9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 31 Soruları ve Cevapları (Ada Yayınları)


1. Aşağıdaki cümlelerde boş  bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• DİL  , bir milleti, bir topluluğu millet yapan, onu diğer millet ve toplumlardan farklı kılan hayat belirtilerinin bütünüdür.

• Kültür ürünleri ve bilimsel buluşlar gibi kişisel tecrübeler de..DİL ARACILIĞIYLA  gelecek kuşaklara aktarılır.

2."Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşan öyle bir bütündür ki
cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, kıymet ölçülerini, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzı temin eder."

Paragrafta kültürün hangi işlevine değinilmemiştir?

A.Toplum içinde her tür bilgiyi, değer ölçülerini, görüş ve zihniyeti kapsaması

B. Toplumun maddi, manevi değerler bütününü temsil etmesi

C. Toplumun çoğunluğunun hayat tarzını ifade etmesi

D.Toplumu, diğer toplumlardan ayırt edici özelliğe sahip olması

E. Fertlerin toplu yaşama isteklerini yansıtması

3.Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurlarından biri değildir?
A. Dil B. Tarih C. Din D. Örf, âdet ve gelenekler E. Vicdan

4. "Kentler hatta köyler arasında da az çok değişik konuşmalara rastlanır; sözcüklerin söylenişi başkalarınkine benzemez. Tümcelerin kuruluşunda da az çok ayrılık görülür. Bu konuşma ayrılığına denir."

Yukarıdaki tanımda boşluğa getirilecek kelime hangisidir?

A. Lehçe B. Ağız C. Şive D. Tonlama E. Diyalektik


ARAŞTIRMA

1. Sınıfa getirmek üzere bir Türk dünyası haritası temin ediniz.

2. Köken bakımından dil ailelerini araştırınız.

3. Dünya dillerinin yapı bakımından özellikleri hakkında bilgi edininiz.

4. Türkçenin yapı ve köken bakımından dünya dilleri arasındaki yerini araştırınız.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız