12.Sınıf Kimya 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR
1. HC≡C-CH2Cl Yandaki molekülde karbon atomları hangi tür hibritleşme yapmıştır? Yazınız.
2. H3O+ iyonundaki koordine kovalent bağı gösteriniz.
3. Aşağıda verilen bileşiği adlandırınız.
(CH3)2C=CHCH2CH(CH3)2
4. Optikçe aktiflik nedir? Açıklayınız.
5. Aşağıdaki tepkimeyi tamamlayınız.
CH3-C-Cl + CH3OH →
6. Aromatik hidrokarbonlar hakkında bilgi veriniz.
7. Diklorpropan molekülünün dört farklı yapı formülünü yazınız.
8. 6 gram n-propil alkolün yeteri kadar sodyum ile tepkimesinden NK’da kaç litre H2 gazı oluşur?
Hesaplayınız. (C:12, H:1, O:16)
9. Aşağıda isimleri verilen maddelerin molekül formüllerini yazınız.
a) Formik asit
b) Asetik asit
c) Etil asetat
d) Gliserin
e) Glikol
10. Mol kütlesi 60 gram olan monokarboksilli doymuş asidin formülü nedir? Hesaplayınız.
(C:12, H:1, O:16
Load disqus comments

0 Yorumlarınız