Aöf Uluslararası İşletmecilik 5. Ünite Ders Notları [ 2013 Final Sınavı Hazırlık ]ULUSLARARASI İŞLETMECİLiK
5. ÜNİTE
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Pazarlama; müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırıl­ması ve değişimi için faaliyetler, kurumlar ve süreçler bütünüdür.
Uluslararası pazarlama; işletmenin amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılmasi ve tutundurulmasına ilişkin birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir.
Uluslararası pazarlamaya yönelik geliştirilen teorilerin amaçlar!
Temel amaç, farklı uluslararası sınırlar çerçevesinde pazarda oluşan tüm davranışları, bunların ortaya çıkış nedenlerini açıklamaktır.
Farklı değer, ürün ve hizmetlere yönelik ihtiyaçlar, istekler, talepler üzerindeki sistemleri ve kültürün etkisini anlamak
Farklı pazarlardaki alıcı davranışlarını çözümlemek
Kültür değişikliklerine işletmenin tepkisini örıgörmek
Dünya çapındaki ithalat ve ihracat akışlarını tanımlamak
Ortak girişim ve lisans anlaşmalanyla ilgili etkinlikleri belirlemek
Deniz aşırı yatırımcıların konumu ve yönünü ortaya koymaktır.
IŞLETMELERIN ULUSLARARASI PAZARLARA KAT1LMA ŞEKİLLERİ
1. Birinci aşamadaki işletmeler yerel Işletme Olarak değerlendirilir. Bu işletmeler tamamen iç pazara dönük faaliyet gösterir‑
ler ve bu işletmelerin dış pazarlara açılma olasılığı çok azdır.
2. İkinci ,aşamadaki işletmeler Ihracatçı işletmelerdir. Bu işletmeler için önemli olan iç pazardır. Bu işletmeler tesadüflere bağlı olarak ya da geçici olarak satış yaptıkları için pazarlama politikaları dış pazarlama politikalarından etkilenmez.
3. Üçüncü aşamadaki işletmeler için iç pazar önemini korumakla birlikte işletme örgüt yapısını dış pazar koşullarına uygun olarak değiştirir ve geliştirir.
4. Dördüncü aşamadaki işletmeler için artık bir iç pazar.sözkonusu olmadığı için iç pazar için üretilen mal ve hizmetler söz­konusu değildir. Bu işletmeler faaliyetlerini evrensel boyutlarda planlar. Üçüncü ve dördüncü aşamadaki işletmeler uluslararası (küresel, global) işletmelerdir.
PAZARLAMA KARMAS1
Pazarlama karması ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olmak üzere dört temel elemandan oluşur.
ULUSLARARASI :PAZARLARA •YÖNELME NEDENLERI
ikili veya çok taraflı anlaşmalarla yabancı yatırımlara ve ticarete getirilen engel ve sınırlamalann kaldırılması
Sektörel işbirliğinin, teknoloji transferi ve yönetim bilgisinin paylaşımı için yarattığı ortam
İletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler
işletmeler arası ortak girişiriller
Atıl kapasite sözkonusu olduğu zaman uluslararası pazarlara yönelmenin atıl kapasite sorunlarını giderebilmesi
Uluslararası pazarların, iç pazardan hızlı geliştiği durumlarda işletmelerinde büyüme hızlarının artması
Mevsimlik dalgalanmaların, ihracat yoluyla dengeli ve sürekli hale getirilmesi
Uluslararası pazarlara açılmanın, işletmeyi geleceğin koşullarına daha iyi hazırlaması
ULUSLARARASI PAZARLARA GİRMENİN IŞLETMELERE SAĞLADIĞI ÜSTÜNLÜKLER
Rekabet edebilmek veya rekabetten kaçınmak
Vergi üstünlüğü elde etmek
Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak
işletmenin Warlarını korumak veya artırmak
Karşılaştırmalı üstüniüklerden faydalanmak
Load disqus comments

5 Yorumlarınız