Denetim 7. Ünite Ders Notları [ 2013 Aöf Final Sınavına Hazırlık ]2013 Denetim Güz Dönemi Final Sınavı Deneme Soruları ve Cevapları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/2013-denetim-guz-donemi-final-snav.htmlDenetim 7. Ünite Ders Notlarıyla Karışınızdayız.
Düşüncelerinizi Yorum Yazarak Bizimle Paylaşın Lütfen. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin

7. ÜNİTE
İŞLEM DÖNGÜLERİ VE DENETİM
işlem döngüsü yaklaşımı ise denetçinin denetime konu olan finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemleri birlikte inceleye­cek şekilde bölümlere ayırarak denetlemesidir.
DDöngü yaklaşımı denetimin etkinliğini arttırır.
HHerbir döngü denetim alanı olarak kabul edilir.
DDenetçi döngüleri belirlerken her bir döngünün kontrol amaçlarını bekler Denetim ekibinin üyeleri denetim alanlarında görevlendirilir.
DDöngülere ayırma iç kontrollerin değerlendirilmesinde önemli bir araçtır.
DDenetçinin döngüleri belirlemedeki kabul yaklaşımları farklılık gösterir.
DDenetim sonunda denetim alanlarında yapılan çalışmalar birleştirilir.
Denetçinin her işlem döngüsü için geçerli olacak denetim faaliyetleri şunlardır:
iİşlem sınıfları ve hesapların tanımlanması
BBelge ve kayıtların belirlenmesi
iİç kontrollerin anlaşılması
KKontrol testlerinin tasarlanması ve uygulanması
iİşlemlerin tüzel testlerinin detaylı testlerin yapılması
Hesap kalanlanna ilişkin detaylı testlerin belirlenmesi ve uygulanması
Sunum ve açıklamalara ilişkin detaylı testlerin uygulanması
* Denetçi döngü yaklaşımında şu yaklaşımları geliştirmeli ve inceleme yöntemleri uygulamalıdır.
1. Döngü kapsamındaki işlemlere ilişkin testler.
Denetim amaçları gerçekleşme, tamlık, doğruluk, doğru sınıflandırarak kaydetme, dönemselliktir.
Döngüde yer alan işletme faaliyetlerinin belirlenmesi Işlemlerle ilgili iç kontrollerin işleyişi ile bilgi toplama
Anahtar kontrollere, kontrol testlerinin ve tözel testlerin uygulanması
İşlerrılere ilişkin planlanan kontrol riskinin belirlenmesi
2. Hesap kalanlarına ilişkin detaylı testler
Denetim amaçları, var olma, tamlık, doğruluk, uygun sınıflandırma, kaydetme, hak ve yükümlülüklerin işletmeye ait olması ve dönemselliktir.
İşletme riskinin değerlendirilmesi
Kontrollerin kontrol riskinin değerlendirilmesi
Kontrollerin test edilmesi ve tözel testlerin yapılması
Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması
Denetçinin bulma riskine karar vermesi
Denetim programının hazırlanarak uygulaması
3. Finansal tablolarda sunum ve açıklamalara ilişkin testler
Denetim amaçları, varolma, tamlık, doğruluk, uygun sınıflandırma kaydetme, hak ve yükümlülüklerin işletmeye ait açık olması, yeterli ve anlaşılabilir açıklama.
DÖNGÜ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESINDE ŞU BÖLÜMLEMELER YAPILMIŞTIR.
Satışlar ve tahsilatlar döngüsü
Satın alma ve ödemeler döngüsü
Ücretler ve personel döngüsü
Stoklar ve maliyetler döngüsü
işletmeye kaynak sağlanması ve geri ödemeler döngüsü
Kasa ve banka hesap kalanları (para varlıklar])
PBÖ'de Denetçinin Örneklem Büyüklüğünü Belirlemek İçin Yapacağı Ön Belirlemeler
Defter Değeri (Evrenin toplam parasal değeri)
Yanlış Kabul Riski İçin Güvenilirlik Derecesi
Kabul Edilebilir Yanlışlık (Önemlilik eşiği)
Beklenen Yanlışlık (Denetçinin evrene ilişkin tahmin ettiği parasal hata tutarıdır)
Genişleme Faktörü ( Büyüme katsayısı, tahmini hatalara ekstra örnekleme hatalarının eklenmesini sağlar)
ÖB = Defter değeri x Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesi / Kabul edilen yanlışlık — (Beklenen yanlışlık x Genişleme faktörü)
NİCELİK (DEĞİŞKENLER) ÖRNEKLEMESi: Denetçinin niceliksel tahminlere ulaşmak istediği durumlarda kullandığı örnek­leme türü
Bir hesaba ya da hesap kesimine ilişkin parasal hata tahmini yapmak için kullanılan örnekleme türü
Denetçi bir hesap kalanında önemli yanlışlık olup olmadığını incelerken yararlanır
Hesap kalanlarındaki hataların parasal tutarının tahmini için kullanılır
ÖRNEKLEM SEÇİMİ
RASSAL SEÇİM: Tüm evren birimlerine eşit seçilme şansı verilir.
