2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 26 Soruları ve Cevapları ( Nova Yayınları )


sayfa 26
5. Aşağıdaki terimlerden hangisi dinî dönem içinde değerlendirilemez?
A Tanzimat edebiyatı
B. Divan edebiyatı
C. Âşık edebiyatı
D. Tekke edebiyatı
E. Halk edebiyatı

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı için söylenemez?
A. İşlenen temada aklın öne alındığı görülür
B. Batı edebiyatından alınan konulara öncelik verilmiştir.
C. Kaside, gazel gibi şekiller tamamen kullanım dışı kalmıştır.
D. Adalet, hürriyet, eşitlik bu dönemin başlangıcında en çok işlenen konulardır.
E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, düşünce tarihindeki değişim sürecinden sonra olmuştur.

7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın devirlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
A. Dildeki değişmeler
B. Sosyal hayattaki değişmeler
C. Kültür coğrafyasının değişimi
D.  Eser sayısının çokluğu
E. Dini hayatın değişmesi

8. Dinî dönemde Arap ve Fars uygarlığının Türk edebiyatı üzerine etkileri nelerdir? Açıklayınız.
Arapça Farsça kelimelerin edebiyatımızda çokça kullanılmaya başlanması
Halk edebiyatı nazım şekillerinin yanında Arap ve İran nazım biçimlerinin kullanılmaya başlanması
Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünün de kullanılması
Tasavvufi edebiyatının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması
Milli kültürel konuların yanı sıra dini, ahlaki konularında ağırlık kazanması

9. Destan Döneminin genel özelliklerini defterinize yazınız.
                Türklerin İslamiyet ile tanışmadan önce oluşturdukları edebiyattır.
             Bu dönem edebiyatı genel olarak sözlüdür.
             Yazılı ürün yok denecek kadar azdır.
             Bu dönemde Türklerin göçebe bir yaşamları vardır.
             Edebiyat yabancı etkilerden oldukça uzaktır.
             Türkler çok tanrılı bir din anlayışına sahiptir.(Totemcilik, Manihaizm, Budizm, Şamanizm…)
             Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü biçimde; cura, tambura, kopuz gibi sazlarla iletirler.
             Bu dönemde saz çalıp şiir söyleyenlere “ozan, kam, baksı” adı verilir.
             Bu dönem ürünlerinin konusu genellikle kahramanlıktır.
             Kahramanlar olağanüstüdür ve mitolojik unsurlarla süslüdür.
             Kahramanlar hüsrana uğramazlar, eylemler çoğunlukla zaferle sonuçlanır.
             Türklerin totemi genellikle bir hayvan veya bitkidir.
             Köktürklerin totemi kurt,  Uygurların kuş ağacıdır.
             Destanlar; milletin, din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarının manzum hikâyeleridir.
             Tarihten önceki çağlarda tanrılar veya tanrılaştırılmış insanlar hakkında söylenerek zamanla
               inanış haline gelen efsaneye mitos denir.
             Mitoslarda tanrılar ve insanlarla birlikte devlerin, cinlerin, perilerin ve diğer masal   
                yaratıklarının da hikâyeleri vardır.
             Bir milletin mitoslarını inceleyen bilime mitoloji denir.(Yunan mitolojisi, Mısır mitokojisi vb.)
?           Bu dönemde “sav, sagu, koşuk, destan” nazım şekilleri görülür.
?           Şiirde “yarım uyak, hece ölçüsü, dörtlükler” kullanılmış.
?           Yalın bir dil kullanılmıştır, dil yabancı etkilerden uzaktır.
?          Kutsal sayılan “Yak” adlı öküzün senede bir kere sürek avıyla avlanması törenine “SIĞIR
            ŞÖLENİ” denir.
?          Kutsal sayılan hayvanların kurban edildiği törenlere “ŞÖLEN” denir.
?          Ölen bir kahramanın ardından düzenlenen yas törenlerine “YUĞ” denir
Load disqus comments

0 Yorumlarınız