2014 - 2015 Edebiyat Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

2014-2015 EĞİTİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, TÜRK EDEBİYATI,EDEBİ METİNLER DERSLERİ SENE BAŞI TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı No: 1
Toplantı Tarihi: 12.09.2014
Toplantıya Katılanlar: xxx xxx xxx 
Gündem Maddeleri:
1.Açılış ve yoklama
2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddelerinin okunması ve incelenmesi. MEBAnadolu LiseleriYönetmeliğinin Okunması
3. Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı ile ilgili Tebliğler dergilerinin okunması üzerinde görüşülmesi.Türk Dili ve Edebiyatı dersinin genel amaçlarının genel amaçlarının okunması 2006–2014zümre karalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
4. . Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlamasına yönelik kararlar alınması.
5- Atatürkçülükle ilgili Konuların derslerde yer verilmesi.
6- Mevcut ders araç gereçlerinin öğretmenler arasında işbirliği içinde kullanılması, noksan araçların tespiti ve nerden temin edileceğinin bir karara bağlanması.
7-. Öğretim Metotlarının Belirlenmesi. Derslerin işlenişi ve ders planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar.
8.Yıllık ve günlük planlarla ilgili görüşlerin belirtilmesi
9. Yazılı ve sözlü sınavlarda ölçme ve değerlendirme, hangi esaslara uyulması gerektiği.
10. Öğretime etki edebilecek ders dışı etkinliklerin tespit edilmesi
11. Diğer Zümre Öğretmenleriyle işbirliği yapılabilecek konuların belirlenmesi.
12. Ödev Yönetmeliğinin okunması ve Ödev konularının değerlendirilmesi,
13, Öğrenci Başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
14. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi, takip edilmesi.
15. Türk Dili Edebiyatı’nın özelliği itibariyle ele alınabilecek hususlar.
16. ÖSS ye yönelik çalışmalar
17. Dilek ve Temenniler
18. Kapanış


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış ve yoklama: Toplantı, Zümre Başkanı ’ın yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle başlatıldı. Zümre Başkanının yaptığı yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu tespit edildi. yazmanlığa seçildi.
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddelerinin okunması ve incelenmesi: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddeleri Cengiz TOSUN tarafından okundu, birlikte incelendi.
Öğrencilerin milli beraberlik şuuru sosyal ve kültürel yönlerden zenginleştirilerek din ve vicdan hürriyetine sahip kişiler olarak yetiştirilmesi gereği üzerinde duruldu.
3. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Tebliğler dergisinde yer alan ilgili sayıları okundu ve incelendi. Yeni müfredat doğrultusunda bu seneki birinci sınıflarda 3 saat Türk Edebiyatı, 2 saat Dil ve Anlatım dersinin bulunduğu hatırlatıldı
Türk Dili ve Edebiyatı dersinin amaçları okundu. Edebiyat eğitimi kısaca, bu metinlerdeki sanat değerlerini sezmeyi, dilin metinde kazandığı anlamları kavramayı ve metni yorumlamayı sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimin ilk ve önemli basamağı lise yıllarındaki edebiyat dersleridir. Edebiyat derslerinde öğrencilere, her yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebî metinlerde nasıl inceleneceği ve değerlendireceği hususunda beceriler kazandırılmalı sanata özgü yaşantının özellikleri hissettirilmelidir. Öğrencilerin; her düzeydeki dil göstergelerinin nerede, niçin, nasıl ve neden kullanıldığını kavrayabilecek bir anlayışa ulaşmaları sağlanmalıdır.
Genel Amaçlar
1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak
Sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere, ünitelerde belirtilen kazanım, önerilen etkinlik ve verilen açıklamalar doğrultusunda, metinlerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla öğrencilerin; eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma becerilerini kazanmaları, bu becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin özellikle bilgi teknolojisinin imkânlarını kullanma konularında da beceri kazanmaları düşünülmüştür. Edebiyat dersi için hemen her metnin ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanılmasına imkân veren beceriler kazandırdığı da unutulmamıştır. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımda etkili olabilmenin yollarını fark etmeleri amaçlanmıştır.
Varolan amaçlara göre derslerin işlenmesi gerektiği söylendi. Konunun üç noktada değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
a) Edebiyat dersinin amaçları
b) Dil ve anlatım dersinin amaçları
c) Genel amaçlar
KARAR: Genel amaçlara ulaşabilmek için diğer bölümlerin birbiriyle uyum içinde olması gerekli olduğu, Türk Dili ve Edebiyatını sevdirmenin ön planda tutulmasının, kültür değerlerine sahip çıkmanın başlıca yolunun ancak belirtilen amaçlar doğrultusunda alınacak tedbirlerle mümkün olacağı belirtildi.
ZÜMRELER: 2006–2014 öğretim yılında istenilen hedeflere ulaşıldığının görüldüğü söylendi.
2006-2014 yılı içerisinde yılsonu zümresinde üzerinde durulan konular tekrar okundu;
a- Öğrencilere üniversiteye yönelik çalışmaların yapılması, özellikle dershanelerle
ve rehber öğretmen işbirliğiyle sınavların yapılması, bu konu ile ilgili olarak
Öğrencilerin üniversite sınavlarına sistemli bir şekilde hazırlandıkları görülmüş
olup gelecek dönemde deneme sınavlarının yapılmasının gerekliliği üzerinde
daha çok çalışma yapmaya karar verildi. Özellikle üniversiteye hazırlanan
öğrencilerde ileri derecede bir başarı olduğu gözlemlenmiştir.
Alınan bu kararla ilgili olarak ikinci dönemde sınav hazırlama komisyonu
kurulmuş ve öğrencilerin daha başarılı olması için seviye tespit sınavları
yapılmıştır.

b- Kitap okumanın öneminin sık sık vurgulanması ve özellikle etütlerde bu konu
Üzerinde durulması... Kitap okumanın önemi vurgulanmış ve öğrencilerde
geçmiş senelere nazaran daha fazla okuma alışkanlığı kazandırıldığı
görülmüştür.
Alınan bu kararla ilgili olarak ŞEMSİ KILIÇ ile diyalog
kurulmuş ve okulumuza son dönem roman ve hikâyelerinden eserler
kazandırılmıştır. 2006–2014 senesinden itibaren öğrencilerde yüksek
sayılabilecek derecede kitap okuma merakı uyanmıştır. Ayrıca okunan bu
kitapların bazılarının özetleri istenerek öğrencilerin izlenilmesi sağlanmıştır.

c- 10. sınıf müfredatının uzun olması nedeniyle tekrar incelenmesi.
Müfredatın incelenmesiyle birlikte öğrencilere bütün konuların olmasa da bütün müfredatla ilgili bilgilerin verilmesi sağlanmıştır.
Alınan bu kararla ilgili olarak gelecek senede 10. sınıflarda daha titiz bir planlamanın yapılması düşünülmektedir.

d- Öğrencilere üniversiteye yönelik çalışmaların uygulanması.(test ve deneme sınavları)
Derslerde yapılan testlerle ve konu anlatılırken verilen örnek test uygulamalarıyla 1. zümrede alınan bu karar uygulanmıştır.
Alınan bu karar yıl boyunca uygulanmıştır.
e- Dilbilgisi ve edebiyat derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler
Seçilmesi kompozisyon derslerinde de veciz sözlerden yararlanılması
Kararlaştırıldı.
Alınan bu karar derslerde ve okul genelinde uygulanmaya çalışılmıştır.
f- Okulumuz Duvar gazetesinde şair ve yazarlarımızın tanıtımı amacıyla
bir bölüm oluşturulacak.
Kültür Edebiyat Kulübü olarak bu konuda yıllık çalışma planı
doğrultusunda çalışma yapılmıştır.
g- Öğrencilerin kütüphaneden azami istifadesi sağlanacak
Kütüphane kulübüyle birlikte öğrencilerin okumasına yönelik derslerde sık sık okumanın faydaları anlatılmakta öğrencilerin ilgisini çekecek kitaplar okul kitaplığına kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca; okul içinde düzenlene kitap toplam kampanyasıyla okulumuza kitap kazandırma çalışması yapılmaktadır.
Alınan bu kararla ilgili olarak okulumuza kitap toplama kampanyası çerçevesinde 89 adet kitap kazandırılmış, bu kitaplar okul kitaplığına aktarılmıştır.
ğ- Şiire karşı ilgi, şiir okuma becerisi ve şiir sevgisi kazandırmak amacıyla
Okulumuz çapında bir şiir okuma yarışması düzenlenecektir.
İkinci dönem içinde düzenlenmesi düşünülmektedir. Yine 9. sınıf öğrencilerine şiir dosyası tutturulmaktadır.
Alınan bu kararla ilgili olarak şiir okuma yarışması yapılamıştır. Bu eksikliğin ileriki dönemlerde yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple bu öğretim yılı için şu kararlar alınmıştır.

A- 10. sınıfların Türk Dili Ve Edebiyatı yıllık planında işlenecek konulara dikkat edilmesine,
B- 11. sınıf ve 10. Sınıflarda üniversiteye yönelik çalışmaların daha çok yapılması gerekliliği belirtildi.
C- Ayrıca tüm sınıflara yönelik kitap okuma çalışmalarının yapılması; hatta bu konuda sene içinde öğrencilerce hikâye inceleme planlarının çıkarılması konusunda ödevlerin gelecek senelerde de verilmesi kararlaştırıldı.
D- Seviye tespit sınavlarına okul takviminin uygulayacağı şekilde devam edilmesi gerektiği söylendi.

4-KARAR: Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlamasına yönelik kararlar alınması ile ilgili günlük planlarda yapılacak deney, gözlem,gezi ve incelemeler yeri geldiğince belirtilecektir.
5-KARAR: Yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçülük konularının ders konularına uygun konularla iç içe dönemler halinde aktarılması amacıyla 2457 ve 2488 sayılı tebliğler dergileri incelendi. Dilbilgisi ve Edebiyat derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi kompozisyon derslerinde de veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
6- KARAR:Mevcut ders araç ve gereçleri öğretmenler arasında işbirliği içerisinde kullanılmakta ve şu boyutta okulumuzda noksan araç gereç bulunmamaktadır. Bu konuda okulumuzda teknoloji sınıfı, tv sınıfı bulunmakta ve yeri geldiğince konular doğrultusunda bu araç ve gereçlerden yararlanacağı karara bağlanmıştır.
7- Konuların uygunluğuna göre Yıllık Planda aşağıda yer alan metotlar belirtilecektir.
(Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar, Analiz, Tartışma, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.)
KARARersleri daha zevkli işleyebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:

- Gazete haberlerinden hikâye yazdırma
- Öğrencilere sunum hazırlatma
- Kelime oyunu oynatma
- 5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
- Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma
- Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
- Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme
- Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
- Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
- Sınıf içerisinde dramatize çalışmaları
- Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
- Günlük hikâye, bilmece ve yazılara yer verme
- Sınıf panosunu kullandırma


2014–2015Öğretim yılında yıllık ve günlük planlar yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
*Çalışma takviminden yararlanılması
*Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarının göz önünde bulundurulması,
*İşbirliğine gidilerek zümre öğretmenlerinin planda gösterilmesi,
*Derslerde kullanılacak metot ve tekniklerin belirtilmesi,
*Başvurulacak olan kaynak ve eserlerin belirtilmesi,
*Yıllık ve günlük planlar yapılırken 2551 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılması
*Okulun açılış ve kapanış tarihleriyle yazılı sınav tarihlerinin belirtilmesi
*Konuların tashihlerine ayrılan süre ve saatin belirtilmesi, her aya düşen hafta sayısının
belirtilmesi,

Günlük planlarda da amacı süresi yöntem ve teknikleri öğrenciye yöneltilecek soruların yer almasına, işleniş kısmının detaylı olmasına ve plan dışındaki konuların düşünceler kısmında belirtilmesi kararlaştırılmıştır. İskender AYDIN söz alarak; “Günlük plan bir zorunluluk olmaktan çıkarılıp, gereklilik olarak algılanmalıdır. Her öğretmen mutlaka derse hazır girmeli ve bunda en önemli yardımcı da günlük plan olmalıdır.” dedi.

8.MADDE: . 2014–2015 Öğretim yılında yıllık ve günlük planlar yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
a) Çalışma takviminden yararlanılması
b) Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarının göz önünde bulundurulması,
c) İşbirliğine gidilerek zümre öğretmenlerinin planda gösterilmesi,
d) Derslerde kullanılacak metot ve tekniklerin belirtilmesi,
e) Başvurulacak olan kaynak ve eserlerin belirtilmesi,
f) Yıllık ve günlük planlar yapılırken 2551 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılması
g) Okulun açılış ve kapanış tarihleriyle yazılı sınav tarihlerinin belirtilmesi
h) Konuların tashihlerine ayrılan süre ve saatin belirtilmesi, her aya düşen hafta sayısının belirtilmesi,

Öğretmen hazırlığı konusunda HAYRETTİN HATUNOĞLU söz alarak: “Dersin verimli geçmesi ve öğrencilerin dersi anlamasında öğretmenin önceden derse hazır olması çok önemli bir faktördür. Bunu bir avantaj haline getirmek için öğretmen ders öncesi, planlarını yapmalı ve titizlikle uygulamalıdır. Derse hazırlıksız giren bir öğretmenin, öğrencilerinden bir beklentisi olamaz. Bu konuda ısrarla günlük planlar üzerinde duruyorum ve başarımızda bu planların etkisinin büyük olacağına inanıyorum.”dedi.

Öğrenci hazırlığı ile ilgili olarak Necmettin ŞAHİN söz aldı: “Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu öğrenci ve öğretmenin daha aktif olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir. Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir. Yani balık tutma öğretilirken, neden balık tuttuğu da öğretilmelidir.

LİSE-1 EDEBİYAT
Edebiyat- İnsan ve Toplum
Tarih içinde Türk Edebiyatı
Edebiyatta ifade tarzları
Manzum eserler
Mensur eserler

LİSE- 1 DİL anlatım
Çeşitli yönleriyle dil
Türkiye Türkçe'si
Şekil bilgisi
Anlam bakımından kelimeler
Kelime Çeşitleri
İmla ve noktalama

LİSE-2 EDEBİYAT:

Edebiyat, edebiyat tarihi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
Türk edebiyatında devirler
Edebiyatın varlığı ve amacı
19 ve 20. yüzyıl Türk edebiyatları
Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı

LİSE-2 DİL ANLATIM BİLGİSİ:

Dilin Mahiyeti
İsim cinsinden kelimeler
İmla ve noktalama


LİSE-3 EDEBİYAT:

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı
Günümüz halk edebiyatı
Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı
Çağdaş dünya edebiyatı

LİSE- 3 DİLBİLGİSİ:

Kelime, kelime grupları ve cümle
Cümle çözümlemesi
İmla ve noktalama
LİSE- 3 KOMPOZİSYON:
Psikolojik güçlendirme
Dinleme
Konuşma
Yazma
Okuma
Sosyolojik durumDİL VE ANLATIM :
DOKUZUNCU SINIF
ÜNİTELER DERS SAATİ AĞIRLIK
% METİN ve METİN PARÇALARI
BÜTÜN PARÇA *
I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 6 8 1 *
II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 4 6 3 *
III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ- YAZIM (İMLÂ)KURALLARI–NOKTALAMA 14 18 3 *
IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ 14 20 2 *
V. ÜNİTE: CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ 14 20 3 *
VI.ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ 20 28 3 *
TOPLAM 72 100 15 *
ONUNCU SINIF

ÜNİTELER
DERS SAATİ

AĞIRLIK
METİN VE METİN PARÇALARI
BÜTÜN PARÇA
I.ÜNİTE: SUNUM- TARTIŞMA- PANEL 4 6 3
II.ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
10
13
2
III.ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
1.ÖYKÜLEYİCİ (HİKAYE ETME) ANLATIM – İSİM (AD)
9
13
*
2. BETİMLEYİCİ (TASVİR ETME) ANLATIM – SIFAT (ÖN AD)
6
8
*
3. COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM –ZAMİR (ADIL)

10

14

*
4. DESTANSI (EPİK) ANLATIM-EMREDİCİ ANLATIM – FİİL (EYLEM)/FİİLİMSİ (EYLEMSİ)

9

13

*
5. ÖĞRETİCİ ANLATIM-AÇIKLAYICI ANLATIM-TARTIŞMACI ANLATIM-KANITLAYICI ANLATIM – ZARF (BELİRTEÇ)

8

11

*
6. DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM – EDAT (İLGEÇ), BAĞLAÇ
8
11
*
7. SÖYLEŞMEYE BAĞLI (DİYALOG) ANLATIM- MİZAHİ ANLATIM –ÜNLEM
8
11
*
TOPLAM 72 100 5

* : Kazanımları gerçekleştirmeye yönelik olarak önerilen sayının dışında istenildiği kadar seçilebilir.


TÜRK EDEBİYATIÜNİTE ADI
ÜNİTENİN BÖLÜMLERİ
ÖNERİLEN ZAMAN
ÖNERİLEN METİN
Zaman (Saat) Ağırlık % Metnin Tamamı Metin Parçası

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

12

8.33X

II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

Şiir İnceleme Yöntemi


20

16.66X

Şiir Örnekleri

20
18.05
7 -


III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN
EDEBİ METİNLER
Anlatmaya Bağlı
Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi


16

11.11X

Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme


26

18.05

6 -

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler **


8

5.55

2 -


IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER
Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi


8

5.55X

Öğretici Metin Örnekleri

24
16.66
3 -

TOPLAM

144
100

ONUNCU SINIF


ÜNİTE ADI

ÜNİTENİN BÖLÜMLERİ
ÖNERİLEN ZAMAN
ÖNERİLEN METİN
Zaman (Saat) Ağırlık % Metnin Tamamı Metin Parçası
I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI6

4.16

X

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI)
Destan Döneminin Önemi

2
1.38
X


Sözlü Edebiyat

Şiir

4
2.77
2
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
4
2.77
1

Yazılı Edebiyat

4

2.77
1III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
XI.-XII. Yüzyıllarda İslâmiyet ve Türk Kültürü

1
0.69
X

İslâmî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

11
7.63
4

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri


Şiir**

8
5.55
2

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler**18


12.5


3

Öğretici Metinler

6
4.16
2
Osmanlı Dönemi Türk
Edebiyatı
(Klâsik Dönem)


Şiir

Divan Şiiri

26
18.05
7

Halk Şiiri

14
9.72
5

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler


10

6.94

2

Göstermeye Bağlı Edebî Metinler


12

8.33

3

Öğretici Metinler**

16 11.11
3
TOPLAM 144 100 35


X : Kazanımları gerçekleştirmeye yönelik istenildiği sayıda metin parçası seçilmelidir. Metin parçaları seçilirken ders saati, ünite için önerilen zaman ve önerilen metin sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.

** : Konu başlıklarında belirtilen Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Modern Türk
Tiyatrosu’ndan birer metin seçilip, incelenmelidir.

Yıllık planların yapımında hangi konuda hangi yöntem ve tekniğin seçileceği yazılacaktır.
Derslerde kullanılacak araç-gereçlerle ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda
aşağıdaki kaynakların kullanılmasına karar verildi;

Ø İstiklal Marşı: Mehmet Akif Ersoy
Ø Gençliğe Hitabe: Mustafa Kemal ATATÜRK
Ø Nutuk1-2-3: Mustafa Kemal ATATÜRK
Ø Söylev ve Demeçler: Mustafa Kemal ATATÜRK
Ø Resimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
Ø Türk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
Ø Hikaye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
Ø Şiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
Ø Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
Ø Dilbilgisi: Tahir Nejat GENCAN
Ø Türkçe Dilbilgisi:M. Kaya BİLGEGİL
Ø Türk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
Ø İmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
Ø Yönetmeliklere uygun olacak cd ve kasetler

Yıllık planlar ders öğretmeni tarafından yapılacaktır.
11. 9.MADDE: 2014–2015 Öğretim yılında Edebiyat gurubu derslerinde uygulanacak yazılı ve sözlü yoklamalar şu şekilde belirlendi.
--a- Tebliğler dergisinde geçtiği şekliyle Lise birinci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı dersinden 3 yazılı yapılması, lise II: ve lise III: sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersi ve Kompozisyon dersinden 2, Edebi Metinler dersinde 2 yazılı 1 sözlü sınav yapılmasına,
--b- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
--c- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine, karar verilmiştir.
--d- Kompozisyon sınavlarının değerlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

( 10 ) 1- Kağıt düzeni : Yazıya uygun bir başlık konulmuş olmalı. Paragrafların aynı hizada ve kağıdın solunda ve sağında uygun boşlukların bırakılmış olması.
( 40 ) 2- Üslup : Konuyu ifade ederken kendine özgü ifade yeteneği, düşündüklerini edebi olarak yazıya dökebilme ustalığı.
( 20 ) 3- Fikir : Konu ile ilgili birikimi , fikirlerinin orijinalliği ve yardımcı fikirlerle desteklenmiş olması.
( 20 ) 4- Plan : Şekli ve fikri plan mevcut mu ? Planlı anlatım hangi seviyede ?
( 10 ) 5- İmla ve noktalama : İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etme ve doğru yerde kullanma becerisi.
Ayrıca;

Ölçme değerlendirmede öğrencilerin sadece sınavda gösterdiği başarıdan başka ders dışı faaliyetlerde gösterdiği etkinlikler de dikkate alınır.

KARAR: Ayrıca yazılı sınavların bir ders saati içinde yapılmasına, soruların metne dayalı, çok sayıda açık,kesin,kısa cevaplı olmasına,Dil Bilgisi sorularının ezbere dayalı şema türü sorular yerine, metne dayalı,uygulama sorularının ağırlıkta olmasına,kompozisyon sorularında günlük yaşama,gözleme dayalı,atasözlerine,Atatürk’ün özdeyişlerine ve metne dayalı konuların verilmesine karar verildi.Ayrıca dönem içindeki yazılılardan en az bir tanesinin test usulü yapılmasına karar verildi.

Öğrencilere verilecek sözlü notlarında, öğrencinin derse katılımı, öğretmene ve arkadaşlarına karşı tutumu öğrencinin derse hazırlığı, araç gereçleri yerli yerinde kullanması da etkili olacaktır.


10.MADDE: Ders dışı etkinliklerle ilgili olarak bir programın oluşturulması ve plana uygun hareket edilesi söylendi.
KARAR:
a) Röportajlar yapılacak,
b) Duvar gazetesi çıkarma çalışmaları başlatılacak,
c) Kompozisyon ve Şiir yazma yarışmaları her iki dönemde düzenlenecek.Bu yarışmaların ödüllü olması için okul idaresine bilgi verilecek.
d) Okul geneli şiir okuma yarışması düzenlenecek,
e) Şiir dinletisi düzenlenecek,
f) Tiyatro çalışmaları yapılacak,
g) Kitap okuma yarışmaları düzenlenecek,
h) Kitap tanıtımları yapılacak,
ı) Anket Çalışmaları yapılacak,
İ)okul dergisi çıkarılacak
11.MADDE:
KARAR:Tarih öğretmeni ile Edebiyat’ın devirleri ve dönemleri işlenirken işbirliği içerisinde bulunulacaktır. Yine sosyoloji öğretmeni ile aynı konularda işbirliği içerisinde bulunulacaktır. İlk haftalarda edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi konusunda tarih öğretmeni ile işbirliği içerisinde bulunulacaktır. Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı konusunda 10. sınıflarda konu işlenirken Tarih öğretmeniyle Osmanlı imparatorluğunda halıkn yaşayışı konusunda işbirliğinde bulunulacaktır. XI.-XII. Yüzyıllarda İslâmiyet ve Türk Kültürü konusunda meslek dersleri öğretmenleri ile işbirliğinde bulunulacaktır. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı konusunda tarih öğretmeni ile Türklerin batıdan etkilenişleri hakkında işbirliğinde bulunulacaktır.
12.MADDE.: Yıllık ödevlerle ilgili olarak 2182 ve 2300 sayılı tebliğler dergilerinin ilgili bölümleri CENGİZ TOSUN tarafından okundu. Verilecek ödevlerin inceleme ve araştırmaya dayalı olması, öğrencileri kaynak arama tarama faaliyetlerine yöneltmesi HAYRETTİN HATUNOĞLU tarafından vurgulandı. Verilecek ödevlerin aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilmesine karar verildi.
. Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı, 10
• Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması, 10
• Ödevi bizzat yapması ve çabası, 15
• Ödevi hazırlama esnasında ders öğretmeni ile diyalog kurması, 15
• Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği, 5
• Ödevin doğruluk derecesi, 10
• Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu, 10
• Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması, 5
• Tertip, temizlik ve estetik görünüm, 10
• Ödevin zamanında teslim edilmesi, 10
KARAR:
2014–2015 yılında öğrencilere verilecek ödevlerin hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

a) Ödevlerin 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmesi
b) Ödevlerin çizgisiz dosya kâğıdına mürekkepli kalemle yazılmasına dikkat edilmesi,(isteyen öğrencinin bilgisayar çıktısı şeklinde ödevi teslim edeceği,)
c) Yararlanılan kaynakların künyesi mutlaka belirtilecektir.
d) Her öğrenciye ayrı bir ödev verilebileceği gibi isteyen öğrencilere de gurup ödevi verilebilecektir.
e) Ödevlerin, öğrencilerin kişisel beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Ödevler ekim ayında verilecek, Nisan ayı içerisinde toplanacaktır ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,

