Anonim Halk Edebiyatının Nazım Biçimleri Nelerdir? Örnekler

ANONİM HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

     MANİ
* Hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
* Eserlerde genellikle Allah sevgisi işlenmiştir.
* Hem dörtlük hem beyit kullanılmıştır.
* Dil halkın kullandığı dil olmakla beraber Arapça-Farsça kelimelerde kullanılmıştır.
* Bu eserleri daha iyi anlayabilmek için belli bir dini bilgiye sahip olmak gerekir.
* Bu eserlerde dönemin çarpıklıkları da işlenmiştir.
* Şairler genellikle dini eğitim almışlardır.

* İlahi, nefes, şathiye, nutuk, devriye, hikmet gibi nazım şekilleri vardır.


 a. Düz mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Genellikle cinassızdır.
   Kahve Yemen’den gelir
   Bülbül çimenden gelir
   Ak topuk beyaz gerdan
   Her gün hamamdan gelir

b. Kesik mani: Birinci dizedeki hece sayısı 7’den az olan manilerdir.
   Yara sızlar
   Ok değmiş yara sızlar
   Yaralının halinden
   Ne bilsin yarasızlar

   c. Yedekli mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen manilerdir.
   Ağlarım çağlar gibi
   Derdim var dağlar gibi
   Her gelen bir gül ister
   Sahipsiz bağlar gibi

d. Cinaslı mani: Kafiyenin cinaslı sözlerle yapıldığı manilerdir.
   Mani benim ezberim
   Kan ağlıyor gözlerim
   Ben yarimin yolunu
   Akşam sabah gözler
  
e. Deyiş mani: Soru-cevap şeklinde düzenlenir.
 
        ERKEK
     Adile’m sen naçarsın
     İnci mercan saçarsın
     Dünya deniz olanda
     Gönlüm nere kaçarsın?
      
          KIZ
    Ağam derim naçarım
    İnci mercan saçarım
    Dünya deniz olunca
    Ben kuş olup uçarım
  
2.NİNNİ
-Çocukları uyutmak ya da onların ağlamasını durdurmak amacıyla ezgiyle söylenen çoğunlukla tek dörtlükten oluşan şiirlerdir.
- Hece ölçüsü ile yazılır.
-Anonimdir.
-Dili sade, günlük konuşma dilidir.
 -Kendine özgü bir ezgi ile söylenirler.
-7’li,8’li ve 9’lu hece ölçüsüyle söylenir.

ÖRNEK:
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni

3.TÜRKÜ
-Ezgiyle söylenen anonim halk şiiri nazım şeklidir.
-Anadolu’da bu nazım şekli “yır” adıyla anılır.
-Türkülerin büyük bölümü “aşk, hasret, ölüm, gurbet, üzüntü” üstüne söylenmiştir.
-Türkülerin acılı ve dokunaklı olması bu nazım şeklinin en önemli özelliklerinden biridir. “Türkü yakmak” deyimi bu özelliği yansıtır.
-Konularına göre, ezgilerine, yapılarına göre türküler olmak üzere 3’e ayrılır.
-Ezgilerine göre usullüler(oyun havaları) ve usulsüzler(divan, koşma, hoyrat gibi uzun havalar) olmak üzere 2 ye ayrılır.
-Yapılarına göre türküler bentlerdeki mısra sayılarına göre ad alır(üçleme, dörtleme, beşleme
-İki bölümden oluşur; bent ve nakarat
 -Asıl bölüme bent denir. Bentler 3,4,5 mısradan oluşabilir.
 -Her bentin sonunda tekrar edilen mısralara “nakarat” denir.

4. AĞIT        
-Ölenin arkasından söylenen ve onun ölümden duyduğu acıyı üzüntüyü anlatan şiirlerdir.
-Dörtleme adı verilen kıtalardan meydana gelir.
-Hece ölçüsüyle yazılır. Daha çok 8’li ,11’li, hece ölçüsü kullanılır.
-Nazım birimi dörtlüktür.  Dörtlük sayısı değişir.
- Dili sade halkın konuştuğu dildir.
-Anonimdirler.
-İslamiyet öncesi karşılığı sagu, divan edebiyatındaki karşılığı mersiyedir.

ÖRNEK:
Telgrafın direkleri sayılmaz
Böyle civan teneşire koyulmaz
Benim yavrum baygın düşmüş ayılmaz
Ne deyip de ağlayayım bugün ben

Mezarımı yol üstüne kazsınlar
Üzerine al yeşil koysunlar
Gelen geçen nâ-muratmış desinler
Ne deyip de ağlayayım bugün ben

Telgrafın direkleri dert olur
Sen ağlama yüreğime dert olur
Böyle yerler baykuşlara yar olur


Ne deyip de ağlayayım bugün ben    
Load disqus comments

0 Yorumlarınız