11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 190 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 190
3. Etkinlik:
Hasta manzumesi, ritim, ahenk ögeleri ve yapı unsurlarını önemseyen bir anlayışla yazılmış. Bu bakımlardan saf şiire benzemektedir.  Toplumsal bir konunun işlenmesi yönüyle farklılık göstermektedir.
ANLAMA-YORUMLAMA
1.Mehmet Âkif ERSOY’un olayları manzum hikâye tarzında ortaya koyması ile eserlerini yazma amacı arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Mehmet Akif, toplumsal konuları ele alarak  çalışmış toplumu yönlendirme, toplumsal değerleri, dine dayalı anlayışı yaygınlaştırma amacıyla manzum hikaye türünde eserler yazmıştır. Manzum hikayelerinde öğütler, ibret alınacak anlatımlar vardır.
2.a. Mehmet Âkif ERSOY’un, dönemin insana özgü gerçekliğini yansıtması ve sosyal problemlere karşı duyarlılığını değerlendiriniz.
Şair, toplumsal sorunlara duyarsız kalmamış, bunları dile getirmiştir. Sanat toplum içindir anlayışıyla realist bir bakış açısıyla olayları değerlendirmiştir. Şairin hayatı, yaşadığı çevre, döneminin siyasi ortamı,  onun toplumsal duyarlılığının oluşmasında etkili olmuştur diyebiliriz.
b. Bu değerlendirmeden hareketle şairin, şiirlerini topladığı Safahat adlı eserinin, yazıldığı dönemde ve günümüzde taşıdığı önemi tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Şairin şiirleri yazıldığı dönemde ilgi gördüğü gibi günümüzde de büyük ilgi görmektedir. Safahat adlı kitabın bu kadar ilgi görmesinde şiirlerde insanın toplum hayatındaki sorunlarının, maneviyat ve ahlak problemlerinin ele alınması etkili olmuştur.
3.“Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumelerde günümüz şiirlerinde de rastlanmakta mıdır? Bu tür şiirlere Millî Edebiyat Döneminde fazlaca yer verilmesini hangi sebeplerle açıklamak mümkündür? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.
Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumelere günümüz şiirinde de rastlanabilir. Osmanlının çökme süreci, siyasi ve ekonomik yapının halkı olumsuz etkilemesi dolayısıyla bu şiirler o dönemde fazlaca yazılmıştır.
5. Etkinlik:
Küfe adlı manzumeyi sınıfta canlandırınız.

Manzum hikayelerde toplumsal bir sorun olay örgüsü biçiminde ortaya konur.  Halkın anlayabileceği birdil kullanılır. Mesnevi tarzında kafiyelenir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız