12. Sınıf Biyoloji1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

S1..AŞAĞIDAKİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI YANITLAYINIZ.(10 P.)
( ) amip hücre içi sindirim yapar. saprofitler hücre dışı sindirim yapar
( ) iki açıklıklı sindirim sistemi ilk olarak yuvarlak solucanda görüldü.
( ) besinlerin hidrolizinde atp tüketilir
( ) kuşlarda bulunan taşlık mekanik sindirim yapar.
( ) balıklarda sindirim elemanları ağız-yemek borusu-mide-bağırsak-anüs kısımlarından oluşmaktadır.
( ) diş dıştan içe doğru dentin-mine-diş özü kısımlarından oluşur.
( ) karıncıkların kasılmasıyla oluşan basınca küçük tansiyon denir.
( ) midenin çalışmasını gastrin hormonu ve vagus siniri düzenler
( ) ince bağırsak doudenum-jijenum-ileum kısımlarından oluşur.
( ) pankreasın iç salgısı pankreas öz suyudur.
( ) karaciğer vücudun en büyük organıdır.
( ) sindirim kanalından gelen karaciğer toplardamarı karaciğere kan getirir.
( ) safra sıvısı koledok kanalı ile 12 parmak bağırsağına boşaltılır.
( ) odun borularında iletim aktif taşıma ile yapılır.
( ) kurak ortam bitkilerde kutikula incedir.
( ) kapalı dolaşımın görüldüğü ilk canlı yassı solucandır.
( ) kurbağalar soğuk kanlı hayvanlardır.
( ) balık ve kurbağaların alyuvarı çekirdekli, kuş ve memelilerin çekirdeksizdir.
( ) koroner damarlar kalbi besleyen damarlardır.
( ) enfeksiyon durumunda nötrofil sayısı azalır.

S2. AŞAĞIDAKİ BOŞLUK DOLDURMALI SORULARINI YANITLAYINIZ. (10P.)

 • Besinlerin su ve enzimlerin etkisiyle parçalanmasına ………………………. sindirim denir
 • Geviş getiren otçulların mideleri 4 gözlüdür
bunlar; 1..................., 2…………….., 3………………,4......…....
 • Kalp dıştan içe doğru…………...,…………….ve……………
Tabakalarından oluşur.
 • Karaciğerde………….................................hücreleri alyuvar üretir,……………...…hücreleri ise yaşı alyuvarları parçalar.
 • kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında……………… kapakçıkları bulunur.
 • Kalbin kasılmasına……………….…denir.
 • ……………………..düğüm kulakçıkların kasılmasını uyarır.
 • balıkların kalpleri……….., kurbağaların;….………, sürüngenlerin;……….., kuşların;……....,memelilerin;…….. bölmelidir.
 • pankreastan üretilen…………….ve…………………..hormonları kan şekerini ayarlar.


S3. AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI YANITLAYINIZ. (10x2,5=25P)

S3.1. Aşağıda bazı organik moleküller ve karşılarında da kimyasal sindirimlerinin gerçekleştiği organlar verilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme yanlış olarak verilmiştir?

A) ProteinMide B) Yağ12 parmak bağırsağı
C) Maltozİnce bağırsak D) Pişmiş nişastaAğız
E) Glikojenmide

S3.2. İnce bağırsakta bulunan bir yağ asidi molekülü kalbin sağ kulakçığına ulaşıncaya kadar;
 1. Göğüs kanalı
 2. Üst ana toplar damarı
 3. Peke sarnıcı
 4. Sol köprücük altı toplar damarı
Gibi yapılardan hangi sırada geçer?

A) III-I-IV-II B) II-III-IV-I C) I-IV-II-III
D) III-IV-I-II E) I-II-III-IVS3.3. Sindirim sistemi yemek borusundan anüse kadar benzer
tabakalara sahiptir
Bu tabakaların içten dışa doğru sıralanışı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir
A) Epitelyum doku – Bağ doku – Düz kas
B) Bağ doku – Düz kas – Epitelyum doku
C) Bağ doku – Epitelyum doku – Düz kas
D) Düz kas – Epitelyum doku – Bağ doku
E) Epitelyum doku – Düz kas – Bağ doku

S3.4. Aşağıdakilerden hangisi safranın görevlerinden biri değildir?
A) B ve C vitaminlerinin bağırsaktan emilmesini sağlamak
B) Antiseptik özelliğiyle zararlı bakterileri öldürmek
C) Mideden doudenuma gelen asidik besini nötralize etme
D) Biluribin gibi yıkım ürünlerinin atılmasında görev almak
E) Yağları küçük parçalara ayırarak lipazın etkisini kolaylaştırma

S3.5. Yağların sindiriminde gerçekleşen;
I. Pankreas hücrelerinin uyarılması
II. Sekretin hormonunun kana verilmesi
III. Virsung kanalının lipaz taşıması
IV. Yağ asitlerinin oluşması
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II B) II-III-IV-I C) III-IV-II-I D) IV-I-II-III E) II-I-III-IV

S3.6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organlar doğru verilmiştir
Karbonhidrat Protein Yağ
A) ağız ağız mide
B) ağız mide ince bağırsak
C) mide mide ince bağırsak
D) ince bağırsak mide mide
E) mide ağız ince bağırsak


S3.7 I. Doku sıvısındaki fazla maddeleri dolaşım sistemine kazandırmak
II. Alyuvar taşıyarak kanın pH’nı düzenlemek
III. Bağışıklığa yardımcı olmak
Yukarıdakilerden hangileri lenf sisteminin görevlerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


S3.8 I. Tek yönlü kapakçık bulundurma
II. Endotel tabaka bulundurma
III. Taşıma sıvısı bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri tüm kan damarlarında ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III


S3.9. Soğukkanlı olan tüm omurgalı canlılar için,
I. Kalpleri üç odacıklıdır.
II. Vücutlarında karışık kan dolaşır.
III. Büyük kan dolaşımı bulunur.
IV. Temiz ve kirli kan kalplerinde karışır.
İfadelerinden hangileri söylenemez?
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve IV

S3.10
 1. Otonom sinirler tarafından uyarı gönderilir.
 2. Sinoatriyal düğüm uyarılır
 3. Kulakçıklar kasılır
 4. Atrioventiküler düğüm uyarılır
 5. Karıncıklar kasılır
 6. His demetleri uyartıyı karıncıklara yayar
 7. AORT kanı pompalar
İnsanda kalbin çalışmasıyla ilgili, aşağıda verilen hangi sıralama doğrudur?
A) I-II-IV-III-V-VI-VII B) I-II-III-IV-VI-V-VII
C) III-I-II-IV-V-VI-VII D) IV-VI-VII-V-I-II-III
E) I-II-IV-III-VI-V-VIIS4. AŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARINI YANITLAYINIZ. (45 PUAN)

S4.1. a- Amilaz b- Pepsinojen d- HCI e- Maltaz f- Erepsin
g- DNAaz h- Lipaz j- Enterokinaz k- Tripsinojen m - Kimotripsinojen
Yukarıda verilen salgıların aşağıda verilen sindirim sistemindeki kısımlardan hangilerince üretilir? Karşılarına harflerini yazarak belirtiniz. ( 10 P)
 • Tükürük bezi:
 • Mide öz suyu:
 • Pankreas öz suyu:
 • İnce bağırsak bezleri:

S4.2. Aşağıda verilen kimyasal sindirim tepkimelerini gerçekleştiren enzimleri belirterek tepkimenin gerçekleştiği organı yazınız. ( 10 P)
Enzim Organ
Pişmiş Nişasta + su maltoz + dekstrin
Nişasta + su maltoz + dekstrin
Maltoz + su glikoz + glikoz
Sakaroz + su glikoz + fruktoz
Laktoz + su glikoz + galaktoz
Protein + su polipeptit
Polipeptit + su dipeptit +aminoasit
Dipeptit + su aminoasit
Yağ + su yağ asidi + gliserol
Süt kazein + su

S4.3. Sindirimde görev alan hormonları yazarak, salgılandıkları organ, tepkime organı ve tepkime organının cevabını yazınız. ( 10 P)

HORMON
SALGILANDIĞI ORGAN
TEPKİME ORGANI
TEPKİME ORGANININ CEVABI


l


l


l


l

S4.4 Aşağıda atardamar, toplardamar ve kılcal damar ile ilgili verilen özellikleri sıralayınız. ( 4 P)
 • Damar çapı büyükten küçüğe doğru:


 • Kan basıncı çoktan aza doğru:

S4.5. Karaciğerin görevlerinden 5 tanesini yazınız( 5 P)
S4.7 Stomaların açılmasını açıklayınız. ( 4 P)


S4.6. Aşağıdaki tabloda Kalbe bağlı damarları yazınız. ( 4 P)

Sağ kulakçık


Sağ karıncık


Sol kulakçık


Sol karıncıkS4.8 İnsanda dolaşım sisteminin görevlerinden 4 tanesini yazınız (8 P)
Load disqus comments

0 Yorumlarınız