Verilecek ödevlerin konuları şu şekilde kararlaştırılmıştır
o Öğrencileri okumaya sevk etmek için öncelikle roman, hikaye kitaplarının okunup
incelenmesi, ( Güncel ve Türk Klasikleri…)
o Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,
o Türk edebiyatının dönemleri hakkındaki bilgiler,
o Halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi,
o Roman, hikaye tahlili ve özeti,
o Yaşayan şair ve yazarlarımız,
o Dünyadaki dil aileleri,
o Harf inkılabımız,
o Cumhuriyet Döneminde yapılan dil ile ilgili çalışmalar,
o Manzum hikayeleri nesre çevirme ve senaryo haline getirme,
o Şarkı ve Türkülere konu olmuş hikayeler
o Tanzimat’tan günümüze kadın şairlerin tanıtılması,
o Amatör dergi ve gazete çalışması,
o Bestelenmiş şiirler antolojisi,
o Power Point ile yazar-şair tanıtımı,
o Röportaj çalışması,
o Anket çalışması,

Kaynaklar ise;
 Resimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
 Türk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
 Hikâye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
 Şiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
 Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
 Türkçe Dilbilgisi: M. Kaya BİLGEGİL
 Türk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
 İmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
 Büyük Türk Klasikleri
 Varlık Yayınevinin şair ve yazar hayatları kitaplarından bulabilirler.

Kaynak eserler okul, ilçe ve benim kendi şahsi kitaplığımda bulunmaktadır.

9. Sınıflar için (Türk Edebiyatı): Roman, hikaye ve tiyatro metinlerinin incelenmesi; fıkra, makale, deneme, eleştiri gibi yazı çalışmaları; şiir, şair incelenmesi…müfredata uygun olmak koşuluyla ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
9. Sınıflar için (Dil ve Anlatım): Cümle bilgisi, sözcük ve cümlede anlam, anlatım bozuklukları, imla kuralları-noktalama işaretleri, sözcük grupları… müfredata uygun olmak koşuluyla ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
10. Sınıflar için (Türk Edebiyatı): Türk edebiyatının dönemleri, destanlar, divan şiiri, divan şairleri, halk edebiyatı, divan nesri…
10. Sınıflar için (Dil ve Anlatım): Sunum, tartışma, panel, anlatım ve türleri, isim, sıfat, zamir, fiil, edat, bağlaç, ünlem…
Kompozisyon: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, sosyolojik durum.
11. Sınıflar için (Türk Dili): Kelime grupları, cümle bilgisi, ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
Edebiyat:1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı, 1960 Sonrası Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları.
Kompozisyon: Dinleme,Konuşma,Yazma, Sosyolojik durum.
a) Ödevlerin 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmesi
b) Ödevlerin çizgisiz dosya kâğıdına mürekkepli kalemle yazılmasına dikkat edilmesi
c) Yararlanılan kaynakların künyesi mutlaka belirtilecektir.
d) Her öğrenciye ayrı bir ödev verilebileceği gibi isteyen öğrencilere de gurup ödevi verilebilecektir.
e) Ödevlerin, öğrencilerin kişisel beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunması hedeflenmektedir.
f) Ödevler Kasım ayında verilecek, Nisan ayı içerisinde toplanacaktır ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek.
13.MADDE: Öğrenci Başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi: Başarı için rekabet ortamı önemlidir. Bu, sınıf içi ve sınıflar arası olabilir. Öğrencilere zaman zaman görev verilmesi de uygun olacaktır. Ödev kontrolü ve yapmayanların velileriyle görüşülmesi başarıyı arttıracaktır. Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olması da başarıyı arttıracaktır.
Başarısız öğrencilere de özellikle rehberlik edilmesi, velilerin ilgilerinin arttırılması başarıyı arttıracaktır. Ayrıca rehberlik servislerinden de yararlanılması gerekmektedir.
Derslerde kullanılan doğru ve yerinde kullanılması, konuların öğrencilerin derse ilgilerini arttırıcı özdeyiş, fıkra ve deyişlerden faydalanarak anlatılması de başarıyı olumlu yönde attıracaktır.
KARAR:
Ayrıca öğrenci başarısını arttırmak için şu kararlar alındı:
Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
Planlı çalışma yollarının verilmesi,
Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,

Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,
14.MADDE:
KARAR
Mesleki eserlerin tanıtımı için yıl içinde çeşitli öğrenciler görevlendirilerek yeni
çıkan kitaplar hakkında okul duvar gazetesinde bir bölüm oluşturulacaktır

15.MADDE: Branşın özelliği itibariyle Öğrencilerde Okumanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için M.E. Bakanlığının 15 Şubat 2000 tarih ve 2000/18 sayılı genelgesi CENGİZ TOSUN tarafından okundu. Genelge uyarınca aşağıdaki kararlar alındı.

a) Okulumuz Duvar gazetesinde şair ve yazarlarımızın tanıtımı amacıyla bir bölüm oluşturulacak.
b) İmkânlar ölçüsünde derslerin bazılarını kütüphanede yapılarak, kitaplarla daha fazla yüz yüze gelmeleri sağlanacak.
c) Öğrencilerin kütüphaneden azami istifadesi sağlanacak
Şiire karşı ilgi, şiir okuma becerisi ve şiir sevgisi kazandırmak amacıyla okulumuz çapında bir şiir okuma yarışması düzenlenecektir.
16.MADDE:
Başarı için rekabet ortamı önemlidir. Bu, sınıf içi ve sınıflar arası olabilir. Öğrencilere zaman zaman görev verilmesi de uygun olacaktır. Ödev kontrolü ve yapmayanların velileriyle görüşülmesi başarıyı arttıracaktır. Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olması da başarıyı arttıracaktır.

Başarısız öğrencilere de özellikle rehberlik edilmesi, velilerin ilgilerinin arttırılması başarıyı arttıracaktır. Ayrıca rehberlik servislerinden de yararlanılması gerekmektedir.
Derslerde kullanılan doğru ve yerinde kullanılması, konuların öğrencilerin derse ilgilerini arttırıcı özdeyiş, fıkra ve deyişlerden faydalanarak anlatılması de başarıyı olumlu yönde attıracaktır.
KARARLAR: Ayrıca öğrenci başarısını arttırmak için şu kararlar alındı:
a) Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
b) Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
c) Planlı çalışma yollarının verilmesi,
d) Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
e) Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
f) Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
g) Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
h) Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
i) Üniversiteye hazırlık için Lise 3. Sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
j) Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
k) Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
l) Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,

17.MADDE Dilek ve Temenniler:
HAYRETTİN HATUNOĞLU: Geçmiş yıllarda kompozisyon ve şiir yarışmalarında birçok kez dereceye girdik. Bunun devam etmesi gerekir. Yıl içerisinde gelecek yazıları mutlaka takip edelim ve bu yarışmalara katılalım. Herkes sınıflarındaki başarılı (kompozisyon ve şiir alanında) öğrencileri tespit etsin.” dedi.
NECMETTİN ŞAHİN: “Kimi öğrencilerimiz bazı yazılar yazmaktalar. Bazıları gerçekten çok güzel. Bunları Kültür ve Edebiyat panosuna asmalıyız.” dedi.
İSKENDER AYDIN: “Mutlaka okuma alışkanlığı kazandırmalıyız.Öğrenciler okumadıklarından kompozisyon yazamıyorlar ve ÖSS’de anlama dayalı soruları çözemiyorlar.” dedi.
CENGİZ TOSUN: “Öğrencilerimizi tiyatro ve sinemaya gitmeleri konusunda teşvik etmeliyiz.” dedi. “Ayrıca ilimizin tarihî ve kültürel değerlerini tanıtmalıyız. Bu anlamda uygun şartlar sağlandığında çeşitli geziler düzenlenebilir, müzelere gidilebilir, surlar tanıtılabilir.” dedi.
Zümre Başkanı: “Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Çok iyi bir eğitim öğretim yılı geçireceğimize inanıyorum.” dedi.
Gündemin dilek ve temenniler bölümünde zümre başkanı yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
18. Başka söz alan olamadığı için toplantıya son verildi.
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ


xxx

…../…../2014
UYGUNDUR
xx
Okul Müdürü
Load disqus comments

0 Yorumlarınız