11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR
1) Görüp dokunduğumuz bir nesnenin ne olduğunun bilinebilmesi için duyuların değil zihinsel faaliyetlerin gerekli ve şart olduğunu ileri süren bir filozof aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kabul ediyor olabilir ?
A) Fenomenoloji B) Rasyonalizm C) Entüisyonizm D) Entüisyonizm E) Pragmatizm
2) Bir filozof "Bacon'dan bu yana, bütün başarılı kafalar gerçek bilgilerin gözlenmiş olgular üzerine dayandığını söyler dururlar. Bu temel kural o kadar açıktır ki söz götürmez vezihnimizin olgunluk çağındaki durumuna, uygun düştüğü oranda, uyarlandığında, en küçük bir kuşkuya yer bırakmaz" der. Bu filozofun hangi yaklaşımı benimsediği söylenebilir ?

A) Fenomenoloji B) Rasyonalizm C) Empirizm D) Entüisyonizm E) Pozitivizm
3) "Pozitivist felsefe, bilginin olaylara (fenomenlere) dayanması gerektiğini söyleyerek deneyle doğruluğu ispat edilmeyen bil-gileri reddeder." Paragrafa göre Pozitivizm'in hangi yaklaşıma karşı olduğu söylenebilir ?
A) Metafizik yaklaşım B) Bilimsel yaklaşım C) Tümevarımlı yaklaşım
D) Tümdengelimli yaklaşım E) Olgusal yaklaşım
4) Rasyonalist ve Empirist bilgi anlayışlarının farklı olmalarında hangi temel faktör rol oynamıştır ?

A) Bilginin değeri B) Doğru bilginin imkanı C) Bilginin kaynağı D) Bilginin önemi E) Bilginin amacı
5) Felsefe için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir ?

A) Felsefe de diğer disiplinler gibi bilme merakından doğmuştur.
B) Felsefenin yaklaşımı daha çok eleştireldir.
C) Metafizik daima felsefenin içinde yer almıştır.
D) Felsefenin ilk temel problemi bilim felsefesiyle ilgilidir.
E) Felsefi bilgi varlığı bütünüyle ele alma amacını taşır
6) Bilimlerin formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri şeklinde sınıflandırılmalarında aşağıdaki etkenlerden hangisinin rolü diğerlerinden fazladır ?
A GRUBU


A)Ortaya çıkış sebepleri B) Amaçları C)Kullandıkları metotlar
D) İnsanla olan ilişkileri E) İlgilendikleri konular
7) Bugün fizikte bir ortaokul öğrencisi, Newton'un kendisinden daha fazla şey bilmektedir. Bu durum, bilimin hangi özelliğinin varlığını kanıtlar ?

A) Bilim ilerleme özelliğine sahiptir. B) Bilim olgulara dayalıdır.
C) Bilimin uygulanabilir teknolojisi vardır. D) Bilimin sonuçları kesindir.
E) Bilim evrenseldir
8) Locke matematiğin ve mantığın ilkelerinin doğuştan ilkeler olduğuna karşı çıkar.Ona göre bu ilkeleri çocuklar, okumamışlar ve budalalar bilmezler.Doğuştan olsalardı,onların da bilmesi gerekirdi.Çocuk acıyı tatlıdan, kırmızıyı yeşilden ayırmayı çelişmezlik ilkesini öğrenmeden çok önce öğrenir.
Paragrafa göre Locke’un bilgi yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Bilginin kaynağını akıl ve mantık ilkeleri oluşturur.
B)Bilginin kaynağı duyum ve gözlemlerdir.
C)Bilginin kaynağı sezgisel yaklaşımdır.
D)Bilginin kaynağını inanç oluşturur
E)Bilginin kaynağı akıl ve duyumdur.
9) Bilim gibi felsefe de insanın anlama ve bilme ihtiyacını gidermeye çalışır.Ancak bir felsefeci ele aldığı varlık alanını nesnel bir tutumla araştırmakla yetinmez.Aynı zamanda insan için idealler ve amaçlar koyar.
Buna göre felsefeyi bilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Olanla birlikte olması gerekeni de ortaya koyması
B)Kesin sonuçlara ulaşması
C)Tutarlı düşünmesi
D)Eleştirel tavır alması
E)Önyargılardan uzaklaşması
10) Fizik biliminde Newton’dan çok ileride olduğumuz kesindir; fakat felsefede Platon’dan daha ileride olduğumuz söylenemez.
Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaz?
A)Olgusal olmamasından
B)Sonuçlarının öznel olmasından
C)Akla ve mantığa dayalı olmasından
D)Rölatif (göreceli) bir bilgi olmasından
E)Deney ve gözleme açık olmamasından

11) Pyron; ‘Bu böyledir.’ Gibi kesinlik ifade eden önermeleri reddeder. Onun yerine ‘Bana öyle geliyor ki’ gibi bir önermeyi kabul eder.Ona göre nesnelerde ve bilgimizde istikrar yoktur.Olaylar aldatıcıdır.Örneğin, cisim su içinde kırık görünür.Bu gibi diğer duygularda da yanılma payı vardır.Dolayısıyla yargılarımız doğru veya yanlıştır denilemez.Öyleyse kesin bilgi değil, göreli(rölatif) bilgi vardır.
Pyron bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
A)Bilgilerin doğuştan geldiğini
B)Bilgilerimizin nesnel olduğunu
C)Bilgilerimizin kaynağının duyular olduğunu
D)Bilgilerimizin sistemsiz olduğunu
E)Doğru bilginin mümkün olmadığını

12) Bizi gerçekliğe , gerçekten var olana yalnızca her türlü deneyin ötesindeki bağımsız düşünce, yani akıl götürebilir.Deneyin bilgiye herhangi bir katkısı yoktur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?
A)Bilginin faydası nedir?
B)Bilginin sınırları var mıdır?
C)Sezginin bilgiye katkısı nedir?
D)Bilgilerimizin bir sistemi var mıdır?
E)Bilgilerimizin kaynağı nedir?
13) İster dahi , ister en sıradan bir insan olsun herkes yağmurun ıslattığını, ateşin yaktığını bilir; kırmızıyı kırmızı, sıcak şeyleri sıcak şeyler olarak adlandırır.Yine insan böyle bir bilgi sayesindedir ki; yiyeceğin açlığı gidereceğini , ilkbaharın ardından yazın geldiğini söyler.Bu tür bir bilgi bilinçli bir araştırma yöntemi sonucunda elde edilmiş olmayıp ister istemez, farkında olmaksızın kazanılır ve yapısı itibariyle de sistemsizdir.
Bu parçada vurgulanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Felsefi bilgi B)Dini bilgi C)Bilimsel bilgi D)Sanatsal bilgi E)Gündelik bilgi
14)
-Bilgiye ancak duyularla ulaşılabilir.
-Bilginin kaynağı duyumdur.
-Akıl da duyumdan başka bir şey değildir.
Bu görüşler aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşlerini ifade etmektedir?
A)Sensüalizm B)Kritisizm C)Empirizm
D)Sezgicilik E)Pragmatizm

15) Hegel'e göre, hiç deneye başvurmadan sadece düşünce ile kesin bilgiye ulaşılabilir. Çünkü suje ve obje, aynı aklın değişik biçimleridir. Objenin kendisi de suje gibi ussaldır. Her ussal olan da gerçektir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi Hegel'in görünüşünü destekler niteliktedir?
A) Gerçeği bilmek mümkün değildir, bu nedenle yargıdan kaçınmak gerekir.
B) Bilgiye, deneylerimizi akıl süzgecinden geçirerek ulaşabiliriz.
C) Bilginin kaynağı akıldır ve bu bilgi genel geçerdir.
D) Objenin bilgisine ancak sujelerden yola çıkarak ulaşılabilir.
E) Genel - geçer doğru bilginin kaynağı deneydir.

16) Aşağıdaki ifadeleri Doğru-Yanlış olarak işaretleyiniz. (15 puan)
-Platon’a göre bilgi yeni bir şey öğrenmedir… ( Y )

-Bilimsel bilgi birleştirici, bütünleştirici ve anlam verici bir yapıya sahiptir …… ( Y )

-Septikler sofistlerden etkilenip bilginin ölçütünün herkes için ortak genel-geçer olduğunu ifade etmişlerdir. ( Y )

-Her tutarlı bilgi aynı zamanda doğru bilgidir….. ( Y )

-Aristoya göre bilgi doğuştan akılla gelmiştir.......( Y )

17) Felsefe nedir? Tanımlayınız. (10 puan)


Cevapları Aşağıya İşaretleyiniz !

1
2
3
4
5
B
E
A
C
D
6
7
8
9
10
E
A
B
A
C
11
12
13
14
15
E
E
E
A
C


Load disqus comments

0 Yorumlarınız