10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 175 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 175

a. Metindeki kişilerin; olay örgüsündeki işlevlerini, özelliklerini (varsa tarihî, dinîve mitolojik), temsil ettikleri değer ve kavramları tespit ediniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.b. Bu kişilerin benzerleriyle tarihte ve günümüzde de karşılaşılıp karşılaşılamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

Günümüzde  bu gibi kilere rastlanabilir. Fakat hikayedeki şahısların günlük hayatta birebir aynısına rastlanmaz.

4. a. Olayların geçtiği mekânı belirtiniz. Mekânın gözleme dayanıp dayanmadığını veya hayal
ürünü bir yer olup olmadığını söyleyiniz.

Antep veya Urfa tarafları. Köy, çöl...Mekanlar hayal ürünü değildir.
b. Olayların geçtiği mekân.somut, bilinen bir yer midir?Tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.
Mekan somut bilinen yerlerdir.
c. Mekânın özellikleri anlatılırken ve tanıtılırken nelere önem verildiğini açıklayınız. Bunun
nedenini söyleyiniz.

Metinde mekan isimleri geçmekte ancak mekanlar ayrıntılı olarak verilmemektedir.
5. Halk hikâyelerinin yerini günümüzde hangi eserlerin aldığını belirtiniz.
Hikayeler, romanlar...
6. Olayların geçtiği zamanı saatle, takvimle belirtebilir miyiz? Metinde belirtilen zaman, anlatılan olayların akışına uygun mudur? Açıklayınız.
Belirtemeyiz, belirsiz zaman ifadeleri vardır.
7. Metindeki kişi, zaman ve mekân arasındaki uyumu belirtiniz.
Metinde kişiler zaman ve mekan birbirlerine uyumlu olarak seçilmiştir.

8. Metinde neden nazım ve düz yazı bir arada kullanılmıştır? Nazımla aktarılan kısımların özelliklerini belirleyiniz. Bu bölümlerin anlatmaya bağlı olan halk hikâyesindeki işlevini söyleyiniz.

Hikâyede Aslı ile Kerem’in karşılıklı konuşmaları manzum biçimde yazılmıştır.Bunun nedeni dinleyicileri anlatımdan   biraz uzaklaştırarak dinlendirmek,hikâye anlatıcısının saz çalarak bu maharetini göstermek istemesi olabilir. Bu işlev hikâyeye farklılık katıp hikâyenin estetik olarak güzelleşmesini sağlamıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız