2014 - 2015 Fizik Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
103 NOLU EĞİTİM BÖLGESİ SENE BAŞI FİZİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE
TOPLANTI TUTANAĞI

Pendik ilçesi 103 nolu eğitim bölgesi fizik dersi öğretmenleri 03.09.2014 tarihinde saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere zümre başkanı xx  başkanlığında toplanmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ
 1. Açılış ve yoklama
 2. Başkan ve yazman seçimi
 3. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
 4. Eğitim –Öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bunların giderilmesi
 5. Müfredat programlarının yıllık plana göre uygulanması ve beraberliğin sağlanması
 6. Derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi
 7. Eğitim bölgelerinde ve okullarda ortak sınav yapılması ve değerlendirilmesi
 8. Mesleki eserler ve Eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi
 9. Ölçme ve değerlendirme
 10. Ödevlerle ilgili görüşler
11-Atatürkçülük konuları
12-Türkçenin güzel konuşulması ve yazılması
13- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
14-Ders araçlarından ,Laboratuar,Kütüphane ve Konferans salonundan bir program çerçevesinde planlı şekilde yaralanılması, Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması için öneri ve teklifler
15-Başarıyı artırmak için alınacak tedbirler
16-Dilek , temenniler ve kapanış
Yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi için toplantıya Gökhan ÜNLÜERLER başkanlığında başlanıldı.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
GÜNDEM 1:
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Pendik ilçesi 103. bölge fizik zümre öğretmenler kurulu toplantısı 03.09.2014 tarihinde saat 14.00’da Pendik Lisesinde başlamıştır.
Toplantıya;
Alparslan BUDAK PENDİK ANADOLU İ.H.LİSESİ
Gökhan ÜNLÜER PENDİK FATİH ANADOLU LİSESİ
Kenan ÇELİK PENDİK RAUF DENKTAŞ LİSESİ
İsmail YEMİŞ PENDİK LİSESİ
Nalan Sibel GEÇMEN PENDİK T. M.LİSESİ
KENAN ÇELİK PENDİK D.K.AKŞAM LİSESİ
GÜNDEM 2:

Yapılan toplantıda Zümre başkanlığına Gökhan ÜNLÜER(Pendik Fatih Anadolu L.), yazmanlığa da Alparslan BUDAK(Pendik A.İ.H.L) seçilmiştir.

GÜNDEM 3:

2008-2014 Eğitim-Öğretim yılında alınan kararlar incelendi.İsmail YEMİŞ başarının istenilen seviyelere ulaşamadığını belirtti.Bunların nedenleri olarak ta;
a-Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olması
b-Matematik bilgi düzeylerinin yetersiz olması
c-SBS sınav sonuçlarına göre bir yere yerleşemeyn öğrencilerin en son tercih olarak liseleri tercih etmesi
d-Motivasyon eksikliği
e-Öğrencilerin derse karşı olan önyargıları
f-Düzenli ders çalışma ortamlarının olmayışı
g-Fizik dersine yeterince önem vermemeleri
olarak sıraladı.
Alparslan BUDAK; P.İ.H.Lisesinde başarımız genel itibari ile iyi seviyede oldu.Fizik dersi özellikle 11 ve 12 .sınıflarda seçmeli ders grubunda yer alması nedeniyle 2.şer saat olup zaman yetmemektedir.İstenilen seviyede problem ve soru çözülememektedir.Bu yüzden de başarıyı olumsuz etkilemektedir.).ÖSS başarısı olarak öğrencilerin alan kısıtlaması nedeniyle fizik dersi adına istenilen seviyelere ulaşamadık.Fakat bu yıl yapılan değişikler ve yeni sistem sayesinde ileri derecede hedefler belirlenmiştir.
Pendik fatih Anadolu Lisesi olarak 12.sınıflarımız ÖSS yerleştirmede iyi bir başarı(%78) yakaladılar.Okul rehberlik servisinin etkin çalışmalarıyla bu başarı daha da artırılabilir.

GÜNDEM 4:

Alparslan BUDAK Öğrencilerin matematik alt yapılarının düşük olduğunu bundan dolayı da dersteki başarı durumunun da düştüğünü belirtmiştir.Bu yüzden sık sık Matematik Öğretmenleriyle işbirliği yapılmasını söyledi.
Kenan ÇELİK özellikle başarısız olan öğrencilerin velileriyle beraber görüşmeler yapılarak işbirliğine gidilip başarısızlık nedenleri tespit edilmelidir dedi.
Sibel Geçmen öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarının artırılması için özellikle verilen ödevlerin ilgi ve alakalarına hitap etmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.Yıllık plana uyarak ders işleyelim.Mümkün olduğunca derslere yardımcı kaynaklarla girerek gözlem ve uygulamaya ağırlık verelim.Bir sonraki konuyu öğrencilere vererek derse hazırlıklı gelmelerini sağlayalım dedi..
Alparslan BUDAK,Derslerle ilgili az ve öz sorular soralım ve evde yapmalarını, tekrar etmelerini sağlayalım.Buna uymayanları sınıf öğretmenleri vasıtası ile aileleri ile irtibat kurarak çözüm yolları arayalım dedi
İsmail YEMİŞ, Derlerde soru-cevap yöntemini sıklıkla uygulayalım.Not tutturarak ve arada sorular sorarak dersin kavratılmasına çalışalım.Dersleri sevdirmek için güncelliği koruyan yöntemlere yer verelim dedi
Alparslan BUDAK:Derslerde sorulan sorulara mantıklı cevaplar veren öğrencileri sözlü notu ile değerlendirelim.Ayrıca öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma düzeyi,devam devamsızlık durumlarının sözlü notu verilirken değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi..
Konuların işlenişinde uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir;
 1. Konuların işlenirken insan yaşantısıyla ilgili yönler ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde durulacaktır.
 2. Ünitede yer alan konular dersin özel öğretim metotlarına uygun olarak gözlem inceleme ve deney yolu ile işlenecek ve değerlendirilecektir.
C)Yapılan gözlem ve deneylerden ana fikre varılacak; böylece Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Bunun için konular problemler halinde ele alınacak ve işlenirken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır;
l-Problem belirtme,
2-Problem etrafında gözlem ve inceleme yoluyla çeşitli bilgiler toplama,
3-Bu bilgileri problemi çözmeye elverişli şekilde sıralama.
4-Gerekli deneyler yapma
5-Deneylerden sonuçlan çıkarma.
6-Bu sonuçlardan genel bir fikre varma
D) Dersler işlenirken laboratuardaki görsel ve işitsel araçlardan yararlanılacaktır
E) Deneyler mümkünse öğrencilere yaptırılacak, olanaklar kısıtlı olduğu takdirde öğrenci gurup
deneyleri veya öğretmenin yapacağı gösteri deneylerine yer verilecektir
Basit deney ve deney araçları öğrencilere ev ödevi şeklinde yaptırılacaktır.
F) Derslerin son on dakikası değerlendirilmeye ayrılacaktır
G) Ders!erin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceği yıllık planlarda ayrıntılı bir şekilde gösterilecektir

GÜNDEM 5:

İsmail YEMİŞ, Liselerin 4 yıla çıkmasıyla fizik müfredat programı 4 yıla yayılmış aşağıdaki gibi oluşturulmuştur dedi.
-) Lise 1,2 ,3ve 4. sınıf Fizik Dersi müfredatı Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumları
haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin uygulanışına yönelik 2575 sayılı TD. de yapılan açıklamalar doğrultusnda aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yıllık planların bu açıklamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği Alparslan BUDAK tarafından önemle belirtildi.
FİZİK dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 01/05/1992 tarih ve 128 sayılı Kararı ile kabul edilen Lise Fizik (1–2–3-4) dersi öğretim programından;
MÜFREDAT PROGRAMI
9. SINIFLARDA;
. Fiziğin Doğası
Fiziğin Uğraş Alanı
Fiziğin Doğası
Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji

Enerji
İş, Güç ve Enerji
Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
Enerji Kaynakları
Isı ve Sıcaklık
 • Madde ve Özellikleri
Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri
Maddelerin Değişimi


Kuvvet ve Hareket
Doğrusal Hareket
Doğadaki Temel Kuvvetler
Newton’un Hareket Yasaları
Sürtünme Kuvveti
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik Akımı
Potansiyel Farkı
Direnç
Elektrik Akımının Manyetik Etkisi
Dalgalar
Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler
a. Titreşim
b. Dalga
c. Dalga boyu
d. Frekans
e. Periyot
f. Dalganın ilerleme hızı
g. Genlik
h. Enine dalga
i. Boyuna dalga
j. Mekanik dalga
k. Elektromanyetik dalga

Depremler
a. Deprem
b. Tsunami
c. Göl ve Denizlerdeki Dalgalar
d. Görüntü ve Seslerin Taşınması


10. SINIFLARDA;
1. Madde ve Özelikleri
Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi
Gazlar ve Plazmalar
2. Kuvvet ve Hareket
Kuvvet ve Özellikleri
Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri
Eylemsizlik
3. Elektrik
Elektrostatik
Elektrik Devreleri
4. Modern Fizik
Modern Fiziğe Giriş
Özel Görelilik
5. Dalgalar
Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar
Su Dalgaları
11. SINIFLARDA;
Yeryüzünde Hareket
İmpuls ve Momentum
Madde ve Elektrik
Elektrostatik
Elektrik Akımı
12. SINIFLARDA;
Manyetizma
Elektromagnetik İndüksiyon
Dalga Hareketi
Işık Teorileri
Atom Teorisi.
Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi
Güneş Enerjisi
bölümleri uygulanır.
Burada liselerin 4 yıla çıkmasından sonra değişen fizik müfredatı geçen yıldan itibaren 9.sınıflardan başlamak kaydıyla yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.bu yıl 9.sınıf ve 10.sınıflarda yeni müfredat uygulanacak 11.sınıf ve 12.sınıflarda eski müfredat devam edecektir.Dolayısıyla Planların hazırlanmasında yukarıdaki değişikliklerin dikkate alınarak yapılması gerektiği Alparslan BUDAK tarafından belirtildi.
Burada İlçe Zümresinde alınan karar gereği okullarda zümre kararı alınarak 9.sınıflardaki DALGALAR VE DEPREM ünitesi İstanbul’un konuyla ilgili şartları gereği öne alınabilir.


GÜNDEM 6:

Sibel GEÇMEN dersin işlenişinde konuların özelliğine göre anlam ,soru –cevap,deney-gözlem ve gösteri şeklinde yapılmasının başarıyı artıracağını belirtti.
Kenan ÇELİK fizik derslerine ilgi çekmek amacıyla sürekli konuların günlük hayatımızdaki önemine ve örneklerine yer verilmesi gerektiğini söyledi.
Alparslan BUDAK malzemelerin yeterli olduğu durumlarda deneylerin bizzat öğrenciler tarafından yapılmasının yararlı olduğunu belirtti.
İsmail YEMİŞ ,öğrencilerin proje yarışmalarına yönlendirilmesi i öğrencilerin proje çalışmaları sırasında rehberlik yapılması gerektiğini belirtti.
Gökhan ÜNLÜERLER ;9ve 10.Sınıflar için İnşacı ve çoklu zeka kuramına uygun yeni tekniklerin kullanılması ,programın amaçlarına uygun olacaktır.
Yukarıda belirtilen görüşler benimsenerek karar altına alınmıştır.

GÜNDEM 7:

Okullarda ortak sınavların yapılması genel başarıyı belirlemede önemli olacağı ,ölçme ve değerlendirme de birliğin sağlanmasında yararlı olacağı ifade edildi.Sınav sorularının zümre öğretmenleri tarafından hazırlanarak, soruların anlaşılabilir, güvenilir ,test tekniğine uygun seçiminin yapılması öğrencileri gelecekte sınavlara hazırlanmasında yararlı olacağı ifade edildi.
103.bölgede pilot olarak 9.sınıflarda 1.dönem 1.yazılısını tüm bölge okullarında ortak olarak denenmesi tavsiye edildi.
Ortak sınav zamanlarının her okul kendi zümrelerinde belirterek ayarlayacaklardır.

GÜNDEM 8:

Çevremizde ve Dünyada gelişen yeni gelişmelerden haberdar olabilmek için Bilimsel yayınların takip edilmesi,yeni eserlerin alınması ve okul kütüphanelerine kazandırılması ,görsel ve yazılı medyanın takip edilmesi ve özelliklede Tubitak yayınlarının takip edilmesine karar verildi.
Gökhan ÜNLÜER bilimsel etkinlikler katılınmasını istedi .Temmuz ayında Bilim ve Teknik Dergisinin vermiş olduğu arşiv DVD’nin tüm okullara kazandırılması istendi.
Bilimsel gelişmeler takip edildiğinde okullarda oluşturulacak panolarda ilan edilecektir. Fizikle ilgili yapılabilecek geziler için her okul kendi bünyesinde çalışmalar yapacak.Rasathane ve tubitak gibi yerlere gidilmesi öğrenciye merak uyandıracak yerlerin tespit edilerek değerlendirilmeye alınmasına karar verildi.Bu sayede fizik dersine olan ilginin artması sağlanmış olacaktır.


GÜNDEM 9:

Sınav Yönetmeliği Kenan Çelik tarafından okundu.Ders saati 2 olan derslerde 2 yazılı 2 sözlü,ders saati 3 olan derslerde 3 yazılı 2 sözlü notu verilmesi benimsendi.Yapılacak sınavların özellikle öğrenci ve sınıf bazında seviyelerine uygun olacak ,bir ders saatini aşmayacak ,kısa cevaplı çok sorulu sınavların yapılması benimsenecek.
İsmail YEMİŞ verilecek sözlü notları öğrenciye anında verilip not defterine anında işlenmesi gerektiğini belirtti.Sözlü notlarının öğrencinin sınıf içindeki davranışları,derse katılımı doğrultusunda verileceği ,ayrıca sözlüler için ayrı bir ders saatinin belirlenemeyeceğini belirtti.
Alparslan BUDAK; Özellikle 9ve 10.Sınıflarda sınavların çoktan seçmeli,boşluk doldurma ,doğru yanlış ve problem çözme şeklide yapılması karalaştırıldı.

GÜNDEM 10:

Alparslan BUDAK, Ödevlerin, 2300 ve 2348 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönetmeliğe göre verilip değerlendirilmesi ve özellikle araştırmaya yönelik ödevlerin verilmesine özen gösterilmesi kaynakların belirtilmesi,
 1. Zümrece saptanacak ödev konularını içeren listeden, öğrencilerin istedikleri konuyu seçmeleri,
 2. Değerlendirilen ödevlerin öğrencilere iade edilmesi; ancak değişik seviyedeki ödevlerden bir tanesinin öğrencilerden istenerek saklanması,
 3. Ödevleri değerlendirirken hazırlanan ödevin içeriği, tertip-düzeni, yararlanılan kaynakların sayı ve niteliği, öğrenciye kazandırdıkları, ödevin ister bilgisayar ortamında isterse el ile hazırlanması ve Internet ortamından yararlanması ve zamanında teslimi kriterlerinin dikkate alınması,
Ödev notlarının yönetmeliğe uygun olarak kanaat notlarına yansıtılması kararlaştırıldı. Değerlendirme kriterleri saptandı; Kasım ayının 2. haftası içinde seçtirilmesi ve Nisan ayının 2. haftası içinde toplanmasına karar verildi.Yapılan ödevlerin mutlaka öğrencilere anlattırılması da benimsendi.
Ödevlerin puanlandırılması aşağıda taslak halinde belirtilen tabloya göre veya okullarda zümre öğretmenlerinin belirleyeceği kriterler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Verilen yıllık ödevlerde değerlendirmenin aşağıda verildiği gibi olması karara bağlandı.
GENEL DEĞERLENDİRME

ARAÇ-GEREÇ YAPIMI

DENEY-GÖZLEM

Öğretmen ile işbirliği
15 puan
Öğretmen ile işbirliği
15 puan
Öğretmen ile işbirliği
15 puan
İmla kurallarına uyma
15 puan
Malzeme temini
15 puan
Konu hakkında bilgi toplama
15 puan
Kaynak seçme
15 puan
Kullanılabilirlik
30 puan
Deney ve gözlemin faydası
15 puan
Kaynaklardan faydalanma
15 puan
Aracın yapılmasına gösterilen önem
20 puan
Deney ve gözlem hatalarının sebepleri
15 puan
Olaylar arasında ilişki kurma
15 puan
Günlük hayatta kullanma
20 puan
Deneyin gerçekleştirilmesi
15 puan
Sonuca gitme
15 puan


Deney sonucunun yorumlanması
25 puan
Zamanlama
10 puan


İsmail YEMİŞ ayrıca ödevlerin bir kısmının öğrenciyi araştırmaya yöneltmek ,dersi zevkli hale getirmek amacıyla proje çalışması şeklinde verilmesini önerdi.Bundan dolayı her okul kendi bünyesinde öğrenci grupları oluşturularak proje ödevlerine ağırlık verilmesi benimsendi.Bu bağlamda bölge zümre başkanları sürekli iletişim halinde olarak bilgi alışverişinde bulunulabilecektir.


GÜNDEM 11-
Kenan ÇELİK ,Yıllık planlarda 2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük konuları , 2104 ve 2212 sayılı T.D. yayınlanan ATATÜRK ilke ve inkılapları çerçevesinde yıllık planlarda Atatürkçülük ile ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerektiğini açıkladı.2488, 2104 ve 2212 sayılı tebliğler dergileri göz önünde bulundurularak konuların ilgili haftalara dağıtılacağı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ile ilgili gerek kendi çalışmaları ve gerekse bilim ile ilgili düşünceleri öğrencilere aktarılacağını söyledi. Atatürkçülükle ilgili ilkelerin “Konular” bölümüne yazılacağını, öğrenciye verilmek istenen hedef davranış değişikliği ve amaçların “Hedef ve Davranışlar” bölümüne yazılacağını açıkladı.
2488 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ’NDE YAYINLANAN
ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÜNİTELERE DAĞILIMI
KONULAR: 1.ATATÜRK'ÜN HAYATI
* Öğrenim hayatı
* Askerlik hayatı
* Siyasi hayatı
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün hayatıyla ilgili olguları kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olguları açıklama.
2. Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili olguları açıklama.
3. Atatürk'ün siyasi hayatıyla ilgili olguları açıklama
 AÇIKLAMALAR
Öğretim programının "Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünün alt başlıkları. "A. Atatürk'ün Hayatı", "B. Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri" olarak düzenlenecek, bu hedef ve davranışlar "Atatürk'ün Hayatı" konusunda kazandırılacaktır.
"Öğrenim hayatı" işlenirken, Atatürk'ün bitirdiği okullarda aldığı eğitimin onun üzerindeki etkilerinden söz edilmelidir.
"Askerlik hayatı" işlenirken, Atatürk'ün Trablusgarp ve Birinci Dünya savaşlarındaki başarıları üzerinde durulmalı, Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanı olduğu belirtilmelidir.
"Siyasi hayatı" işlenirken, Atatürk'ün siyasi yönünün Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ön plana çıktığı; Temsil Heyeti Başkanı, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını sürdürdüğü belirtilmelidir.
KONULAR: 2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
* Vatan ve Millet sevgisi
* Mantıklı ve gerçekçi oluşu
* Yaratıcı düşüncesi
* İdealist oluşu
* İleri görüşlülüğü
* Önder oluşu
* İnkılapçılığı
* Birleştirme ve bütünleştirme gücü
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: tatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini analiz edebilme.
Davranışlar:
1. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini örneklerle açıklama.
2. Atatürk'ün kişiliği ile hayatındaki olgular arasındaki ilişkileri kurma
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar. "Mustafa Kemal'in Hayatı" bölümünde "Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri" başlığı altında ele alınarak kazandırılacaktır.
 Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri örneklerle açıklanmalı, konular Atatürk'ün görüşleri ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
KONULAR: 3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER
* Aile çevresi ve öğrenim hayatı
* 20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum
Siyasi durum
Ekonomik durum
Sosyal ve kültürel durum
Askeri durum
Bağımsızlık ihtiyacı
HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, ailesinin ve öğrenim hayatının etkisini açıklama.
2. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri durumunun etkisini açıklama.
3. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, Avrupa'da meydana gelen gelişme ve değişmelerin etkisini açıklama.
4. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, yerli ve yabancı düşünürlerin etkisini açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk'ün Düşünce Sisteminin Oluşumunu Hazırlayan Etkenler" başlığı altında kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken: Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda, aile çevresinin öğrenin hayatının, öğretmenlerin etkileri belirtilmeli; yerli ve yabancı düşünürlerin, Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlerin, Avrupa'da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelerin etkileri üzerinde durulmalıdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak için yapılan ıslahatın ve ortaya çıkan düşünce akımlarının (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık) da Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunda etkili olduğu belirtilmelidir. Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu durumları kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve Birini Dünya Savaşı'nın sonunda vatanın bütünlüğü ile milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi üzerine harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin millet egemenliğine dayanan bir milli devlet kurmak olduğu açıklanmalıdır.
KONULAR: 4.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçü düşünce sistemini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri söyleme
2. Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken; Türk milletinin bu gün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olmasının, devlet yönetiminde millet egemenliğinin esas alınmasının aklın ve bilimin rehberliğinde Türk Kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasının Atatürkçü düşünce sisteminde yer alana ana düşünceler olduğu belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
KONULAR: 5.ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçülüğün önemini değerlendirebilme.
Davranışlar:
1. Atatürkçülüğün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemini açıklama.
2. Atatürkçülüğün, Türk milleti için bir çağdaşlaşma modeli olduğunu açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken; Atatürkçülüğün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli ve aynı zamanda bir çağdaşlaşma modeli olduğu örneklerle açıklanmalıdır.
KONULAR: 6.ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ
Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Temelinde milli kültürümüz ve evrensel değerler vardır.
Akla ve bilime dayanır.
Bir bütündür. Yabancı siyasal akımlardan ve ideolojilerden kaynaklanmış değildir. Atatürk'e özgüdür.
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürkçülüğün niteliklerini analiz edebilme
Davranışlar
1. Atatürkçülüğün niteliklerini açıklama.
2. Atatürkçülük ile akılcılık ve bilimsellik arasındaki ilişkileri kurma
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürkçü Düşünce Sistemi" başlığı altında kazandırılacaktır.
KONULAR: 7.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
 * Kadının Türk toplumundaki yeri, Türk kadın hakları
Sosyal hakları
Siyasal hakları
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Türk kadının sosyal ve siyasal haklarını değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği sosyal ve siyasi hakları açıklama.
2. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği hakları önceki dönemlerle karşılaştırma
3. Türk kadınlarının Atatürk döneminde elde ettiği hakların Türk toplumunun çağdaşlaşmasındaki önemini açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi" konusunda kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken Türk kadınının söz konusu hakları birçok Avrupa ülkesinden daha önce almış olduğu örnekler verilerek açıklanacaktır.
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki düşüncelerini değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün kişiliğinin Türk toplumunun çağdaşlaşmasındaki önemini açıklama.
2. Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki düşüncelerini açıklama.
3. Türk toplumu için çağdaşlaşmanın önemini açıklama
  AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde "Çağdaşlaşma" başlığı altında ilk konu olarak ele alınıp kazandırılacaktır.
 Konu, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
KONULAR:8. MİLLİ TARİH TÜRK TARİHİNİN KÖKLÜ VE ZENGİN OLUŞU MEDENİ VE BİRLEŞTİRİCİ TARİH GÖRÜŞÜ
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün milli tarihimize verdiği önemi değerlendirebilme
Davranışlar:
1. Atatürk'ün Türk tarih ile ilgili yaptığı/ yaptırdığı çalışmaları açıklama.
2. Cumhuriyetten önceki tarih anlayışıyla, Atatürk dönemindeki tarih anlayışını karşılaştırma
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri" konusunda kazandırılacaktır.
 Konu, Atatürk'ün görüşleriyle ve sözleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
KONULAR
 * Milli eğitim
Eğitim politikası
Milli olmalı, çağdaş olmalı, Laik olmalı
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk'ün milli eğitimle ilgili görüşlerini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk döneminde eğitimin dayandığı esasları açıklama
2. Atatürk'ün milli eğitimle ilgili görüşlerini açıklama
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının "Cumhuriyet Dönemi" bölümünde yer alan "Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri" konusunda kazandırılacaktır.
KONULAR:9.ATATÜRK İLKELERİ
* Atatürk ilkelerinin amacı
HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilkeleri ile Türk toplumunun çağdaşlaşması arasındaki ilişkileri bulma
2. Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmesi arasındaki ilişkileri bulma
AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken; Atatürk ilkelerinin amacının, Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, milli kültür değerlerimizi geliştirmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde onurlu ve mutlu bir şekilde yaşatmak ve ayrıca güçlü bir Türkiye meydana getirmek olduğu açıklanmalıdır.
KONULAR: 10.ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bir bütün oluşturmaktadır. Dinamik bir yapıya sahiptir.
 Türk toplumunun çağdaşlaşmasını amaçlamaktadır.
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini açıklama.
2. Atatürk ilkeleri ile Atatürkçü düşünce sistemi arasındaki ilişkileri açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri" bölümünde "Atatürk İlkeleri" başlığı altında kazandırılacaktır.
 Konu işlenirken; Atatürk ilkeleri ile Atatürkçü düşünce sistemi arasındaki ilişkiler de örneklerle açıklanmalıdır.
KONULAR: 11.ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR
Milli tarih bilinci Vatan ve millet sevgisi, Milli dil, Bağımsızlık ve özgürlük, Milli egemenlik, Milli kültür, Çağdaşlaşma ideali Türk Milleti bilinci, Vatanın bütünlüğü, milli birlik ve beraberlik
 HEDEFLER-DAVRANIŞLAR
Hedef: Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasları analiz edebilme
Davranışlar:
1. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasların neler olduğunu açıklama.
2. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esasların önemini açıklama.
 AÇIKLAMALAR
Bu hedef ve davranışlar, "Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk ilkeleri" bölümünde "Atatürk İl

GÜNDEM 12:

Türkçenin güzel konuşulması ve yazılması için öncelikle bizlerin yazım kurallarına dikkat edilmesi ,Anlatım bozukluklarına yer verilmeden konuşulması ,Düzgün Türkçe kullanılmasına dikkat edilmesi, Türkçenin güzel konuşulup yazılabilmesi açısından Edebiyat Öğretmenleriyle işbirliğine gidilerek ,öğrencilerin mutlaka kitap okuması ,gazete ve dergi almasının sağlanması istenildi.Derslerde Lehçe Kullanılmamasına dikkat edilmesi istendi.


GÜNDEM 13

Bilhassa Matematik öğretmenleriyle ve diğer fen gurubu öğretmenleriyle işbirliği yapılarak konu bütünlüğü sağlanmalı ,bu sayede öğrenci veriminin artırılması sağlanmış olacaktır.
Edebiyat Öğretmenleriyle Türkçe konuşma ve yazma hususunda yukarıdaki maddede belirtilen hususlar doğrultusunda işbirliğine gidilmesi istendi.

GÜNDEM 14:

İsmail YEMİŞ; okulların eğitim ve öğretime 24 eylül 2014 ‘da başlayacağını ve bundan dolayı laboratuarların kullanıma hazır olması gerektiği ve bunun için gereken hazırlıkların yapılmasını istedi.
Alparslan BUDAK Laboratuar kullanımında teknolojinin sunmuş olduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi. Internet bağlantısının laboratuarlara taşınması derslerde en iyi şekilde kullanarak on-line ders işleme ,anlatma ,deney yapma imkanlarının kullanılmasını istedi.Bu çerçevede tv,Projeksiyon makinesi gibi görsel özelliği fazla olan eğitim araçlarından mümkün mertebe yararlanılması gerektiği vurgulandı.
Sonuç olarak;
 1. Deney araç ve gereçlerinin eksik olanlarının temin edilmesine,
 2. Bazı deneylerin sınıfta gösteri deneyi olarak öğrencilere yaptırılmasına,
 3. Deneyden elde edilecek verilerin öğrenciler tarafından yorumlanmasına ,
 4. Ders işlenişlerinde kullanılmak üzere büyük ekran televizyon ve buna bağlı olarak çalışacak bilgisayar ve VCD ve projeksiyon makinesinin temin edilmesi
 5. Okullarda akıllı sınıflar oluşturulacak ve kullanıma açılacak
 6. İnteraktif fizik, krokodil ve Edison gibi simülasyon programlarının kullanımı, dremwiver ,web sitesi hazırlama programları eğitimin etkin şekilde üniversiteli akademisyenler tarafından öğretmenlerimize hizmet içi kurslarla verilmesi
 7. Araç odasında yada sınıflarda öğrencilerin kullanıma sunulmak üzere kitaplık oluşturulması veya laboratuarda Fizik panosu oluşturularak güncel gelişmelerin takip edilerek asılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM 15;

Okullarda başarıyı artırıcı tedbir olarak aşağıdaki kararlar almıştır.
   1. Yeni konu anlatılırken, öğrenci ihtiyaçları bağlantı kurulmasına;
   2. Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin kullanılmasına;
   3. Derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine;
   4. Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;
   5. İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;
   6. Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;
   7. Öğrencilerin Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine ön ayak olunmasına; Bu amaçla önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılamasına;
   8. Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
   9. Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
   10. Öğretimin somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
   11. Öğrenci için henüz anlamsız bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Problem Çözme” mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
   12. Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;
   13. Yazı tahtası kullanılırken; tahtanın nasıl kullanılacağının önceden planlanmasına, yazılanların önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımlarının renkli tebeşirle yazılmasına;
   14. Öğrencilerin bilimsel bilgilerinin, bilimsel düşünme yeteneklerinin ve okumu alışkanlıklarının arttırılması için Bilim ve Teknik dergisine abone olunmasına; ayrıca TÜBİTAK tarafından çıkartılan bilimsel kitaplardan temin edilerek kütüphaneye kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

GÜNDEM 16:

Toplantı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisi ile sonlandırılmıştır.

ALINAN KARARLAR
1-Bu öğretim yılından itibaren 10.sınıf müfredatı da değişmiş olup , 9.sınıf ve 10.sınıf planları yeni müfredata göre yapılacaktır.
2-11. ve 12. sınıflarda eski müfredat aynen işlenecektir.
3.Pilot olarak bu yıl ilk dönem 1.yazılı bölge genelinde ortak olarak yapılacak tarih ve saati zümre öğretmenleriyle birlikte belirlenecek.
4-2 saatlik derslerde 2yazılı 2 sözlü notu, 3saatlik derslerde 3yazılı 2sözlü notu verilecektir.
5-Sözlü notları anında verilecek sınıf içi performans dikkate alınarak öğrenciye anında bildirilecektir.
6-Derslere plansız girilmeyecek , hazırlıklı girilmesi sağlanacak.
7.Özellikle 9 ve 10.sınıflarda yazılılar çoktan seçmeli,doğru yanlış,klasik,problem çözümü ve boşluk doldurma şeklinde hepsini kapsayacak biçim de hazırlanacaktır.
8-Okulda bilimsel gelişmeleri takip amaçlı panolar hazırlanarak günlük bilimsel gelişmeler takip edilerek ilan edilmesi sağlanacak.
9-Çevremizde olacak bilimsel sergi ve gezilere iştirak edilecek.
10-Her okul tubitak Bilim ve Teknik Dergisinin arşiv DVD’sini kütüphanelerine kazandıralacak.
11-Okullarda gelişen teknoloji içerisinde Akıllı sınıflar,Projeksiyon sınıfları oluşturulacak.
12-Dersler mümkün mertebe labarutuar ve diğer teknoloji sınıflarında işlenecek.
13-Edebiyat öğretmenleriyle işbirliğine gidilerek öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanacak.
14-Türkçeyi güzel konuşma ve yazma becerisi gösterebilme adına öncelikle bizlere düşen görev gereği, sınıflarda düzgün Türkçe konuşularak , imla kurallarına dikkat edilecek.
15-Matematik ve Kimya öğretmenleriyle işbirliğine gidilerek ortak konuların aynı zamanda işlenmesine özen gösterilecek.
16-İlçe genelinde aynı anda aynı konuların işlenmiş olmasına özen gösterilecek.Sık sık zümre öğretmenleriyle irtibata geçilerek bilgi alışverişinde bulunulacak.
17-Ödevler Kasım ayının 2.haftası dağıtılacak ,Nisan ayının son haftası toplanacaktır.
18-Ödevlerin araştırmaya dayalı proje şeklinde verilmesine özen gösterilecek.
19-9.sınıf müfredatında yer alan son ünite dalgalar ve depremler ünitesi İstanbul’un şartları gereği isteyen öğretmen tarafından ikinci dönem başında işlenebilecektir.
20- Fizik konu anlatımlarında yardımcı olacak simülasyon ve flash benzeri uygulamalar için gerekli olan İnteraktif fizik, krokodil ve Edison gibi simülasyon programlarının kullanımı, dremwiver ,web sitesi hazırlama programlarının öğrenilebilmesi için üniversiteli akademisyenler tarafından öğretmenlerimize hizmet içi kurslarla verilmesi sağlanacaktır.Bu yöndeki talepler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilecektir.
21-Atatürkçülük konuları yıllık planlara konularına göre dağıtılarak işlenecektir.


Alparslan BUDAK Kenan ÇELİK İsmail YEMİŞ Gökhan ÜNLÜERLER
P.A.İ.H.LİSESİ P.R.DENKTAŞ L. P.LİSESİ P.FATİH A.L
FİZİK ÖĞRET. FİZİK ÖĞRET . FİZİK ÖĞRET. FİZİK ÖĞRET. ZÜMRE BAŞKANI
unluergokhan@hotmail.com
İMZA İMZA İMZA İMZA


xx
P.T.MES.LİSESİ
İMZA


Load disqus comments

0 Yorumlarınız