10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

I-Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
 1. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş ………….……………………………………………………………………..……….savaşıdır.
 2. Niğbolu Zaferi sonucu Halife Osmanlı Sultanı ……………………………………………………………..’a “Sultanı İklim-i Rum” unvanını vermiştir.
 3. Fetret Devrine …………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………..son vermiştir.
 4. Osmanlı Devletinde yönetilenlere ………………………………………………………………………………………….……………………….…………………..denir
 5. Gelirleri Padişahın Kızlarına ,annelerine ve eşlerine ayrılan topraklara ………………………………………………..…………..………………….denir.
 6. Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri ……………………………………. ………………………………….. …………………..beyleğinin alınması ile başlamıştır
 7. Osmanlılar Rumeliye illkez …………………………………………………………………………………………………….……… kalesinin alınması ile geçmiştir
 8. Osmanlılarda esnafın dükkan açma hakkına ………………………………………………………………………………………………………..………………..denir.
 9. İlk Osmanlı haçlı savaşı ………………………… ………………….. ……………………………………………………………………………………………………………dır
 10. Osmanlı devletinde ilk para ………………………………………………………………………………………………………………..……… zamanında basılmıştır.
II-Osmanlı devletinde tahta geçme sisteminde zaman zaman değişiklikler olmuştur. Bunların hangi padişah döneminde olduğu aşağıda verilmiştir. Siz bu değişikliğin neler olduğunu yazınız.
 1. İlk dönemlerde………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Birinci Murat döneminde………………………………………… ……………………………………………… ……… …… ……
 3. Birinci Ahmet döneminde………………………………………………………………………………………………………………..
III-Aşağıda verilen tabloda Yeniçeriler ve tımarlı sipahilerin Özelliklerini karşılaştırınız.
Tımarlı Sipahiler
Yeniçeriler
IV- Fetret Devrinde Anadolu Siyasi Birliği parçalanmışken Balkanlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bunun nedenleri nelerdir, kısaca açıklayınız?
V- Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden 3 tanesini yazınız
VI- Tımar sisteminin Osmanlı devletine sağladığı faydaları yazınız
VII- Osmanlıların Rumeli iskan siyasetinin amacı nelerdir.
VIII- Osmanlı devletinde aşağıdaki Vergilerin ne anlama geldiğini yazınız
Adeti ağnam, Haraç, Çift bozan, Cizye,
IX- Aşağıdaki Cümleleri DOĞRU- YANLIŞ olarak gruplandırınız

 1. Osmanlıların Bizans yönünde ilerlemesi ve cihat yapması diğer Anadolu beyliklerinin desteğini almasına neden olmuştur
 2. Osmanlı Devletindeki iskan politikası fethedilen yerlerden kalıcı olmayı sağlamıştır
 3. Sınırların genişlemesi ve devlet yönetiminin zorlaşması ile Orhan Bey döneminde Divan örgütü ve düzenli ordu kurulmuştur 
 4. Devşirme sistemi ile yetişen ve Enderun mektebini bitiren öğrenciler yeniçeri olurlardı
 5. Kayı boyunun coğrafi konum olarak iç karışıklıklar içindeki Bizans sınırına yerleşmiş olması genişlemesinde önemli bir etkendir
 6. Osmanlı devletinde önemli devlet işleri kurultayda görüşülürdü
 7. Fethedilen yerleri defterlere kaydeden Divan üyesi Defterdar’dır
 8. Osmanlı devletinde üretimde sürekliliği sağlamak amacı ile sebepsiz yere toprağını üç yıl üst üste ekmeyenden toprakları alınır başkasına verilirdi
 9. Orhan Bey döneminde devrin önemli alimi Kayserili Davut’un İznik’teki medreselere getirilmeli eğitime verilen önemi gösterir
 10. Osmanlılar Balkanlarda egemenlik kurdukları yerlerde çok sayıda cami, medrese, kütüphane, köprü, han ve hamam gibi mimari eserler yapmışlardır  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız