2014 - 2015 11. Sınıf Edebiyat Sayfa 12 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1. Tanzimat Fermanı niçin ilan edilmiştir?
Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve de Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi sebeplerden dolayı böyle bir reform hareketine gidilmiştir. Ancak asıl önemli neden son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. (Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) Bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir.
2. Tanzimat Fermanı ile devlet - kişi ilişkisinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler hangi alanlarda olmuştur?
Bireysel haklar, eğitim,hukuk,askeri , sosyal alanlarda...
3. Tanzimat Döneminin tanınmış edebiyatçıları nasıl yetişmişlerdir?

  • Tanzimat dönemi sanatçıları, genel olarak toplumun zengin kesiminden çıkmış, iyi yetişmiş kişilerdir. Halk kökenli değillerdir; ama halkı bilinçlendirip uyandırmaya çalışmışlardır."Toplum için sanat" düşüncesini benimsemişlerdir.Bu sanatçıların yetişmeleri tümüyle eski kültürle olmuştur.
4. Tanzimat Döneminin önde gelen kültür ve sanat muhitleri nerelerdir?
Tanzimat döneminde Beyoğlu eskiden beri gayr-ı Müslimlerin (Hristiyan ve Yahudiler)zorunlu ikamet yeri olarak Batılı yaşamı sürdüren ve Batı’dan gelen yeniliklerin görüldüğü ilk yer olma özelliğine sahiptir.19.yüzyılda Beyoğlu’nda Batı mimarisiyle yapılan binalar bulunmakta eğlence ve Avrupai bir yaşamın ön planda olduğu dini kaygılardan uzak bir hayat sürülmüştür.
Metni İnceleme
1. Metne göre Tanzimat’la başlayan yenileşme hareketlerinin yansımaları edebiyatımızda ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır?
Tanzimat fermanı ile Tanzimat edebiyatı aynı zamanda olmamamıştır. 1839 yılında Tanzimat fermanının edebiyat fatihinde alıntıdır,tıklayın farkı görün halka ilan edilmesiyle Osmanlı devleti aydınlarının yönü doğudan Batı uygarlığına çevrilmiştir. Böylece Türk aydını batıyı tanıma fırsatı bulmuştur. Tanzimat edebiyatının oluşması için gereken hazırlık dönemi başlamıştır.
2. Edebiyattaki yenileşme hareketinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
Batı’daki gelişme ve değişimleri edebiyat fatihi.net alıntıdır yakın takip etmek
Edebiyatı toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanılması isteği
3. Edebiyatta yenilik hareketleri hangi alanlarda kendisini göstermiştir?
Edebi türlerde (makale,roman,hikaye vb.)
Şiir alanında...
Çevirilerde...
edebi akımlarda
4. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi belirleyiniz. Birinci grup sözcüsünden Tanzimat yıllarında gazeteciliğe niçin önem verildiğini, ikinci grup sözcüsünden Tanzimat Döneminde çıkan gazeteleri ve özelliklerini, üçüncü grup sözcüsünden ise Tanzimat’la birlikte edebiyatımızda hangi edebî türlerin görülmeye başlandığını açıklamasını isteyiniz. Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.


Anlama ve Yorumlama
5. Etkinlik: Tanzimat Döneminde getirilen yenilikler kökten bir değişime mi yöneliktir, yoksa sınırlı bazı düzenlemeleri mi içermektedir? Örnekler vererek açıklayınız.
Kökten yenilik değildir, ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda düzenlemelere gidilmesidir.
6. Etkinlik: Getirdiğiniz hikâyeyi arkadaşlarınızla paylaşınız. Okuduğunuz hikâyeleri dikkate alarak Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya önem verildiğini metinlerden örnekler vererek açıklayınız.


Kaynak; edebiyatfatihi.blogspot.com

Load disqus comments

0 Yorumlarınız