2014 - 2015 11. Sınıf Edebiyat Sayfa 16 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1. Metne göre gazetenin ortaya çıkış aşamalarını sırasıyla söyleyiniz.


  • İlk gazete Çin'de ortaya çıkmış.
  • Sonra Roma’da meşhur hükümdar Kayser-i Rum zamanında Kayser’in emriyle Diurna Acta (Diyorna Akta) isminde ve gazete şeklinde bir takım evrak neşrolunmaya başlamış
  • yazılı olarak bundan 260 sene önce Venedik’te gazete tekrar çıkmaya başlamış ve ondan beri birçok yerde benzeri ortaya çıkmış

2. Metnin yazılış amacını belirleyiniz.
Metnin yazılış amacı okuyucuya gazete ve gazeteciliğin gelişimi  hakkında bilgi vermektir.
3. Metnin ana düşüncesini bulunuz.
Gazete faydalı bir kitle iletişim aracıdır.
4. Metnin anlatım türünü belirleyerek bu türün özelliklerini açıklayınız. Bu türün Tanzimat’tan önceki edebiyatımızda benzerinin olup olmadığını belirtiniz (Metnin anlatım türünü belirlerken 10. sınıf Dil ve Anlatım dersinin 2. ünitesinden öğrendiğiniz bilgilerden yararlanınız.).
Metnin anlatım türü açıklayıcı,öğretici anlatım türüdür.Bu anlatım türünün daha önceki dönemlerde de benzerleri vardır.
5. Metinden, edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiş yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarını belirleyiniz.
Gazete, jurnal vb. kelimeler...
6. Metinde gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

7. Metne göre gazete toplumsal yaşamda hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır?
Bilgilenmek ve haber almak ...

4. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi ile dönemin sosyal yaşayışı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi tartışarak belirleyiniz (birinci grup). Yukarıdaki metnin ana düşüncesinin günümüzde ele alınıp alınamayacağını tartışarak belirleyiniz (ikinci grup).
Tanzimat döneminde gazete bilgilendirmek, eğitimek ve bilinçlendirmek için dönemin aydınları tarafından kullanılmıştır.Batı'dan gelen yeniliklerin halka ulaşmasında gazetenin önemi bir işlevi olmuştur.
Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak açıklamalarını isteyiniz.
5. Etkinlik: Yukarıdaki metinden hareketle gazete türünün başta öğretici metinler olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerin neler olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
  Demokratik toplumların hayatında en  önemli rolü fikirler oynamaktadır.Fikir özgürlüğününün olduğu her yerde kişiler, çeşitli olanak ve araçlardan faydalanarak fikirlerini savunmak isterler. İşte bu araçların en önemlisi ve etkilisi gazetedir. Gazete: dünyadaki bütün olup biten olayları günü gününe halka bildiren, haberleri kendi görüşü ile yorumlayan, ufkumuzu her türlü bilgiler vererek genişleten düşüncelerimizi aydınlığa götüren basılmış kağıtlar topluluğudur. Tanzimat gazeteciliği ise, halkın görüşünün yanı sıra edebiyatı da değiştirir. Bu gazeteleri okuyanlar, batıdaki yeni dünya görüşü ile karşılaşırlar.özellikle dergilerin çıkışı gazetelerden sonra geldiği için edebiyatla  ilgili ilk yazılar gazetelerde yayınlanır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız