2014 - 2015 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Toplantı Tutanağı Örneği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI, I.DÖNEM
xxx LİSESİ DİN K. ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR


TOPLANTI TARİHİ : 10.09.2014
TOPLANTI YERİ : xx LİSESİ
TOPLANTI SAATİ : 14: 00
TOPLANTIYA KATILANLAR

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. T.C. Anayasasının Milli eğitimimiz ile ilgili maddelerinin okunması ve değerlendirilmesi.
 3. 1739 Milli Eğitim temel kanununun okunup değerlendirilmesi.
 4. Ortaöğretim ve İlköğretimin temel amaçlarının okunup değerlendirilmesi.
 5. Din Kültürü dersi öğretiminin genel ilke ve temel amaçlarının okunup değerlendirilmesi.
 6. 2002/2014 Eğitim - Öğretim yılının değerlendirilmesi.
 1. Öğrenci başarı durumu,
 2. Öğrenci başarılarını etkileyen nedenlerin değerlendirilmesi,
 3. Planlandığı halde uygulanamayan hususlar ve nedenlerin değerlendirilmesi
 1. Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi ilköğretim ve ortaöğretim müfredatının incelenmesi,
 2. Atatürk ilke ve inkılaplarının yıllık planlara yerleştirilmesi ve derslerde işlenmesi,
 3. Yıllık ve Günlük Planların hazırlanması esaslarının tespiti
 4. Yazılı ve sözlü sınavların esaslarının belirlenmesi.
 5. Ödev esasları ve değerlendirme ölçülerinin belirlenmesi.
 6. Öğrenci başarısının arttırılması ile ilgili yapılması düşünülen çalışmaların belirlenmesi.
 7. Derslerin işlenişi , uygulanacak yöntem ve teknikler.
 8. Zümre öğretmenleri ile işbirliği.
 9. Dilek ,temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-Belirtilen gün ve saatte toplanan Din K .ve Ahlak Bilgisi dersi Zümre öğretmenler kurulu Zümre Başkanı Ahmet ORAL başkanlığında, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya başladı.

2-İsmail ALÇORBA T.C. Anayasasının Milli Eğitimimiz ile ilgili maddelerini okudu .Bu maddelerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için ne kadar önemli olduğu anlaşıldı ve sürdüreceğimiz eğitim öğretim döneminde çalışmalarımıza ışık tutması konusunda karar birliğine varıldı.

3-1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunun genel ve özel amaçları okundu; Buna göre ;
 • Öğrencilerimizi Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani , manevi ve kültürel değerlerini benimseyen vatanını ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
 • Öğrencilerimizi beden, zihin , ruh ve duygu bakımından sağlıklı bir kişilik sahibi yapmak, karakterli, hür düşünceli ,yapıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek.
 • Kabiliyetleri doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırmak, toplum mutluluğuna katkıda bulunabilecek meslek sahibi yapmak.
 • Ayrıca Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri okunarak Eğitim-öğretim süresince , öğretmenlerimizce her zaman göz önünde tutulması zümre başkanı tarafından hatırlatıldı.

4-Ortaöğretim yönetmeliğini İsmail ALÇORBA okudu.Bu yönetmeliğe göre derslerin işlenmesi ve öğrencilerin bilgi ve davranış yönünden gelişmelerinin sağlanmasına karar verildi.Yeni çıkan İlköğretim Yönetmeliği, daha önce ilköğretim okullarında görev yapan Ahmet ORAL ve Yusuf MUCUK tarafından okunmuştur. Önceki yönetmelik ile yeni yönetmelik arasında beklenilen ve arzu edilen ölçülerde değişikliklerin olduğu görülmüştür. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli olması yolunda güzel bir adım olduğu zümre öğretmenleri tarafından belirtilmiştir. Özellikle disiplin ile ilgili bazı hükümlerin bu yönetmelikte yer alması olumlu karşılanmıştır.
5- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin genel ilke ve amaçları 2356-2517 sayılı Tebliğler dergisinden zümre başkanı Ahmet ORAL tarafından okundu. Zümre başkanı dersin bu ilke ve amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizin ahlaklı, dürüst,vatan ve milletini seven; çevresine duyarlı , gerektiği zaman bu ülke ve mukaddesatı için her türlü fedakarlığı yapabilecek anlayış ve şuura sahip olmalarının yanında; kendini her türlü konuda yetiştirmiş kültürlü, düşünce ve çalışmalarıyla topluma faydalı birer fert olarak yetiştirmek için gerekli özen ve çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.
6-
a-Bu konuda söz alan lise öğretmeni İsmail Alçorba; düz lisede başarının %100, süper lisede ise yine başarının %100 olduğunu söyledi. 75.Yıl İlköğretim Okulu öğretmeni Ahmet ORAL da okulunda başarının bütün sınıflarda %100 olduğunu belirtmiştir. Gümüşova İlköğretim Okulu öğretmeni Yusuf MUCUK da okulundaki başarının %95 seviyesinde olduğunu belirtti.
b-Öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen sebepleri, zümre öğretmenleri şöyle sıralamışlardır:
-Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli ayaklarından biri olan ailenin öğrencilerine gereken ilgiyi göstermemesi.
-Kırsal kesim oluşu nedeniyle ailelerin bu konuda bilinçlendirilmemesi.
-Okullarımızdaki kütüphanelerin yetersiz olması.
-Lisede din kültürü ders saatinin yetersiz olması.
-Yardımcı ders araç ve gereçlerinin okullarımızda bulunmaması yada yetersiz olması.
-Basın-yayın organlarının öğrencileri olumsuz etkilemesi.
-İbadetlerle ilgili konuların sınıf ortamında öğrencilerin kavrama zorluğu.
-Sınıfların kalabalık olması.
c-Lisede, ders kredisinin azlığı nedeniyle yıllık planda ele alınan konulara yeterli zamanın ayrılamamasını sağlamaktadır. Toplumdaki ahlaki yozlaşma ve davranış bozukluklarının yaygın olması hedeflenen davranışların kazanımına engel olmaktadır.
7-İlk ve ortaöğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. dersi müfredat programı incelenmiştir. Yıllık planlar bu müfredat programına göre yapılacaktır.
8- Atatürkçülükle ilgili konuların günlük ve yıllık planlarda belirtilip derslerimizde işlemesi ve 2488-2457-2109-2504 sayılı tebliğler dergilerinden okundu. Buna göre yıllık planların hazırlanması gerektiği tekrar vurgulandı. Bütün sınıflarda, yeri geldikçe Atatürkçülükle ilgili konuların gereği gibi işlenmesi ve Atatürk’ün söz, görüş ve davranışlarına atıfta bulunulması kararlaştırıldı.
9-Yıllık planlar, müfredat programına göre hazırlanacaktır. Konular, özelliklerine göre öğretim yılı içinde dağıtımı yapılacaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili konulara planlarda yer verilecektir. Günlük planlar yeni çıkan yönetmeliğe göre hazırlanacaktır. Henüz elimize ulaşmadığından bu yönetmelik okullarımızda yapacağımız zümre toplantılarında incelenerek alacağımız karalar doğrultusunda günlük planlar yapılacaktır.
10-Yönetmelik gereği iki yazılı , bir sözlü yapılması gereklidir.Sözlü değerlendirmelerin sayısının ikiden az olmamasına karar verildi.Yazılı ve sözlü değerlendirmelerde öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinlikleri ve bireysel farklılıklarının dikkate alınması kararlaştırıldı.Yazılı sorularında kısa ve net cevaplı sorulara yer verilmesi, soruların açık ve anlaşılır olması , bilgi ile birlikte öğrencinin yorumlama yeteneğinin ölçülüp değerlendirilmesine yönelik olmasının yanı sıra okulun imkanlarına göre diğer sınav tekniklerin de kullanılabileceği karara bağlandı.Özellikle yazılı sınavlarda karşılaşılan yaygın hataların tespit edilip bu konuların tekrar edilmesi kararlaştırıldı.Sözlü uygulamalarında değerlendirme, öğrencilerin sınıf içindeki derse katılımları ve ödev yoklamalarındaki durumları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
11-Ödev verilirken;çevre şartları ve öğrencinin durumu göz önünde bulundurulacaktır.Ödevler öğrencileri araştırmaya yöneltmelidir.Bir kaynaktan kopyalamak yerine birden çok kaynağı kullanarak kendine özgü cümlelerle hazırlamasına öğrenciler yönlendirilecektir.Ödevler kompozisyon kurallarına uygun olacaktır.Her öğretmen kendi okulunun şartlarını göz önünde bulundurarak ödev konularını belirleyecektir.
Ödevlerin değerlendirilmesi ; araştırma 20 puan, ödevin konu ile bağlantısı 50 puan , imla ve noktalama 10 puan, ödevin tertip ve düzeni 10 puan , ödevin zamanında teslimi 10 puan olarak karara bağlanmıştır.
12 –Ders öncelikle öğrencilere sevdirilmelidir.İslam dininin çalışmaya verdiği önem, çalışmanın da bir ibadet olduğuna dair bilgi ve örnekler öğrencilere sık sık hatırlatılacaktır.İmkanlar dahilinde sesli ve görsel materyalin kullanılması başarıyı artıracaktır. Zümre öğretmenlerinin sık sık bir araya gelerek fikir alış verişinde bulunması başarıyı artıracaktır. Bir alt eğitim kurumundan, üst eğitim kurumuna geçişlerde öğrenciler hakkında öğretmenlerin bilgi alış verişinde bulunması başarıyı artıracaktır. Bütün öğrencilerin kitap okumaya yönlendirilmesi başarıyı artıracaktır. İslam’ın temel kaynaklarının tanıtılması da öğrencileri araştırmaya yönelttiğinden başarıyı artıracaktır. Öğrenci velileriyle sık sık görüşmeler yapılarak başarıyı artırmanın yanında sorunlu öğrencilerin de okula uyumlu hale gelmesi sağlanacaktır.
13-Derslerde; sözlü anlatım, bireysel çalışma, soru-cevap, örnekleme, tekrar, özet, not aldırma, tartışma, gösterim vb yöntem ve tekniklerinin kullanılması zümremizce uygun görülmüştür.
14-Din Kül. ve Ahlak Bil. zümre öğretmenleri olarak en az ayda bir kere olmak üzere bir araya gelip kendi aramızda değerlendirmeler yapmaya karar verilmiştir. Ayrıca her öğretmen kendi okulunda ders konularının özelliğine göre Sosyal Bilgiler, Tarih, Türkçe, Fen Bilgisi ve diğer öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır.
15 – Toplantı bütün zümre öğretmenlerinin yeni eğitim öğretim yılının herkes için başarılı ve hayırlı olması temennileriyle son bulmuştur.

Üye Üye Zümre Başkanıxxxxx
Din K.Öğ.


İlçe Zümre Kurulu Bşk.
xxx Lisesi Müdürü


Load disqus comments

0 Yorumlarınız