Rassal sayılar tablosu: Örneklem birimlerinin rassal olarak seçilmesinde kullanılır. Tablo rassal olarak oluşturulan sıfır ile
dokuz arasındaki sayılardan üretilen dizileri içerir. Dizilim tamamen keyfi ve anlamsızdır. Rassal olarak seçilen birimin örnekleme girmesini engelleyecek hiçbir neden yoktur.
Bilgisayarla rassal sayıların oluşturulması: Bilgisayarla rassal sayılar bir yazılım yardımıyla yapılır. Bu yöntemde rassal sayılar tablosuna gerek yoktur. Böylece hızlı biçimde insan hatalarına olanak vermeden seçim yapılmış olur.
SİSTEMATİK SEÇİM: Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bunun büyüklüğüne göre örneklem birimlerin' seçtiği yöntemdir.
Sistematik seçim kolaydır ancak örneklemede ilk birim rassal olarak seçilirken diğerlerinin otomatik seçilmesi yanlı bir örneklem yaratmaktadır. Bu etkiyi azaltmak için birden fazla başlama noktası oluşturulur
KATMANLI SEÇİM; Bir örneklem seçimi tekniği değildir, ancak örneklem tasarımının etkinliğini artırmada kullanılır.
Evren katmanlarına ayrılarak büyük tutarların temsil edilmesine olanak verilir. Böylece denetçi örneklem risk düzeyini planlamak için gerekli olan ömeklem büyüklüğünü küçültme olanağı bulur.
En önemli üstünlüğü evrenin değişkenliğini azaltabilmesi ve bu yolla tahminlerin daha isabetli olmasını sağlamasıdır
BLOK SEÇİM: Evrenden, zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın bölgelerin seçilmesiyle oluşur.
Örneğin nisan ve kasım ayında kesilen tüm çekler nakit ödemeleri incelemek üzere örneklem oluşturur.
Blok seçim örneklem temsili değildir, evren hakkında istatistiksel tahmin veremez Blok seçim özenli kullanılma'', genellikle blok seçimi kullanmaktan kaçınılmalıdıR
1. SATIŞLAR VE TAHSİLAT DÖNGÜSÜ
1 Satışlar ve tahsilatlar döngüsündeki hesaplar
SSatışlar
HHesaplanan KDV
AAlıcılar
SSatış iade ve iskontolar
KKasa ve Banka
AAlınan çek ve senet
ŞŞüpheli Alacaklar
KKarşılık Giderleri
1 Satış faaliyetlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testler
İİç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme (akış şemaları, iç, kontrol soru formu, seçilmiş satış işlemlerinin içine girerek kontrolleri test etme yöntemleri not alma).
PPlanlanmış kontrol riskini değerlendirme
KKontrol testlerinin kapsamını belirleme
İİşlemlere ilişkin denetim amaçlarını karşılayacak kontrol testleri ve tözel testleri belirleme (denetim yöntemleri, örnek­lem hacmi, işlem kalemleri, zamanlama)
Satış iade ve indirim işlemlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testler; Bu aşamada denetçi iki konuda dikkatli olma‑
lıdır;
ÖÖnemlilik düzeyi
iİade ve iskontoların gerçek olup olmadığı
İade ve iskontolar yaygın şekilde kullanılan hileli finansal raporlama araçlarındandır.
2. SATIN ALMA VE ÖDEMELER DöNGüSÜNüN DENETİMİ
Denetim amaçları; gerçekleşme, tamlık, doğruluk, kayıtlara uygun şekilde aktarma, sınıflandırma, dönemsellik. 1 Satın alma ve ödemeler döngüsünde yer alan hesaplar
SSatıcılar
KKasa / banka
İİndirilecek KDV
DDuran varlıklar
MMal stokları
PPeşin ödenen giderler
PPazarlama satış giderleri
GGenel yönetim giderleri
AAlış iskontoları
VVerilen çekler ve senetler
3. ÜCRETLER VE PERSONEL DöNGÜSÜNÜN DENETİMİ
Denetim amaçları; gerçekleşme, tarnlık, do'ğruluk, kayıtlara uygun şekilde aktarma, sınıflandırma, dönemsellik. Ücret ve personel döngüsünde yer alan hesaplar
ÖÖdenecek personel ücret ve giderleri
ÖÖdenecek SSK
ÖÖdenecek Vergi
KKasa / banka
AAR - GE giderleri
PPazarlama satış giderleri
GGenel yönetim`giderleri
DDirekt işçilik maliyetleri
GGenel üretim maliyetleri
4. STOKLAR VE MALİYET DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ Stoklar ve maliyet döngüsünde yer alan hesaplar;
Direkt ilk madde giderleri
Diret işçilik giderleri Genel üretim giderleri Üretim ve yarımamuller Satın rrıamullerin maliyeti

Stoklar ve maliyet döngüsünde yer alan faaliyetler ve belgeler
SSatın alma (satın alma talebi, satın alma emri)
GGiriş - Hammadde alımı (Alış raporu, alış faturası)
DDepolama (Sürekli envanter hammadde stok kartları ana dosyası)
iİşleme tabi tutma - hammaddenin üretimde kullanılması (hammadde istek fişi, maliyet kayıtları)
MMamulleri depolama (sürekli envanter mamul stok kartları ana dosyası maliyet kayıtları)
SSevkiyat (yükleme belgesi) maliyet kayıtları sürekli envanter mamul stok kayıtları ana dosya)
* Stoklar; farklı yerleşim birimlerinde çok çeşitli tür kalite, miktar ve fiyattan takip edilmeleri gerektiğinden kontrol ve yönetimi kritik önem taşıyan önemli bir bilanço kalemidir.
Döngüde yer alan işlem ve hesapların denetimi
ÜÜretimle ilgili girdilerin sağlanması ve kaydedilmesi
İİşletme içi varlık ve maliyetlerin akışı
MMamullerin satış dolayısıyla sevki, gelir ve maliyetlerin kaydedilmesi
SStok varlıklarının kontrolü ve fiziki gözlem testleri
SStok kayıtlarındaki fiyatlandırmalara ve envanter listelerine detaylı kalan testlerinin uygulanması
5. İŞLETMEYE KAYNAK SAĞLANMAS! VE GERİ ÖDEMELER DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ ı> Borçlanarak kaynak temini ile ilgili hesaplar
BBanka kredileri
TBahviller
Çıkarılmış bonolar Finansman giderleri
KKasa ve banka
in Özkaynak temini ile ilgili hesaplar
SSermaye
ÖÖdenmemiş sermaye
Emisyon primleri
ÖÖdenecek temettüler
GGeçmiş yıl karı
KKasa ve banka
6. PARA VARLIKLARININ DENETİMİ
Kasa ve banka hesapları, stoklar ve üretim döngüsü hariç diğer döngülerle ilgili hesaplardır. Küçük tutarlar dışındaki tahsilat
ve ödemeler banka hesaplarından yapıldığından kasa hesabının kalanı genellikle önemsiz tutarları kapsar. Bu yüzden denetçiler banka hesaplarının denetimine daha çok önem verirler.
Tüm işlem döngülerinde yer alan hesaplar için hesap kalanlarına uygulanan detaylı testler şunlardır.
HHesabı etkileyen işletme risklerin belirlenmesi (doğal risk, kabul edilebilir risk ve önemlilik düzeyine etkisinin değerlendi­rilmesi)
iİşlem döngüsündeki kontrollere ilişkin risklerin değerlendirilmesi (kontrol riskinin değerlendirilmesi)
iİşlem döngüsündeki kontrollerin test edilmesi ve tözel testlerin yapılması
AAnalitik yöntemlerin uygulanması (büyük ve olağandışı kalemlerin belirlenmesi)
PPlanlanan bulma risklerine karar verilmesi, denetim yardımlarının uygulanması

Load disqus comments

0 Yorumlarınız