebir,envanter ve bilanço defteri 


-gerçek aktiften borçlar düşülürse,özsermaye bulunur. 
-alınan gayrimenkul,demirbaş ve tesisatlar,bir defada gider yazılamaz.amortisman yoluyla gider yazılır. 
-adi komandit şirketin komanditer ortağı gelirini bilanço usulüne göre tespit EDEMEZ 
-satın alınan ve trampa suretiyle sahip olunan arazi iktisap tarihinden itibaren “5”yıl içinde parsellenip satılırsa sağlanan gelir”ticari kazanç”sayılır. 
-işletme sahibinin işlt.ye olan borcu özsermaye tespit edilirken indirilecek borçlardan biri DEĞİLDİR. 
-adi komandit şirketin,komanditer ortağının geliri”menkul sermaye iradı”dır. 
- adi komandit şirketin komandite ortağının geliri“ticari kazanç”tır. 
-gerçek aktif bulunurken,toplam aktif tutarından “borçlar” İNDİRİLEMEZ. 
-ticari kazançta amortisman giderleri(iktisadi kıymetlerin değeri 250 ytl yi geçmiyorsa bedeli doğrudan gider yazılır. 
-kazançları bir hesap dönemi elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasında ki müspet fark olan usul,”basit usuldür”. 
-basit usule tabi olmanın şartları:kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak,iş yeri kirasının kanunda belirtilen tutarı aşmaması,gerçek usule tabi olmaması gerekir. 
-şahsi gider ve bedeller ile para vergi cezaları,faizler ticari kazançta gider olarak yazılamaz.
-yarı(götürü) basit usul,dar mükelleflerin ulaştırma işlerine uygulanır. 
-ticari kazançta sadece:emlak,damga,belediye ve taşıt alım vergisi gider olarak yazılabilir. 
-yarı götürü usulde:kara ulaştırmada%12 si,deniz ulaştırmada%15i,hava ulaştırmada%5i safi kazanç sayılır. 
-basit usule tabi mükellefler defter tutmazlar. 
-basit usulün gerçek usulden farkı defter tutmamasıdır. 
-ticari kazancın tespitinde sadece II.sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi indirilebilir. 
-ticari iktisadın varlığının değeri 250 ytl yi aşarsa amortisman ayrılması zorunludur. 
-basit usule tabi olmanın şartlarını kaybedenler,ertesi yıl gerçek usulde vergilendirilir. 
-gerçek usule tabi olanlar basit usule geri dönemezler. 
-bir işyeri açmaksızın nakdi sermayesinden çok bedeni gücü ile çalışan ve ancak geçimine yetecek kadar gelir elde eden,sanat ve ticaret erbabına”esnaf”denir. 
-yatırım indirimi:ekonomik kalkınmayı süratlendirmek için kalkınma planlarına uygun olarak yapılacak özel sektör yatırımlarını özendiren vergi istisnasıdır. 
-ihracat istisnası:dar mükelleflerin tc.den satın aldıkları veya imal ettikleri malları yurt dışına ihraç ederlerse,elde edilen kazanç veriden istisna tutulur. 
-yatırım indirimi,ilgili kazançtan indirilir. 
-yatırım indiriminden bilanço esasına göre defter tutanlar yararlanır. 
-yatırım indirimi yalnızca ticari ve zirai kazançlara uygulanır. 
-zirai alanda yapılan yatırımlar için indirim oranı%40 dır. 
-iktisadi kıymetin yatırım indirimine konu olabilmesi için 5 milyarı geçmesi gerekir. 
-iktisadi kıymetler,aktife alındıktan 2 yıl sonra elden çıkarılırsa yatırım indirimi haklarını kaybeder. 
-yıl içinde indirilmeyip sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarı,yeniden değerleme oranıyla değerlendirilir. 
-esnaf muaflığı ticari kazanç için tanınan muaflıktır. 
ZİRAİ KAZANÇ -her türlü zirai faal.ten doğan kazanç zirai kazançtır. 
-yarıcıların geliri,menkul sermaye iradıdır. 
-bilanço usulünü seçenler 2 yıl geçmedikçe bu bu usulden dönemezler. 
-zirai kazancın gerçek usulde tespiti,ticari kazancın gerçek usulde tespitine ait hükümlere göre belirlenir. 
-zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler stopaj yoluyla vergilendirilirler. 
-hayvan ürünlerinde %2,zirai ürünlerde%4,stopaj yapılır. 
-zirai ürünlerin mağazada satılması zirai faaliyet değildir. 
-bir çiftçinin zirai işlt.sine kayıtlı traktörünü başkasına kiraya vermesinden sağladığı gelir,zirai kazançtır. 
-basit usule tabi olma ölçülerini aşanlar,izleyen yılın başından itibaren gerçek usule geçerler. 
-gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin elde ettikleri kazançlar stopaj yoluyla vergilendirilir. 
-zirai üründen pay alanlara yarıcı denir,dolayısıyla zirai kazanç değildir. 
-çiftçiler kendi istekleriyle işletme hesabı esasından bilanço hesabı esasına geçebilirler. 
SERBEST MESLEK KAZANCI -her türlü serbest meslek faal.nden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak kabul edilir. 
-serbest meslek erbabı kendi nam ve hesabına çalışır. 
-sermaye ikinci plandadır. 
-ticari faal. niteliğinde değildir. 
-faal. süreklidir. 
-serbest meslek erbabı,serbest meslek kazanç defteri tutar. 
-muhasebecilik bağımsız ve uzmanlığa dayandığı için serbest meslek kazancı sayılır. 
-resmi defterler serbest meslek kazanç defteri yerine geçebilir. 
-serbest meslek erbabı mülkiyeti kendine ait olan bir meskeni aynı zamanda iş yeri olarak kullanıyorsa,iş yeri ile ilgili giderlerin yarısını indirebilir. 
-serbest meslek erbabı amort.a tabi iktisadi kıymeti karlı satarsa gelir,zararla satarsa zararı gider olarak yazabilir. 
-noterlik faal.nden elde edilen gelir,serbest meslek kazancıdır. 
ÜCRETLER -işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığında verilen para ve ayınlara”ücret”denir. 
-ücretin unsurları:işverene bağlı olma,belirli bir işyerine bağlı olma,hizmet karşılığı olarak idame yapılması 
-yabancı paralarla ödenen ücretler,ödeme gününün borsa rayiciyle türk lirasına çevrilir. 
-diplomat muaflığı:yabancı devletlerin tc de bulunan memurları,elçi ve konsoloslukları karşılıklı olması kaydıyla vergiden muaftır. 
-şirket ortaklarına yapılan ödemeler ücret DEĞİL kar payıdır. 
-avukat şirket elemanı olarak çalıştığı zaman geliri ücret sayılır,bağımsız çalıştığında serbest meslek kazancı olur. 
-noterlerin elde ettiği gelir,serbest meslek kazancı sayılır. 
-tahkim işleri dolaysıyla hakemlerin gelirleri,serbest meslek kazancıdır. 
-telif hakkı serbest meslek kazancı sayılır. 
-sporculara yapılan ödemeler ücret sayılır. 
-yönetim kurulu başkanı ve üyelerine ödenen huzur hakkı ücret sayılır. 
-hizmet erbabının ücreti ayın olarak ödenmişse,ortalama perakende satış fiyatına göre değerlendirilir. 
-bilirkişilere yapılan ödemeler,ücrettir. 
-sakatlık indiriminden ücretli olarak çalışanlar yararlanabilirler. 
-yabancı paralarla ödenen ücretler,ödeme gününün borsa rayiciyle tl ye çevrilir. 
-ortaklara yapılan ödemeler kar payı olduğundan ücret sayılmaz. 
-avukat şirket elemanı olarak çalıştığında geliri ücret olur. 
-tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin gelirleri,serbest meslek kazancıdır. 
-telif hakkı serbest meslek kazancıdır. 
-yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı ücret sayılır. 
-hizmet erbabının ücreti ayın olarak ödenmişse,ücreti ortalama perakende satış fiyatına göre değerlendirilir. 
-ücretliler sakatlık indiriminden yararlanabilir. 
-ücretin safi tutarının tespitinde,sağlık giderleri gayri safi hasılattan indirilemez. 
GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADI -mal ve hakların kiralamasından elde edilen gelirlere”gayri menkul sermaye iradı”denir. 
-hakların kira gelirine götürü gider uygulanmaz. 
-gayri menkul sermaye iradında götürü gider usulünün seçimi isteğe bağlıdır. 
-kiraya verilen mal ve hakların kiralarının düşük gösterilmesi sonucunda,emsal kira bedeli esası ortaya çıkar. 
-bir eseri sahibinden kiralayan yabancı bir kişinin eseri yeniden kiraya vermesinden elde ettiği gelire”gayri menkul sermaye iradı”denir. 
-zirai işletmede kullanılan araçların kirası “zirai kazanç” sayılır. 
-hakların kira gelirine götürü gider uygulanmaz. 
-emsal kira bedeli:genel ve katma bütçeli idareler,il özel idareleri ve belediyelerce yapılan kiralamalarda kullanılır. 
-bir kişi konutunu kiraya veriyor.bu kişi aynı zamanda kirada oturuyor.neticede bu kişi oturduğu konuta ödediği kira tutarının tamamını gider olarak indirebilir. 
-gayri menkul sermaye iradında götürü gider usulünün seçimi isteğe bağlıdır. 
-gerçek usule tabi olan zirai ve serbest meslek erbapları mesken kira gelirlerine uygulanan istisna tutarından yararlanamaz. 
-bina ve arazilerin dışında mal ve haklara uygulanan emsal kira bedeli %10 dur. 
-gayri menkul sermaye iradının tespitinde,emsal kira bedeli tayini için binanın vergi değerinin %5 i esas alınır. 


ÜNİTE 9 
MENKUL SERMAYE İRADI -menkul sermaye iradının unsurları:nakdi sermaye ve para ile temsil edilen değerlerden meydana gelir,sahibinin ticari,zirai veya serbest mesleki faaliyetin dışında olması ve temettü,faiz,kira veya benzeri bir irat elde etmesi. 
-menkul sermaye iradı sayılmayan haller:menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz satılması,iştirak hisselerinin devir ve temliki,bunların tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığı alınan paralar ve itfa nedeniyle verilen ikramiyeler. 
-safi irat bulunurken menkul sermaye iradından indirilecek giderler:depo etme ve sigorta ücretleri,temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri ve bunlar için ödenen her türlü vergi resim ve harçlar. 
-tahvil ve bono faizi mevduat faizi sayılmaz. 
-sermaye şirketlerinin ortaklarının kazancı “menkul sermaye iradıdır” 
-kollektif şirket ortağının kazancı “ticari”dir. 
-not:menkul kıymetlerin satışı,devri,elden çıkarılması menkul sermaye iradı değildir. 
-not:komanditer ortaklar ile aş. Ortakları ve limited şirketin ortaklarına dağıtılan kar payı için vergi alacağı hesaplanmaz. 
-menkul sermaye iradı:sahibinin ticari,zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermayeye dayanan faiz ve kar paylarında oluşan gelirdir. 
-kar payları,faiz sayılmaz. 
-bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazanmayanlara ödeme yapıldığı takdirde bu geliri menkul sermaye iradı sayılır. 
-kollektif şirket ortakları ile komandite ortaklarının ve adi şirket ortaklarının kar payları menkul sermaye iradı sayılmaz. 
-iştirak paylarının devrinden sağlanan kazançlar menkul sermaye iradı değildir. 
-işletme envanterinde ki tahvil faizi menkul sermaye iradı değildir. 
-menkul sermaye iradı nakdi sermaye ile ifade edilir 
-hisse senetlerinin kar payı:payın tahsil edilebilir hale geldiği tarihte elde edilmiş sayılır. 
ÜNİTE 10 
DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 
-değer artışı ve arızi kazançlar diğer kazanç ve iratlar adı altında vergiye tabi tutulur. 
-vergilendirilecek değer artış kazançları:menkul kıymetlerin elden çıkarılması,(3 ay içinde)limitede koop.ta ki ortaklık haklarının veya hisselerinin satışı,ihtira beratları ve telif hakları sahiplerinin dışında ki kişilerin satış ve devirden elde ettikleri gelirler,hakların elden çıkarılması,faal.i durdurulan işlt.nin kısmen veya tamamen satışı,taşınmaz gayri menkullerin ve tescil edilen hakların 4 yıl içinde elden çıkarılması. 
-yukarıda sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilir.ancak 10 milyarlık kısmı vergiden istisnadır. 
-hisse senetlerinin iktisap tarihi:akdin yapıldığı tarihtir. 
-eser sahibi ve kanuni mirasçıları dışında ki bir kişinin eseri satmasından elde ettiği gelir,diğer kazanç ve iradın konusu olur. 
-gelir vergisi kanununda sayılan ve ilk 6 gelir unsurunun içine girmeyen,değer artış ve arızi kazanç gelirleri,diğer kazanç ve iratlar olarak sayılır. 
-arızi ticari ve serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler arızi kazanç sayılır. 
-yabancı hava ulaştırma kurumu tc de elde ettiği arızi kazancın %5 ini arızi kazanç olarak beyan etmesi gerekir. 
-diğer kazanç ve irad unsuruna giren mal ve hakların satış bedellerinden maliyet bedeli çıkarılarak safi kazanç bulunur. 
-faal.ne devam eden bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazanç değer artış kazancı DEĞİLDİR. 
-hisse senedi ve tahviller menkul kıymet kavramı içinde yer alır. 
-not:ivaz ın anlamı:bedelsiz demektir. 
-not:arızinin anlamı:sonradan olan,dıştan gelen,kendiliğinden ortaya çıkandır. 
-bir bedel ödenmeden(ivazsız)iktisap edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler: veraset ve intikal vergisinin konusuna girer. 
-telif haklarının kanuni mirasçıları dışında ki kişilerce satılması durumunda sağlanan gelir değer artışı kazancı olarak sayılır. 
-sürekli olarak hisse senedi ve tahvil alıp satma yoluyla sağlanan gelir”ticari kazançtır”.sürekli yapılmıyorsa diğer kazanç ve irattır. 
-diğer kazanç ve iratlar:arızi ticari ve serbest meslek kazancı,arızi ticari faaliyette aracılık edenler,tic.zirai,ser.mes.faal.inin durdurulması veya terk edilmesinden sağlanan gelirler,ihale,arttırma vs .iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen gelirlerdir. 
-dar mükelleflerin arızi ulaştırma işlerinde elde edilen gelirlere istisna UYGULANMAZ. 
-menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi sözleşmenin yapıldığı tarihtir. 
-kiralama elden çıkarma anlamına gelmez. 
ÜNİTE 11 
GELİR BEYANI 
-kaynaktan kesinti yapmak zorunda olanlar:geçek usule tabi ticari,zirai ve serbest meslek erbabı,kamu idareleri,ticaret şirketleri,dernek,vakıf ve bunların iktisadi işletmeleri,menkul kıymet yatırım fonu yönetenler,iş ortaklıkları. 
-kesintiye tabi olmayan ödemeler:istisnadan yararlanan ücretler,konut(mesken)kiraları,noterlere yapılan ödemeler,ticari kazançlar-alacak faizleri vs.
-kaynakta vergi kesintisi yapamayanlar:ücretliler,basit usulün ticaret erbapları,geliri vergiden muaf olanlar ve komanditer ortaklar. 
-not:kesinti yapmaya gerçek usuller yetkilidir. 
-genel bütçeye dahil idareler vergi kesintisi yaparlar ancak beyanname vermezler. 
-kaynaktan kesilen vergileri”vergi sorumlusu”vergi dairesine ödemek zorundadır. 
-münferit beyannameyi “dar mükellef”verebilir. 
-kar payı ücret değil”menkul sermaye iradıdır”. 


FİNAL / BÜTÜNLEME SINAVINA YÖNELİK ÖNEMLİ NOTLAR 
-yatırım indiriminden zirai,ticari ve menkul sermaye iradı yararlanır. 
-çiftçi mağaza açarak mal satıyorsa bu ticari kazançtır. 
-zirai işletmeye kayıtlı traktörün kiralanmasında elde edilen gelir,zirai kazançtır. 
-2003 te elde edilen ticari kazanç mart 2004 de beyan edilir. 
-basit usule tabi ticari kazanç yıllık beyannameyi ertesi yılın şubat ayında vergi dairesine verir. 
-oto kontrolü sağlayan vergi:katma değer vergisidir. 
-menkul kıymetler yatırım fonlarının kazancı kurumlar vergisine tabidir. 
-sakatlık indirimi kurumlar vergisinde sayılan istisnalardan biri değildir. 
-kara ulaştırmada emsal oran %12 dir. 
-aş tasfiyesinde şirketin tasfiye memuru tasfiye dönemine ait kur. Vergisini vermekle yükümlüdür. 
-tc de otoların mtv nin hesaplanmasında ki ölçüler:yaş ve ağırlıktır. 
-arızi ticari faaliyetler KDV nin konusuna girmez. 
-gerçek usulde KDV ye tabi mükelleflerde vergilendirme dönemi 1 ay dır. 
-halk bankasına ait faizler,kamu alacağı sayılmaz. 
-adi şirketler basit usulün şartlarını taşırsa basit usule geçebilir. 
-kurumlar vergisi,anonim şirketlerin kazançları üzerinden alınır. 
-devlete ait işletmeler,kurumlar vergisine tabi DEĞİLDİR. 
-limited şirketlerin kazançları kurumlar vergisinden muaf değildir. 
-yatırım fonları bankalar tarafından kurulur. 
-kurum kazancı:ticari kazancın tespitine ait hükümler uygulanarak tespit edilir ve 1.sınıf(bilanço) mükellef sayılırlar. 
-kurumlar vergisi safi kurum kazancına göre tespit edilir. 
-şahıs şirketlerinin gelirleri gelir veya kurumlar vergisine tabi değildir. 
-kurumların portföy işletmeciliği istisnasından yararlanabilmeleri için portföyünün en az %25 i hisse senetlerinden oluşması gerekir. 
-kurum kazancını işletme usulüne göre tespit etmek isteyen kurumlar”maliye bakanlığından”izin almalıdırlar. 
-dar mükellef kurumların,ticari ve zirai kazançlarından kurumlar vergisi kesintisi yapılamaz. 


FİNAL / BÜTÜNLEME SINAVINA YÖNELİK ÖNEMLİ NOTLAR 
-ticari kazancın tespitinde kişisel yani özel giderler gider olarak indirilemez. 
-yarı basit usul,dar mükellefin ulaştırma işlerine uygulanır. 
-para ve vergi cezaları,faizleri,hiçbir suretle gider yazılamaz. 
-işletme ile ilgili:emlak,damga,belediye ve taşıt alım vergisi gider yazılabilir. 
-basit usulün gerçek usulden farkı:defter tutmamasıdır. 
-zirai kazanç yatırım indiriminden yararlanır. 
-menkul kıymetlerin itfasından(ödenmesinden)elde edilen gelirler,menkul sermaye iradı değildir. 
-zirai işletmeye kayıtlı traktörün kiralanmasında elde edilen gelir”zirai kazanç”tır. 
-oto kontrolü sağlayan vergi”KDV”dir. 
-sakatlık indirimi,kurumlar vergisi istisnalarından biri değildir. 
-AŞ.nin tasfiyesinde;tasfiye dönemine ait kur.vergisi beyannamelerini şirketin tasfiye memuru verir. 
-tc de otomobillerin mtv nin hesaplanmasında kullanılan ölçüler:yaş ve ağırlıktır. 
-veraset ve intikal vergisinde ölüm başka bir ülkede gerçekleştiyse ve mükelleflerde başka bir ülkedeyse bu vergi en geç 8 ay içinde vermelidir. 
-arızi ticari faaliyetler KDV nin konusuna girmezler. 
-KDV nin vergilendirme dönemi genel olarak 1 ay’dır. 
-genel bütçeye ait vergi,ceza,belediyeye ait vergi ve il özel idareye ait vergi,kamu alacağı sayılır. 
-adi şirketler,basit usul şartlarını taşırsa bu usule geçebilirler. 
-işletme sahibine ödenen ücret ticari kazançta hasılattan indirilemez. 
-basit usul defter tutmaz. 
-bir doktora muayenehanesinde hastaları tarafından yapılan ödemeler,ücret sayılmaz. 
-ticari kazanç için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. 
-basit usule tabi ticari kazanç sahipleri geçici vergi esasına tabi değildir. 
-dar mükelleflerin zirai kazançlarında kesinti yapılamaz. 
-iş ortakları kurumlar vergisi mükellefidir. 
-hisse senedi ve tahvillerin ihraç giderleri AŞ.nin şirket kazancından indirilebilir. 
-kurumlar vergisi kanununa göre devir halinde beyanname,devir tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir. 
-mtv ödeme dönemleri ocak-temmuz ‘ dur. 
-veraset ve intikal vergisi ödeme dönemleri:mayıs-kasım dır. 
-iskonto KDV matrahına dahil edilemez. 
-aylık KDV verenler,beyannamesini ertesi ayın 23’üne kadar vergi dairesine vermelidir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız