11.Sınıf Kimya 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları


SORULAR 29.05.2014
1. X, Y ve Z maddeleri arasında gerçekleşen bir tepkimenin hızını belirlemek için aşağıdaki deney verileri elde edilmiştir.
[X] [Y] [Z] Hız
(mol/L) (mol/L) (mol/L) (mol/Ls)
0,05 0,04 0,05 2.10-3
0,10 0,04 0,05 4.10-3
0,10 0,16 0,05 8.10-3
0,20 0,16 0,10 1,6.10-2
Buna göre tepkimenin hız denklemini yazınız.
2. 2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g) Tepkimesi iki adımda gerçekleşiyor. Hızlı adım tepkimesi
NO2F2(g) + NO2(g) → 2NO2F(g) olduğuna göre;
Tepkimenin hız denklemini yazınız.
3. NH4Cl(k) ↔ NH3(g) + HCl(g) tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta denge sabiti Kp=0,09’dur. Buna göre dengede kaptaki toplam basınç kaç atm olur?
4. Mekanizması aşağıda verilen tepkimenin denge bağıntısını yazınız.
2ClO- (suda) ↔ Cl- (suda) + ClO2- (suda) (yavaş)
ClO2- (suda) + ClO- (suda) ↔ Cl- (suda) + ClO3- (suda) (hızlı)
5. 200 ml doymuş XY3 tuzu çözeltisinde 0,2 mol X3+ bulunmaktadır. Bu tuzun Kç değeri kaçtır?
6. CaF2’ün 50 ml saf suda belirli bir sıcaklıkta çözünürlüğü 7,8.10-4 g’dır. Buna göre, CaF2’ün çözünürlük çarpımını hesaplayınız. ( Ca:40, F:19 )
7. NH4+ + H2O ↔ H3O+ + NH3 Tepkimesinde konjuge asit baz çiftlerini belirleyiniz.
8. 800 ml 0,5 M Mg(OH)2 çözeltisini nötrleştirmek için 200 ml HNO3 çözeltisi kullanıldığına göre HNO3 çözeltisinin derişimi kaç mol/L’dir?
9. Bazik ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeyi denkleştiriniz.
MnO4- + NH3 → MnO2 + NO2
10. Piller nasıl elektrik akımı üretir? Açıklayınız.

Not Baremi:Her soru 10 puan

Süre:Bir ders saati
Load disqus comments

0 Yorumlarınız