2013 Denetim Güz Dönemi Final Sınavı Soruları ve Cevapları1. Genel kabul görmüş denetim standartları için doğru olan asagıdakilerden hangisidir?
c- Denetcilerce denetimlerde uyulması gereken kurallardır.


2. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek ölçüde yanlış olması hangi kavramla açıklanır?
c- Önemlilik

3. Aşagıdakilerden hangisi denetcinin denetim kanıtı toplarken başvuracagı yollardan biri degildir?
c- Anket Yapma

4.Aşagıdakilerden hangisi genel olarak denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?
c- Denetime konu işlem ve olayların sınıflandırılması

5. Aşagıdakilerden hangisi hileli finansal raporlama eylemidir?
c- Faliyet sonuclarının değiştirilmesi amacıyla hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapılması

6. İç denetim faliyetinin temel işlevleri asagıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
c- Güvence ve danışmanlık

7. BT ortamında gerçekleştirilecek iç yada dış denetim için öncelikli olan asagıdakilerden hangisidir?
c- İşletmedeki BT yapısını anlamak

8. Aşagıdakilerden hangisi çevrimiçi işlem sistemini yugun işlem sisteminden ayıran temel özelliktir?
c- Anında işlem

9. İç kontrollerden bagımsız olarak hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında hatalar ve hileler bulunması olasılıgını tanımlayan aşagıdakilerden hangisidir?
c-  Doğal risk

10. Uygulama kontrollerinin temel süreci aşagıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
c- Girdi- Bilgi İşlem-  Çıktı  

11. Aşagıdakilerden hangisi denetçinin örneklemi temel alan sonucları ile evrenin tamamına aynı yolla uygulandıgı testlerden elde edecegi sonuclar arasında fark olmasını ifade eder?
c-  Örnekleme Hatası

12. İstatiksel örnekleme asagıdakilerden hangisi için faydalı bir tekniktdir?
c- Kanıtların yeterliliği ölçülmesi

13. Ardaşık olarak numaralandırılmamış fişlerden oluşmayan bir evrenden örneklem seçiminde en uygun seçim yöntemi hangisidir?
c- Bilgisayarla 

14. Aşagıdakilerden hangisi denetçinin yapacagı denetim çalışmlasında denetime konu finansal tabloları işlemler hesap kalemleri veya grupları itibariyle incelemek yerine bu finansal tablo kalemlerini birbiriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesi olarak açıklanabilir?
c- Döngü yaklaşımı


15. Aşagıdakilerden hangisi döngüde yer alan işlem sınıflarına ilişkin denetim amaçlarını tam olarka ifade eder?
c- Gerçekleşme, tamlık, dogruluk, dogru sınıflandırarak kaydetme, dönemsellik

16. Asagıdakilerden hangisi iç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandıgı araclardan biri değildir?
c- Kontrol risk matrisi

17. Aşagıdakilerden hangisi muhasebe denetiminin tamamlanma aşamasında yapılan bir iş değildir?
c- İşletmenin iç kontrolleriyle iligli bilgi toplanması

18. Aşagıdakilerden hangisi standart olumlu bir denetim raporunda yer almaz?
c- Gerekçe

19. Denetçinin çalışma alanı sınırlandırılması nedneiyle olumlu veya olumsuz görüş bildirmesi için gerekli kanıtın toplanamaması durumunda nasıl bir görüş bildirilmelidir?
c- Görüş bildirmekten kaçınma


20. Ülkemizde aşagıdaki hangi mevzuatta denetçi sorumluluklarından söz edilmez?
c- Vergi usul yasasında 
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: