Kaşgarlı Mahmut ve Atatürk’ün Türk Dili ile İlgili Ortak Görüşleri Nelerdir?

-Türk dili, yabancı dillerin saldırısından korunmalıdır.
-Türk dili zengin ve köklü bir dildir.
-Türk milleti demek Türk dili demektir.
-Türk milletinin her şeyi dilinde yaşamaktadır
-Türk dili, dünyadaki en zengin dillerden biridir.

Read more

One Direction 2015 İstanbul Konseri

10/6/15 Vienna, Austria – Ernst Happel Stadion
13/6/15 Brussels, Belgium – King Baudouin Stadium
16/6/15 Horsens, Denmark – CASA Arena
19/6/15 Oslo, Norway – Ullevaal Stadion
23/6/15 Gothenburg, Sweden – Ullevi Stadium
27/6/15 Helsinki, Finland – Olympiastadion
30/6/15 Istanbul, Turkey - ITU Stadium
Read more

XI-XII. Yüzyıllarda Türklerin Sosyal Siyasi ve Kültürel Hayatı Nasıldır?


11`nci yüzyıl 

1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması. 
1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları. 
1040: Selçukluların Gaznenelileri yenmesi 
1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı 
1071: MAlazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi. 
1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudus'e gelişi 
1081: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu 
1090-1091: Peçeneklerin ve ÇAKA BEYİN İstanbulu kuşatması. 
1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı. 
1096: haçlıların Anadoluya girişi 
1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı 

12`nci yüzyıl 


1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi 
1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler(jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları. 
1150:Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları. 
1157: Büyük Selçukluların sonu 
1176: Mİryakefalon: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları. 
1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu. 
yaşanan tarihi olaylar 
Read more

Dilin Bir Millet İçin Önemi Nedir?

Dil birliği, milleti oluşturan özelliklerin başında gelir. 

Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir. 

Millet için gerekli olan her şey, dilde saklanır. 

Dil; milletin manevî ve kültür değerlerini, millet olabilme özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder. 

Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirir. 

Dil, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır. 

Dil, milletin kültürünü ve tarihini gelecek nesillere aktararak tarih bilinci oluşturur.

Milletin özellikleri dil kullanılarak yeni nesillere öğretilir

    Dil, geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlar.

    Sanat (özellikle edebiyat) eserleri dille oluşturulur ve milletin estetik anlayışını ortaya kor.

    Dil kendi canlılığı ve sosyal oluşu ile milleti de canlı ve bir arada tutar.
Read more

Türklerin İslamiyeti Benimsemelerinde Nelerin Etkisi Vardır?

Faktörler
 1. Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi.
 2. Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik:
  a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı
 3. Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.
 4. Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır.
 5. Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır.
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri: Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:
 1. Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu .
 2. Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.
 3. İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu .
 4. İslâmiyet'teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.
 5. İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.
Read more

2014 - 2015 Tüm Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Read more

11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

2014/2015 ÖĞRETİM YILI 
SORU.1:Bitkilerdeki meristem doku hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Büyüme bölgelerinde bulunur
B)Hücreleri canlı,küçük,ince çeperlidir
C)Diğer doku ve organların arasını doldurur
D)Hücrelerinde mitoz bölünme hızlıdır
E)Bölünerek oluşan hücreler farklılaşarak bölünmez dokuları oluştururlar.
SORU.2: 1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?
A)Destek doku B)Koruyucu doku C)Bağ doku D)Parankima doku E) Epitel doku
SORU.3: 2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?
A) İletim B) Fotosentez C)Desteklik D)Solunum
E)Depo
SORU.4: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bölünmez dokuların özelliklerinden değildir?
I-Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.
II-Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.
III-Bölünmez doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.
IV-Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.
V-Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.
A)Yalnız III B) II-IV C) III-V D)I-II-V E) Yanlız V
SORU.5:”Kök ve gövdede bulunur.Enine büyümeyi sağlar,çift çenekli bitkilerde odun ve soymuk borularının arasında bulunur.Bu yapılar sayesinde bitkinin yaşı hesaplanabilir.”
Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku aşşağdakilerden hangisidir?
A)Birincil bölünür doku B) Meristem doku C) Mantar kambiyumu D) Damar kambiyumu E) Kaliptra
SORU.6: “Yaprak ve genç gövdelerin epidermis tabakalarında bulunurlar. Bitkinin iç dokuları ile dış ortam arasındaki gaz alış verişini ve su kaybını bu yapılar gerçekleştirirler.Kara bitkilerinde yaprağın alt epidermisinde, su bitkilerinde yaprağın üst epidermisinde bulunurlar.”
Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku aşşağdakilerden hangisidir?
A)Stoma B) Kollenkima C) Sklerankima D) Parankima
SORU.7: Doku hücrelerine kondrosit denir. Hücreleri büyük çekirdeklidir. Kondrositler kapsülle çevrilidir. Kapsülün içinde bir veya birkaç hücre bulunur. Bu dokunun hücre ara maddesine kondrin denir.bu dokuda kan damarları ve sinirler yoktur.
Yukarıda özellikleri verilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) kemik doku B) kıkırdak doku C) kas doku D) temel bağ doku E) sinir doku
SORU.8:Kemiğin kalınlaşmasını , beslenmesini ve onarımını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) osteosit B) osein C) periost
D) havers kanalı E) volkman kanalı
SORU.9 Aşağıdakilerden hangisi yağ dokunun görevlerinden biri değildir?
A) Mikroorganizmalardan koruma B)Vurma ve çarpmalardan koruma C) Isı yalıtımı yapma D)Yüksek enerji verme
E)Metabolik su sağlama


SINIFI: NO:

11.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI
SORU.10: A kan grubundan bir insanın kanı başka bir insana veriliyor.Alan kişinin kanında çökme(aglutinasyon) gözlenmemiştir. Kan alan kişinin kan grubu hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Yalnız B B) A ya da O C) A ya da AB D) A,B ya da O E) B ya da O
SORU.11: Sıvısal bağışıklıktan sorumludurlar. Mikroorganizmalara karşı antikor üreterek bakteri ve virüsleri hücreye girmeden önce öldürürler.”
Yukarıda bahsedilen kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) alyuvarlar B) T lenfositler C) nötrofil D) B lenfositler E) monositler
SORU.12:Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kan proteinlerinden değildir?
I-Glikoz II- Albümin III- Üre IV-Lipit V-Fibrinojen
VI-Globulin
A) I-II-III-IV B) II-IV-V-VI C) II-V-VI
D)I-III-IV E) I-II-V-VI
SORU.13:Aşağıdakilerden hangisi nöron yapısında bulunmaz?
A) Sinaps B) Dentrit C) Miyelin kılıf D) Akson E) Hücre gövdesi

SORU.14: Çok katlı epitelde, dış yüzeye doğru itilen hücreler difüzyonla besin sağlayamaz duruma geldiklerinden sitoplazmaları azalır ve kalınlaşmaya başlarlar. Böylece epitel dokunun üzerinde koruyucu bir tabaka oluşur. Bu tabakaya ……………………………………… adı verilir.

SORU.15: Bağ dokunun liflerinden birisidir. Demetler halinde bulunurlar. Beyaz renkte görünürler. Mekanik etkilere karşı çok dirençlidirler. Örneğin; insan ayak topuğundaki aşil kirişinde çok miktarda bulunur. Bu lif çeşidine ………………………………………….. adı verilir.
SORU.16:……………………. Salgısı kılcal kan damarlarının geçirgenliğini arttırırken, ……………………. Salgısı kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engeller.
SORU.17:Kalp kası’ nın özelliği ……………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
…………………………………………………….. dır.
SORU.18: …………………….: Bir granüllü akyuvar çeşididir. Vücuda giren yabancı maddeleri ve mikroorganizmaları fagositoz yolu ile yok eder. Şiddetli bakteri enfeksiyonlarında sayıları artar. Granüllü akvuraların yaklaşık % 98-99’unu oluştururlar.


NOT BAREMİ: 16. ve 17. soruların doğru cevapları 10 ‘ar puan diğer soruların doğru cevapları 5 er puandır.
Read more

12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12 FEN A-B-C SINIFLARI I.DÖNEM I.KİMYA YAZILISI
B GRUBU
1) 15 A ile 9 B arasında oluşan bileşiğin;
a) Formülünü, b) Geometrik şeklini, c) Bağ açısını, d) Molekül içi polarlığını, e) Moleküllerarası polarlığını yazınız.

2) H H H
I I I
I- H – C – C – C - H II- H 2 C = CH – CH2 - OH III- H 2 C ­= CH – NH2
I I I
H H H
Moleküllerinden hangileri hem sp3 hibriti, hem de hidrojen bağı içerir? Niçin?


CH3 CH3
I I
3) HC = C - CH – C = CH2 Bileşiği için;
1 2 3 4 5

a) C’lar hangi hibrit türünü içerir? b) Toplam molekül kaç pi ( ), kaç sigma ( ) bağı içerir?

4) He , H2O , CO2 , BF3 , SiC( k) , Au Atom ve moleküllerinin;

a) Kaynama noktalarını; b) Buhar basınçlarını; c) Moleküller arası bağ kuvvetini
büyükten küçüğe sıralayınız. ( He= 4, H=1, O=16, B=10, F=19, C=12, Au=237, Si =28 )


5) Yapısında C, H ve O bulunan organik bileşiğin 18 gramı yakıldığında 0,6 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşmaktadır. Bileşiğin 0,2 molü 36 gram ise molekül formülü nedir? (C=12, H=1, O=16 )

6)CnH2nO3 bileşiğinin 9 gramında 4,8 gram oksijen varsa n=? (C=12, H=1, O=16 )


F
ı
7) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 - F ve CH3 – C – CH3 Alkil halojenürlerden Würtz Sentesiyle hangi alkanlar
I
CH3
elde edilebilir? Reaksiyon denklemlerini yazınız. Adlarını yazınız.8) CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın normal koşullarda 11,2 litresi 12,2 gramdır. Buna göre karışımdaki CH4 gazının molce yüzdesi nedir? (C=12, H=1 )9) Aşağıdaki bileşiklerin adlandırılmasını IUPAC sistemine göre yapınız.

C2 H5 C3 H7
I I
a) CH3 – CH – CH2 – CH – CH3 b)
c) CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – CH3


d) CH3 – C(CH2)5 – CH(CH3 ) - CH3
10) Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

a)3-etil, 2,5 di metil bütan b) neo- hegzan c)izopropil siklobütan

d) 1 Br, 3 etil, 4 metil siklohegzan


Read more

12. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Özdeş K,L,M mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde kayarak M’ye yapışıyor. Buna göre, mıknatısların 1,2,3,4 numaralı kutupları nasıl adlandırılabilir?Birbirine parelel ve sonsuz uzunlukta iki iletkenden zıt yönde İ ve 2İ şiddetlerinde elektrik akımı geçiyor.Şekildeki K ve L noktalarında oluşan manyetik alanlarının büyüklüğü BK ve BL’dir. Buna göre BK / BL oranı kaçtır?


 İletken bir XY çubuğu, manyetik alanın sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olduğu bir bölgede durmaktadır. Şekildeki X ucunun ( + ), Y ucunun da ( - ) elektrikle yüklenebilmesi için çubuk hangi yönde ötelenme hareketi yapmalıdır? Açıklayarak belirtiniz.
Şekil düzleminde M telinin L teline uyguladığı manyetik kuvveti F ise,L teline uygulanan toplam manyetik kuvvet kaç F’dir? (Teller birbirine parelel)

Düzgün B manyetik alanı içine 2m,m kütleli X,Y yüklü parçacıkları v ve 2v hızları ile şekildeki gibi fırlatılıyor. Yüklü parçacıkların izledikleri dairesel yörüngelerin yarıçapları oranı rx / ry kaçtır?K iletken çerçevesi B1 manyetik alan bölgesine v hızı ile girerken, L iletken çarçevesi B2 manyetik alan bölgesinden v hızı ile çıkmaktadır. Buna göre iletken çerçevelerde oluşan indüksiyon akımlarının yönlerini açıklayarak çiziniz.


S.6 Şiddeti 1.10-4 Wb/m2 olan bir manyetik alan içerisinde alan çizgileriyle 300 ‘lik açı yapan 0,4 m2 ‘lik bir yüzeyden geçen manyetik akı kaç wb’dir?( cos300 = 0,87 , cos600=0,5 )

S.7 Manyetik alan şiddeti 4.10-5 Wb/m2 olduğu bir yerde eğilme açısı 370 ‘dir.Buna göre , manyetik alanın bu yerdeki yatay ve düşey bileşenlerini bulunuz.(Sin370 = 0,6; cos370 = 0,8 )Yukarıdaki gibi yerleştirilen mıknatısların manyetik alan çizgilerini çizerek gösteriniz.

 Şekildeki gibi çember biçiminde
bükülmüş tellerden içtekinden
İ1 = 2 A,dıştakinden İ2 =5A İ2 İ1
lik akımlar geçtiğinde merkez-
deki O noktasında bileşke
manyetik alan şiddeti sıfır oluyor. r1
Buna göre çembersel tellerin yarıçapları
oranı (r1 /r2)oranı kaçtır?


Read more

12. Sınıf Biyoloji1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

S1..AŞAĞIDAKİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI YANITLAYINIZ.(10 P.)
( ) amip hücre içi sindirim yapar. saprofitler hücre dışı sindirim yapar
( ) iki açıklıklı sindirim sistemi ilk olarak yuvarlak solucanda görüldü.
( ) besinlerin hidrolizinde atp tüketilir
( ) kuşlarda bulunan taşlık mekanik sindirim yapar.
( ) balıklarda sindirim elemanları ağız-yemek borusu-mide-bağırsak-anüs kısımlarından oluşmaktadır.
( ) diş dıştan içe doğru dentin-mine-diş özü kısımlarından oluşur.
( ) karıncıkların kasılmasıyla oluşan basınca küçük tansiyon denir.
( ) midenin çalışmasını gastrin hormonu ve vagus siniri düzenler
( ) ince bağırsak doudenum-jijenum-ileum kısımlarından oluşur.
( ) pankreasın iç salgısı pankreas öz suyudur.
( ) karaciğer vücudun en büyük organıdır.
( ) sindirim kanalından gelen karaciğer toplardamarı karaciğere kan getirir.
( ) safra sıvısı koledok kanalı ile 12 parmak bağırsağına boşaltılır.
( ) odun borularında iletim aktif taşıma ile yapılır.
( ) kurak ortam bitkilerde kutikula incedir.
( ) kapalı dolaşımın görüldüğü ilk canlı yassı solucandır.
( ) kurbağalar soğuk kanlı hayvanlardır.
( ) balık ve kurbağaların alyuvarı çekirdekli, kuş ve memelilerin çekirdeksizdir.
( ) koroner damarlar kalbi besleyen damarlardır.
( ) enfeksiyon durumunda nötrofil sayısı azalır.

S2. AŞAĞIDAKİ BOŞLUK DOLDURMALI SORULARINI YANITLAYINIZ. (10P.)

 • Besinlerin su ve enzimlerin etkisiyle parçalanmasına ………………………. sindirim denir
 • Geviş getiren otçulların mideleri 4 gözlüdür
bunlar; 1..................., 2…………….., 3………………,4......…....
 • Kalp dıştan içe doğru…………...,…………….ve……………
Tabakalarından oluşur.
 • Karaciğerde………….................................hücreleri alyuvar üretir,……………...…hücreleri ise yaşı alyuvarları parçalar.
 • kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında……………… kapakçıkları bulunur.
 • Kalbin kasılmasına……………….…denir.
 • ……………………..düğüm kulakçıkların kasılmasını uyarır.
 • balıkların kalpleri……….., kurbağaların;….………, sürüngenlerin;……….., kuşların;……....,memelilerin;…….. bölmelidir.
 • pankreastan üretilen…………….ve…………………..hormonları kan şekerini ayarlar.


S3. AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI YANITLAYINIZ. (10x2,5=25P)

S3.1. Aşağıda bazı organik moleküller ve karşılarında da kimyasal sindirimlerinin gerçekleştiği organlar verilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme yanlış olarak verilmiştir?

A) ProteinMide B) Yağ12 parmak bağırsağı
C) Maltozİnce bağırsak D) Pişmiş nişastaAğız
E) Glikojenmide

S3.2. İnce bağırsakta bulunan bir yağ asidi molekülü kalbin sağ kulakçığına ulaşıncaya kadar;
 1. Göğüs kanalı
 2. Üst ana toplar damarı
 3. Peke sarnıcı
 4. Sol köprücük altı toplar damarı
Gibi yapılardan hangi sırada geçer?

A) III-I-IV-II B) II-III-IV-I C) I-IV-II-III
D) III-IV-I-II E) I-II-III-IVS3.3. Sindirim sistemi yemek borusundan anüse kadar benzer
tabakalara sahiptir
Bu tabakaların içten dışa doğru sıralanışı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir
A) Epitelyum doku – Bağ doku – Düz kas
B) Bağ doku – Düz kas – Epitelyum doku
C) Bağ doku – Epitelyum doku – Düz kas
D) Düz kas – Epitelyum doku – Bağ doku
E) Epitelyum doku – Düz kas – Bağ doku

S3.4. Aşağıdakilerden hangisi safranın görevlerinden biri değildir?
A) B ve C vitaminlerinin bağırsaktan emilmesini sağlamak
B) Antiseptik özelliğiyle zararlı bakterileri öldürmek
C) Mideden doudenuma gelen asidik besini nötralize etme
D) Biluribin gibi yıkım ürünlerinin atılmasında görev almak
E) Yağları küçük parçalara ayırarak lipazın etkisini kolaylaştırma

S3.5. Yağların sindiriminde gerçekleşen;
I. Pankreas hücrelerinin uyarılması
II. Sekretin hormonunun kana verilmesi
III. Virsung kanalının lipaz taşıması
IV. Yağ asitlerinin oluşması
olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-III-IV-II B) II-III-IV-I C) III-IV-II-I D) IV-I-II-III E) II-I-III-IV

S3.6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organlar doğru verilmiştir
Karbonhidrat Protein Yağ
A) ağız ağız mide
B) ağız mide ince bağırsak
C) mide mide ince bağırsak
D) ince bağırsak mide mide
E) mide ağız ince bağırsak


S3.7 I. Doku sıvısındaki fazla maddeleri dolaşım sistemine kazandırmak
II. Alyuvar taşıyarak kanın pH’nı düzenlemek
III. Bağışıklığa yardımcı olmak
Yukarıdakilerden hangileri lenf sisteminin görevlerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


S3.8 I. Tek yönlü kapakçık bulundurma
II. Endotel tabaka bulundurma
III. Taşıma sıvısı bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri tüm kan damarlarında ortaktır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III


S3.9. Soğukkanlı olan tüm omurgalı canlılar için,
I. Kalpleri üç odacıklıdır.
II. Vücutlarında karışık kan dolaşır.
III. Büyük kan dolaşımı bulunur.
IV. Temiz ve kirli kan kalplerinde karışır.
İfadelerinden hangileri söylenemez?
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve IV

S3.10
 1. Otonom sinirler tarafından uyarı gönderilir.
 2. Sinoatriyal düğüm uyarılır
 3. Kulakçıklar kasılır
 4. Atrioventiküler düğüm uyarılır
 5. Karıncıklar kasılır
 6. His demetleri uyartıyı karıncıklara yayar
 7. AORT kanı pompalar
İnsanda kalbin çalışmasıyla ilgili, aşağıda verilen hangi sıralama doğrudur?
A) I-II-IV-III-V-VI-VII B) I-II-III-IV-VI-V-VII
C) III-I-II-IV-V-VI-VII D) IV-VI-VII-V-I-II-III
E) I-II-IV-III-VI-V-VIIS4. AŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARINI YANITLAYINIZ. (45 PUAN)

S4.1. a- Amilaz b- Pepsinojen d- HCI e- Maltaz f- Erepsin
g- DNAaz h- Lipaz j- Enterokinaz k- Tripsinojen m - Kimotripsinojen
Yukarıda verilen salgıların aşağıda verilen sindirim sistemindeki kısımlardan hangilerince üretilir? Karşılarına harflerini yazarak belirtiniz. ( 10 P)
 • Tükürük bezi:
 • Mide öz suyu:
 • Pankreas öz suyu:
 • İnce bağırsak bezleri:

S4.2. Aşağıda verilen kimyasal sindirim tepkimelerini gerçekleştiren enzimleri belirterek tepkimenin gerçekleştiği organı yazınız. ( 10 P)
Enzim Organ
Pişmiş Nişasta + su maltoz + dekstrin
Nişasta + su maltoz + dekstrin
Maltoz + su glikoz + glikoz
Sakaroz + su glikoz + fruktoz
Laktoz + su glikoz + galaktoz
Protein + su polipeptit
Polipeptit + su dipeptit +aminoasit
Dipeptit + su aminoasit
Yağ + su yağ asidi + gliserol
Süt kazein + su

S4.3. Sindirimde görev alan hormonları yazarak, salgılandıkları organ, tepkime organı ve tepkime organının cevabını yazınız. ( 10 P)

HORMON
SALGILANDIĞI ORGAN
TEPKİME ORGANI
TEPKİME ORGANININ CEVABI


l


l


l


l

S4.4 Aşağıda atardamar, toplardamar ve kılcal damar ile ilgili verilen özellikleri sıralayınız. ( 4 P)
 • Damar çapı büyükten küçüğe doğru:


 • Kan basıncı çoktan aza doğru:

S4.5. Karaciğerin görevlerinden 5 tanesini yazınız( 5 P)
S4.7 Stomaların açılmasını açıklayınız. ( 4 P)


S4.6. Aşağıdaki tabloda Kalbe bağlı damarları yazınız. ( 4 P)

Sağ kulakçık


Sağ karıncık


Sol kulakçık


Sol karıncıkS4.8 İnsanda dolaşım sisteminin görevlerinden 4 tanesini yazınız (8 P)
Read more