2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 24 - 25 Soruları ve Cevapları ( Nova Yayıncılık )

1. “Türk edebiyatı bugüne gelene kadar bilebildiğiniz üç medeniyet devresi geçirmiştir. Her bir
uygarlığın kendine özgü şartları ve düşünce dünyası vardır. Toplumdaki değişimin kalıcı ve sürekli oluşu,
zihinlerin dönüşümüne bağlıdır. Zihniyetteki köklü değişiklik gündelik hayata yansıyınca edebiyatta
da paralel bir değişim gerçekleşir.”
Edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini göz önüne alarak yukarıda anlatılmak istenen düşünceyi
bir cümle ile açıklayınız.


2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı büyük oranda atlı-göçebe
kültürüne dayanır. ( Y)
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Fars ve Arap edebiyatından
etkilenmiştir. ( D)
Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerinde etkileri olmuştur. ( D)
Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki
vardır. (D )
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din tek faktördür. (Y )


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da kelime gruplarını
yazınız.
• Her toplumda bir yüksek zümre edebiyatı bir de ............HALK.................. edebiyatı vardır.
• Türklerin yazıyı kullanmadan önce ortaya koydukları eserlere..........SÖZLÜ EDEBİYAT..., yazıya geçtikten
sonra ortaya koydukları eserlere de .......YAZILI EDEBİYAT..... denir.
• İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatını kesin çizgilerle ayırmamakla birlikte
halk, ......DİVAN.... ve .....TEKKE......... edebiyatı olarak iki grupta değerlendirebiliriz.

• Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyata ......BATI ETKİSİNDE GELİŞEN............ Türk edebiyatı denilmektedir.

SAYFA 25:
I. ÜNiTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
a. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının TARİHİNİ oluşturur.
b. EDEBİYAT TARİHİ edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini
oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebiyat
hareketlerini inceler.
c. EDEBİ ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.
ç. EDEBİYAT TARİHİNİN medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.


2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine
girmez?
A) Yazarın hayatı
B) Yazarın psikolojisi
C) Psikoloji
D) Edebî eser
E) Mitoloji


3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemli savaşlar
B) Zihniyet değişimi
C) Duyguların değişimi
D) Şairin psikolojisi
E) Edebiyatta kullanılan malzeme değişimi


4. Aşağıdaki terimlerden hangisi Destan Dönemine aittir?
A) Gazel
B) Koşma
C) Mesnevi
D) Sagu
E) Halk hikâyesi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız