Dam­la As­la­nalp Kimdir?

Ye­ni pro­je­sinin başrolü için Al­man­ya'da oyuncu arayışına giren Mahsun Kırmızıgül, 130 kız arasından Dam­la As­la­nalp'i seç­ti. Sanatçı, "Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var" de­di.

Yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı si­ne­ma fil­mi ve te­le­viz­yon di­zi­le­riy­le ses ge­ti­ren Mah­sun Kır­mı­zı­gül, ye­ni pro­je­si için kol­la­rı sı­va­dı. Kır­mı­zı­gül, ko­me­di tar­zın­da­ki ye­ni pro­je­si ‘Mar­din İşi’­nin yıl­dı­zı­nı Al­man­ya­’da bul­du. Al­man­ya­’da bir­çok ajans­la gö­rü­şen Kır­mı­zı­gül, ‘Mar­din İşi’­nin baş­ro­lü için 130 genç kız ara­sın­dan, geç­ti­ği­miz yıl dü­zen­le­nen ‘Miss Tur­ku­az’ ya­rış­ma­sın­da üçün­cü olan 24 ya­şın­da­ki Dam­la As­la­nal­p’­i seç­ti.

OYUN­CU­SU­NA ÇOK GÜ­VE­Nİ­YOR

As­la­nalp'e çok gü­ve­nen Kır­mı­zı­gül, Tür­ki­ye'nin ye­ni Hür­rem'ini bul­du­ğu­na ina­nı­yor. Oyun­cu­su­nu, Al­man­ya'dan ge­le­rek Hür­rem ro­lüy­le bü­yük be­ğe­ni ka­za­nan Mer­yem Uzer­li'ye ben­ze­ten sa­nat­çı, çev­re­sin­de­ki­le­re “Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var. Tür­ki­ye­’nin ye­ni Hür­re­m’­i ola­ca­k” di­yor.

BiR Di­Zi YA­SAK

Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçecek olan As­la­nalp'e oyun­cu­luk ders­le­ri al­dır­ma­ya baş­la­dı. Yeni gözdesine ko­nuş­ma ya­sa­ğı da ge­ti­ren sanatçı, genç yıl­dı­zın sos­yal med­ya he­sap­la­rı­nı da ka­pat­tır­dı. Aslanalp’e dizide İlker Aksum ve Murat Eker eşlik edecek.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız