7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Gün geçmiyor ki bir “tele- kulak skandalı” patlamasın. Gazeteciler, yazarlar, hatta milletvekilleri telefonlarının 
dinlendiğini bildirip şikâyet etmesin.
Telefonların dinlenmesi aşağıdaki anayasal haklardan hangisinin çiğnendiğini kanıtlar? 1. Düşünce ve ifade özgürlüğü
 2. Özel yaşamın gizliliği
 3. Konut dokunulmazlığı
 4. Sosyal güvenlik hakkı

2) Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti eski gücünü kaybetmiştir. Anadolu’yu denetim altına Moğollara Anadolu Selçuklu Devleti ağır vergiler ödemeye başlamıştır. Yine bu dönemde Anadolu’da siyasi bir belirsizlik oluşmuş, Anadolu’nun değişik yerlerinde birçok beylik kurulmuştur.
Buna göre Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da oluşan durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Türkleşme sürecinin hız kazandığı
 2. Siyasi hâkimiyetin Moğolların eline geçtiği
 3. Selçuklu sultanlarının otoritelerini kaybettiği
 4. Türk siyasi birliğinin parçalandığı

3-) Osmanlı Beyliği bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Bizans İmparatorluğu topraklarını alarak genişlemeye başlamışlardır. Bu durum doğudan gelen Türkmenlerin Osmanlı Beyliğini tercih etmelerine neden olmuştur. 1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarının tamamı ele geçirilmiş ve Osmanlı topraklarına yönelik Türkmen göçü daha da hız kazanmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’ni aşağıdakilerden hangisine yöneltmiş olabilir?

 1. Türkmenlerin Osmanlı topraklarına gelmesini engellemeye
 2. Topraklarını genişletmekten vazgeçmeye
 3. Balkanlardaki Bizans topraklarını ele geçirmeye
 4. Doğu yönünde ilerlemelerine

4-) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki İskân Politikasında Türklerin Rumeli’ye geçişleri başlangıçta Türk dervişleri yolu ile olmuştur. Dervişler yerli halkın gönüllerini kazanmışlar ve asıl fethe zemin hazırlamışlardır. Rumeli’de yapılan fetihlerle birlikte bölgeye daha çok konar-göçer olan Türkmen nüfusu yerleştirilmiştir. Bunlara zengin topraklar verilmiştir. Bütün akrabaları ile gelenlere özel haklar tanınmıştır.
Buna göre, Osmanlı’nın İskân Politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Fetih politikasında teşvik amacı taşıyan işler yapılmıştır.
 2. Bölge baskı yoluyla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.
 3. İskan Politikasında Türkmenlerden yararlanılmıştır.
 4. Bölgenin Türkleştirilmesi amacı güdülmüştür.

5-) Türkler Malazgirt Zaferi’nden sonra gruplar halinde Anadolu’ya yerleştiler. Bu dönemde Anadolu’da Türklerden başka Rum, Ermeni ve Süryani gibi gayrimüslim toplumlar da bulunmaktaydı,
Verilen bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Anadolu’da farklı dinlere inanan insanlar bir arada yaşamıştır.
 2. Anadolu’da mezhep birliği sağlanmıştır.
 3. Anadolu’da Türk nüfusu azınlıkta kalmıştır.
 4. Türkler, gayrimüslimlere baskı uygulamaktadır

6-) I. Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan taht kavgaları sonucunda Mehmet Çelebi, kardeşlerine karşı giriştiği mücadelede başarılı olarak Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.
II. Tarihçiler, Mehmet Çelebi’yi Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak adlandırmışlardır.
I. Bilgi göz önüne alındığında Mehmet Çelebi’ye Osmanlı Devleti’nin II. Kurucusu denilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 1. Diğer kuruluş devri padişahlarından daha başarılı olması
 2. Teşkilatçı bir kişiliğe sahip olması
 3. Devleti dağılmaktan kurtararak tekrar siyasi birliği sağlaması
 4. Kardeşlerine karşı taht mücadelesine girişmesi
7-) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da …………………… gibi beylikler kurulmuştur.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?
A) Mengücekliler B) Danişmentliler
C) Osmanlılar D) Saltuklular

8-) Osmanlı ordusunda yer alan Akıncılarla ilgili bazı bilgiler şunlardır;
 • Sınır boylarında yer alan öncü birliklerdi.
 • Ordunun keşif hizmetini görürlerdi.
 • Düşmanın durumunu öğrenirlerdi.
 • Düşman sınırlarındaki araziyi keşfederek orduya yol açardı.
Bu bilgilere göre akıncılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. Düşmanla ilgili istihbarat topladıklarına
 2. Ordunun gideceği yerlerde yer açtıklarına
 3. Ordunun en donanımlı askeri kanadını oluşturduklarına
 4. Uç bölgelerde görev aldıklarına

9-) Türkiye Selçuklu sultanları bilim ve sanata önem vermişler ,Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi şehirlerde kurdukları …………………………. ile bilimin gelişmesine katkı sağlamışlardır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) darüşşifalar B) bedestenler
C) kervansaraylar D) medreseler

10-) Osmanlıların Rumeli’de ilerleyerek Sofya, Niş, Manastır gibi önemli şehirleri ele geçirmeleri üzerine Balkan milletleri Osmanlılara karşı kendi aralarında anlaşma yaparak Sırp Kralı’nın öncülüğünde bir Haçlı ordusu kurmuşlardır.
Bunu göre, Balkanlar’da Osmanlılara karşı Haçlı orduları kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Osmanlı Devleti’nin denizlerde etkinliğinin artması
 2. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ilerlemesi
 3. Bizans’ın yardım çağrısında bulunması
 4. Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması
11-(I) Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askerî bir sınıftır ve  padişaha bağlı Kapıkulu Ocaklarının piyade kısmıdır. (II) Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile köle olarak toplanan Hıristiyan çocukların küçüklükten yetiştirilmesi ile oluşturulur. (III) Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdiği için II. Mahmut tarafından Vaka-i Hayriye olayı ile kaldırıldı. (IV) Yeniçeriler, barış zamanında İstanbul'u, savaş zamanında padişahı korurlardı.
Parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi, yeniçeri sınıfının meydana getirilme yöntemini anlatmaktadır?
A) I B) II C) III D) IV


Cevapları

1b 2a 3c 4b 5a 6c 7c 8c  9d 10b 11b
Load disqus comments

0 Yorumlarınız