2014 - 2015 İngilizce Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

xx  LİSESİ 2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Tarihi: 5 Eylül 2014

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı No: 1

Toplantıya Katılanlar:  xx xx  xxx 


GÜNDEM:


1. Açılış ve Yoklama

2. Türk Milli Eğitimin Amaçları

3. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Derse Katılması

4. Bir Önceki Zümre Toplantısında Alınan Kararların Değerlendirilmesi

5. 2575 sayılı Tebliğler dergisindeki haftalık ders çizelgelerinin ve ders programlarının incelenmesi

6. İngilizce Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi

7. Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler

8. Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi

9. Yıllık Ödevlerin Toplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi

10. Dilek ve Temenniler

11. Kapanış


1. Okulumuzun İngilizce dersi öğretmeni 5 Eylül 2014 tarihinde saat 14:00 da okul müdürü yardımcısı ve zümre başkanı Ali HATİPOĞLU’nun başkanlığında toplanmıştır. İngilizce ders öğretmeni Aydın TUNÇBİLEK ve edebiyat öğretmeni Ahmet ŞAFAK’ın hazır olduğu tespit edilmiştir.

2. Türk Milli Eğitimin Temel Amaçları ve İlkeleri ile Yabancı Dil Öğretiminin temel amaçları üzerinde durulmuştur.

3. Atatürk İlke ve İnkılaplarına, sınıfların seviyelerine göre 1. ve 2. Dönemde yer verilmesi uygun görülmüştür. Atatürk İlke ve İnkılaplarının ders saatlerinde öğrencilere aktarılmasının devam edilmesi gerektiğinin üzerinde durulmuştur.2488 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk ilke ve inkılaplarının ilgili günlerde en az bir ders saati öğrencilere aktarılması ve onlarla bu konuda bilgi alışverişine gidilmesine karar verilmiştir.

4. Zümre başkanı Ali HATİPOĞLU tarafından geçen sene, zümre toplantısında alınan kararlar okunmuştur. Toplantıya katılan öğretmenler tarafından yapılan değerlendirmede, alınan kararların başarı ile uygulandığı tespit edilmiştir.Aydın TUNÇBİLEK:2014-2015 eğitim-öğretim yılında,9.sınıflar programında yer alan konuların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla,konuların temelden alınıp anlatılacağını belirtmiştir.Mevcut program her ne kadar sarmal olma özelliği taşısa da öğrencilerin ilköğretim 6,7 ve 8’inci sınıflarda 9. Sınıfta işlenecek konular için temel oluşturamadıkları öngörülmüştür.Bu öngörü konusunda zümre başkanının da hem fikir olduğu gözlemlenmiş ve buna çözüm olarak da konuların olabildiğince temelden alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.Bu durum 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı açılış toplantısında okul müdürümüz Hakkı Doğan ile de görüşülmüş ve kendisinin bu konuda ki önerileri alınmıştır.Bu yolla öğrencilerin İngilizce dersine olan motivasyonlarının arttırılabileceği belirtilmiştir.Bu sebeple bu eğitim-öğretim yılında da olabildiğince temel İngilizce kavramların üzerinde durulması kararlaştırılmıştır.Tüm eğitim fakülteleri tarafından kabul gören “Bloom’s taxonomy”doğrultusunda öğrencinin bilişsel giriş davranışları,duyuşsal giriş özellikleri,onların yeni öğrenme ünitesi ya da öğrenme ünitelerindeki öğrenme düzeyine uygun olarak bu temel düzey belirlenecektir.Dikkati sağlama ve öğrenciyi hedeften haberdar etme,yeni öğrenme ile ilgili daha önceden öğrenilmiş olan bilgileri hatırlatma ve uyarıcı materyalleri sunmak açısında bunun gerekliliği vurgulanmıştır.

5. 2575 sayılı tebliğler dergisi incelenmiş ve lise eğitiminin 4 yıla çıkması nedeniyle 9. sınıfların haftalık ders çizelgelerinin değiştiği ve buna bağlı olarak İngilizce ders saatinin 4 saatten 3 saate indirildiği görülmüştür. Ders saatinin indirilmesinin İngilizce eğitiminin 4 yıla yayılmasından kaynaklandığı söylenmiş, bu şekilde yapılacak olan uygulamanın daha yararlı olacağı belirtilmiştir. İngilizce dersinde Talim Terbiye kurulunun 10/05/1973 tarih ve 380 sayılı kararı ile kabul edilen Lise yabancı dil I (İngilizce) dersi öğretim programının uygulanacağı Aydın TUNÇBİLEK tarafından belirtilmiştir. Ayrıca derslerin konuşma ağırlıklı ve bilgisayar destekli olarak işlenmesi gerektiği söylenmiş. Bunun için de her türlü imkanın sağlanması gerektiği ve bilgisayar öğretmeni ile sürekli işbirliği içinde olunması gerektiği belirtilmiştir.

6. Ders konularının birbiri ile sıkı ilişkisi olduğundan, diğer öğretmenlerle yapılamsı gereken işbirliğinin faydalı olduğunu görüp devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Özellikle Türkçe- Dilbilgisi – İngilizce Gramer ilişkisinin önemi üzerinde durulmuştur.Ayrıca Atatürk ilke ve inkılapları konusunda Tarih öğretmenleri ile özel gün veya haftalardan bir hafta önce görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

7. Lise 1 öğrencilerin İngilizce birikimlerinin, 9.sınıflar İngilizce Programını kavramaya yeterli olmadığı belirtilmiş ve daha çok altyapıyı güçlendirici gramer üzerinde durulması ve bol egzersiz yapılmasının daha iyi olacağını belirtilmiştir. Bunun içinde ders kitabının dışında yardımcı gramer kitabı kullanılması gerektiğine karar verilmiştir.Aydın TUNÇBİLEK öğrencilerin derse hazır gelmeleri için hazırlık sorularının verilmesine ve soru çözümlerinde belirli öğrencilere değil, olabildiğince sınıf geneline söz hakkı verilmesinin faydalı olduğunu ve uygulaması gerektiğini söylemiştir. İşlenen konuların başka kaynaklarla desteklenerek öğrenciye verilmesi vurgulanmıştır. Uygulanacak yöntem, method, ve tekniklerin öğrencilerin ilgisine ve konulara uygunluğuna göre karar verilecektir.Bu konuyla ilgili güncel kaynaklar seçmeci yöntemin ve iletişimci yöntemin uygunluğunu gözler önüne sermektedir. Başarının arttırılması için zayıf öğrencilerin takip edilerek özel ödevler ve yakın takiple arkadaşlarını yakalamaları için çalışmaların yapılması gerektiğine karar verilmiştirve yabancı dil öğreniminin faydaları konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesinin devam kararı alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğretmen tarafından takibin yanı sıra veliler ve diğer öğretmenlerle işbirliği içinde olunması gerektiği belirtilmiştir.

8. Yıllık planın hazırlanmasıyla ilgili konular görüşülmüştür.Buna göre çalışama takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir.Toplam çalışma haftası 36 olarak belirlenmiştir.Resmi tatil kabul edilen özel günler ve haftalar belirlenmiş ve yıllık planlar hazırlanırken bunların göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.Daha sonra yıllık plandaki aksamalar belirlenerek daha sonra telafi edileceği söylenmiştir.

9. Dönem ödevi olarak öğrencilere proje çalışması yaptırılması kararlaştırılmıştır.Ekim ayının üçüncü haftası öğrencilere proje konularının dağıtılması ve bütün sınıflardan ödevlerin en geç Nisan ayının ikinci haftası toplanacağı kararı alınmıştır.Projelerin değerlendirme Ölçütleri ise şu şekilde kararlaştırılmıştır:

1.Ödevini zamanında teslim etme:10 puan

2.Ödevin düzenliliği:30 puan

3.Yapıların kullanımı:30 puan

4.Projenin sunumu:30 puan

olmak üzere 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

10. Alınan kararlar doğrultusunda hayırlı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı olması temenni edilmiştir.

11. Başarılı bir dönem geçirilmesi dileği ile toplantıya son verildi.Zümre Başkanı Ders Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni

xx xxx xxxUYGUNDUR

05 . 09 . 2014

xxx


Okul Müdürü
Load disqus comments

0 Yorumlarınız