2014 - 2015 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 21 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

A. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
• Edebiyat hangi bilim dallarından ne şekilde yararlanır?Açıklayınız.
Edebiyat tarih,coğrafya,sosyoloji,psikoloji,felsefe ve bilim-teknikten yararlanır.
• Farklı bilim dalları ve alanlarından yararlanması edebiyatın hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
Konusunun insan olması ve diğerleri gibi dili araç olarak kullanma özelliğini ortaya koymaktadır.
B.  D,D,Y

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ede bi ya tın doğ ru dan iliş ki li ol du ğu bi lim dal la rın dan bi ri de -
ğil dir?
A) Sosyoloji B) Psikloji C) Felsefe D) Jeoloji E) Tarih
2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili değildir?
A) Edebî eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır.
B) Edebiyat ve sosyoloji ortak bir amaca hizmet eder.
C) Edebi eserlerin yazıldığı süreçte yazar sosyolojik araştırmalardan yararlanabilir.
D) Edebiyatın toplumu etkileme ve yönlendirme özelliği vardır.
E) Edebî metinler sosyal hayatın bir parçasıdır ve sosyal bir çevrede ortaya çıkar.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız