12. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 77 - 78 Soruları ve Cevapları ( Paşa Yayınları )

2. ETKİNLİK:
“Tiyatro, tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür, oyun” kelime ve kelime gruplarının anlamlarını
ve bunların kullanımları hakkında bilgi edininiz.
Tiyatro: Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket(jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır
Tiyatro metni: Göstermeye bağlı anlatımla oluşturulmuş eserlere tiyatro metni denir.
Dram : Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. Modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışını veya sadece hayatın gülünç taraflarının sahneye konmasını yeterli bulmayarak hayatı birçok tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur.
Drama : İçinde gerilim, çatışma, zengin olaylar, karşıtlıklar bulunan herhangi bir yapıt ya da olay
Dramatik tür Dramla, yani oyun türü ile ilgili olan. 2. Oyun türü ile kesin ilintisi olmadan, içinde gerilim, çatışma, zengin olaylar, karşıtlıklar bulunan herhangi bir yapıt ya da olay. 3. Zaman ve konu bakımından gerilimli ve bölümlü yoğunluğu olan bir yapıt türü
Oyun:  Sahnede canlandırılmak için yazılmış metin3. ETKİNLİK:
Tiyatroya gitmek, temaşa etmek, temaşa sanatı, görsel sanatlar, tiyatro metni” kelime gruplarının
anlamlarını ve bu kelime gruplarının ait oldukları dönemleri araştırınız.

Tiyatroya gitmek: Tiyatro oyunu seyretmek
Temaşa etmek:  Seyretmek, bakmak
Temaşa sanatı : Oyun, temsil, piyes, tiyatro, sahne sanatları.
Görsel sanatlar :Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır
Tiyatro metni: sahnede canlandırılmak için yazılmış metin.

4. Etkinlik
Tiyatro metinlerinde olay örgüsünü karşılamak üzere farklı bir terim kullanılıp kullanılmadığını
Araştırınız
Tiyatro metinlerinde olay örgüsünü karşılamak üzere  Dramatik örgü terimi kullanılır.
5. Etkinlik
Kemal Bilbaşar’ın edebiyatımızın hangi döneminde eserler verdiğini ve “Çıldır Gölü Efsanesi”ni
hangi tarihte yazdığını araştırınız.
Kemal Bilbaşar, (d. 1910, Çanakkale - ö. 21 Ocak 1983, İstanbul),
Girdiği Edirne Öğretmen Okulu'ndan 1929 yılında mezun olan Bilbaşar, altı yıl sonra Gazi Eğitim Enstitüsü, Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1937 yılında İzmir Karataş Orta Okulu'nda başladığı tarih öğretmenliğini, 1961 yılında emekli olana kadar sürdüren yazarın ilk öyküsü, 1939 yılında İlhan İleri ve Cahit Tanyol ile birlikte çıkardıkları edebiyat dergisi "Aramak"ta yayımlandı. Aynı yıl ilk kitabı olan " Anadolu'dan Hikâyeler" basıldı. Yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan, Bilbaşar'ın eserlerini " "Kasaba olgusu değerlendirilmesinde edebiyat ve toplumbilim açısından paha biçilmez belgeler taşır." şeklinde yorumlamıştır.
1943 yılında Türk yazınında yabancılaşma olgusunun ilk örneği sayılan "Denizin Çağrısı" adlı ilk romanını yazdı. Asıl tanınmasına yol açan kitabı "Cemo", (1967) Türk Dil Kurumu Roman Ödülü kazandı ve MEB 100 temel eser listesi (ortaöğretim) ile MEB 100 temel eser listesi (ilköğretim) listelerine girdi. Yerleştiği İstanbul'da biyografik özellikli romanlar yazmayı sürdüren Kemal Bilbaşar'ın öykü ve düzyazıları, gazete ve dergilerde yayımlandı.
II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Anadolu köylüsünün geri kalmışlığını da dile getiren yazar, bir dönem politikayla da ilgilenmişti.
“Çıldır Gölü Efsanesi”ni  hangi tarihte yazmıştır?
“Çıldır Gölü Efsanesi”ni 1945 yılında Ankara radyopsunda canlandırılmak üzere yazmıştır.
6. Etkinlik
“Aktör ve aktris” kelimelerinin anlamını araştırınız.
Genel olarak tiyatroda herhangi bir oyunu oynayan erkek oyuncuya aktör denir.
Genel olarak tiyatroda herhangi bir oyunu oynayan kadın oyuncuya aktris denir.
7. Etkinlik
“Trajedi, komedi, müzikli tiyatro” terimleri hakkında bilgi edininiz
TRAJEDİ
İlk tiyatro türünün adıdır.
Klasik dönem trajedisinin özellikleri
-Manzum olarak yazılır.
-Konularını mitoloji ve tarihten alır.
-Oyun kahramanları soylu kişilerden seçilir.
-Trajediler erdem ve ahlâk temeli üzerine kurulur.
-Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez;konuşmalarla duyurulur.
-Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Halk diline yer verilmez.
-Üç birlik kuralı (Konunun bir günle, bir mekânla ve tek bir olayla sınırlandırılması ) uygulanır.
En ünlü trajedi yazarları:
Eski Yunan'da Aiskhylos, Euripides. Sophokles; Klasik Fransız edebiyatında Corneille ve Racine'dir.
KOMEDİ
İnsanların ve olayların gülünç yanlarını göstermek için yazılan tiyatro türüdür.
Klasik komedyanın özellikleri
-Kişilerde ya da toplumda görülen aksaklıklar, gülünç taraflar sergilenerek seyirciyi hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi amaçlar.
-Kişiler toplumun her kesiminden olabilir.
-Her türlü olay sahnede canlandırılır.
-Konuşma dili kullanılır.
-Nazım ve nesir olabilir.
-Üç birlik kuralına uyulur.
Komedi Çeşitleri
Vodvil(entrika komedisi):  Yalnız güldürme amacı güden komedilere denir.
Fars (kaba güldürü):  Abartılı hareketlerle sivri esprilerle güldürmeyi amaçlayan komedilere denir.
Parodi:  Gerçekte güldürücü olmayan bir olayı gülünçleştirerek işleyen komedilere denir.
Satir:  Yergiye dayanan komedilere denir.
Karakter Komedisi:  Bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere denir.
En ünlü komedi yazarları:
Eski Yunan'da Aristophanes, Klasik Fransız edebiyatında Moliere'dir.
DRAM
Dramlarda, trajedilerde işlenen acıklı olaylarla komedi oyunlarında işlenen güldürü unsurları bir arada işlenir.
Dram türünün özellikleri
-Hem acıklı hem de güldürücü olaylar, hayatta olduğu gibi bir arada bulunur.
-Olaylar tarihten ve günlük olaylardan alınır.
-Kişiler toplumun her kesiminden olabilir.
-Üç birlik kuralına uyulmaz.
-Nazım ya da nesir şeklinde olabilir.
-Kahramanlar ait oldukları çevrenin diliyle konuşurlar.
-Perde sayısı sınırlı değildir.
Başlıca dram çeşitleri
Melodram: Heyecan verici, acıklı ve duygusal olaylara dayanan müzikli drama melodram denir.
Feeri: Masalımsı oyunlara feeri denir.
En ünlü dram yazarları:
İngiliz yazar Shakespeare dramın ilk ürünlerini vermiştir. Ancak bu türün özelliklerini Victor Hugo belirlemiştir. Şehitler, Geothe diğer ünlü dram yazarlarıdır.
Müzikli Tiyatro:
a) Opera: Sözlerinin tümü ya da çoğu "koro, solo, düet" biçiminde şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseridir. Oyunculara, orkestra eşlik eder.
b) Operet: Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar da bulunan müzikli tiyatrodur. Daha çok halk için yazılmış eserlerdir.
c) Opera Komik: Operetin, yüksek sınıf için yazılmış, besteli biçimidir.
ç) Vodvil: Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılara da yer verilen hafif komedidir. Bu nedenle vodvil, bir "komedi türü" olarak da gösterilir.
d) Bale: Konusu; türlü dans ve davranışlarla anlatılan müzikli, sözsüz tiyatro türüdür.

HAZIRLIK  sayfa 78.
1. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana insanların seyretme ihtiyacını karşılamak üzere hangi sanat
dallarının oluşturulduğunu belirtiniz.
İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina’da yapılmıştır. Antik çağda tiyatro, üst sınıfa özgü bir etkinlikti. Her yıl Dionysos’u kentin hangi ileri geleninin onurlandıracağına karar verilir ve bu kişi etkinlikleri düzenlerdi. Bu nedenle sosyal itibarla doğrudan ilgiliydi. Tanrı adına bir yarışma yapılır ve en iyi oyun, hazırlayan kişinin itibarını arttırırdı. Festival niteliğinden dolayı popüler olarak nitelendirilebilecek olan antik tiyatro, günümüze de örnekleri kalmış olan, genellikle amfitiyatro olarak adlandırılan sahnelerde sergilenirdi.
Türk Tiyatro Tarihi
Türk boyları Anadolu’ya gelirken sözlü ve yazılı edebiyatlarının yanı sıra eğlence ve temaşa geleneklerini de getirmişlerdi. Bunlar, bugün de Türkistan’da rastlanan “binam”, Orta Asya’dan Azerbaycan’a değin geniş bir alanda varlığını sürdüren “çadırhayal” gibi kukla oyunlarıyla çeşitli gölge ve seyirlik oyunlardır. Şamanlık ve islamlıktan başka zaman içinde, başta Bizans olmak üzere Anadolu’daki yerel kültürlerden de etkilenen bu oyunlar kuşaktan kuşağa aktarılarak ve yeni öpelerle zenginleştirilerek günümüze değin gelmiştir

2. Daha önce seyrettiğiniz bir tiyatronun konusunu kısaca özetleyerek oyunun sizi en çok etkileyen
özelliğini açıklayınız
Namık Kemal’in zavallı çocuk adlı tiyatrosunu özeti:
Namık Kemal'in son oyunudur. Abdulhamit'in ilk senelerinin hissi hayatına tesir etmektedir Recaizade'nin Vuslat'ı ile Abdulhak Hamit'in İcli Kızı’ndan, Uşakzade'nin Bir Olünün Defteri'ne kadar bütün bir edebiyatta bu küçük piyesin havasını buluyoruz Piyesin asil konusunu,19asrin en moda mevzularından biri olan ana-babanın çocuklarını kendi menfaatlerini düşünerek evlendirmelerinin felaketle neticelendiği davası olustur(10) Bu anlatımlı basit oyunun etkisi oldukça büyüktür Zavallı Çocuk çıktığı zaman o donemin bütün kalem sahiplerine bir örnek olmuştur
Zavallı Çocuk'ta görücü yoluyla evlenmeye karsı çıkar On beş perdelik Celaleddin Harzemsah, Namık Kemal'in en beğendiği yapıtı olarak bilinir Oyun, Mogollar'a karsı İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemsah'ın kişiliği çevresinde gelişir Bu eserde Namık Kemal, İslam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergilemiştir.

Şefika , babası Halil Bey’ in öksüz bir akrabası olduğu için yanına aldığı Ata ile birlikte büyümüştür Bir süre sonra zengin bir paşa ile evlendirilen Şefika , gönlü Ata’ da olduğu için bu acıya dayanamaz ve hastalanır Kısa süre içerisinde verem , Şefika’yı ölümün eşiğine getirir Okuldan izinli gelen tıbbiye öğrencisi Ata , Şefika’nın ölmek üzere olduğunu görünce , eczaneden aldığı zehri içer , ikisi birlikte ölürler

1. Etkinlik
a.Grup olarak seçip okuduğunuz “orta oyunu, Karagöz, trajedi, komedi, müzikli tiyatro” türündeki
oyunların konularını grup sözcüleriniz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.
b. Okuduğunuz bu metinlerin, kitabınızdaki “Çıldır Gölü Efsanesi”nin ve seyrettiğiniz tiyatroların
ortak özelliklerini belirleyerek aşağıya sıralayınız.
Tiyatro metinlerinin özellikleri
a. Canlandırmaya dayalı metinlerdir.
b. Karşılıklı diyaloğa dayanırlar.
c. Kişilerin davranışları parantez iççinde verilir.
d. Seyircinin önünde canlı oynanır.
1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Sizce, yazılı bir edebî eser (örneğin; Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Köprü vb.) film senaryosuna
nasıl çevrilebilir? Açıklayınız.
Bu tür eserler diyalog üzerine oluşturularak sahneye uyarlanırlar.  Sahne ve kişililerin davranışları ile ilgili bölümler parantez içinde anlatılır.
b. Bir romanı okumakla aynı romanı dizi film şeklinde izlemek arasında nasıl farklar olabileceğini
belirtiniz.
Filmde her ayrıntı yoktur. Romanda ise daha fazla ayrıntıya ulaşabiliriz.
c. Bu sorulardan hareketle seyretmenin, niçin edebiyattan farklı bir sanat etkinliği olduğunu
açıklayınız.
Seyretme görme ve duyma üzerine kurulur. Bu yüzden edebiyattan farklı bir türdür.
2. Etkinlik
a. “Tiyatro, tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür, oyun” kelimelerinin anlamlarını defterinize
yazınız. Bu kelimelerin başka hangi anlamlarda kullandığını belirtiniz.
Tiyatro: Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket(jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır
Tiyatro metni: Göstermeye bağlı anlatımla oluşturulmuş eserlere tiyatro metni denir.
Dram : Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. Modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayışını veya sadece hayatın gülünç taraflarının sahneye konmasını yeterli bulmayarak hayatı birçok tarafıyla temsil etme arzusundan doğmuştur.
Drama : İçinde gerilim, çatışma, zengin olaylar, karşıtlıklar bulunan herhangi bir yapıt ya da olay
Dramatik tür: Dramla, yani oyun türü ile ilgili olan. 2. Oyun türü ile kesin ilintisi olmadan, içinde gerilim, çatışma, zengin olaylar, karşıtlıklar bulunan herhangi bir yapıt ya da olay. 3. Zaman ve konu bakımından gerilimli ve bölümlü yoğunluğu olan bir yapıt türü
Oyun:  Sahnede canlandırılmak için yazılmış metin
b. Okuduğunuz “Çıldır Gölü Efsanesi” adlı metnin, drama ile ilişkisini açıklayınız.
Çıldır Gölü Efsanesi de sahnede canlandırılmak üzere  oluşturulan bir metindir.

3. Etkinlik
Aşağıdaki kelime gruplarının anlamlarını, ait oldukları dönemleri, yaptığınız araştırma ve 10. sınıf
Türk edebiyatı dersinde edindiğiniz bilgilerden de yararlanarak tabloya yazınız.
Kelimeler
Anlamları
Ait oldukları dönem
Tiyatroya gitmek
Tiyatro oyunu seyretmek
Modern dönem
Temaşa etmek
Seyretmek, bakmak
Osmanlı dönemi- İslami devri
Temaşa sanatı
Oyun, temsil, piyes, tiyatro, sahne sanatları.
Osmanlı dönemi- İslami devri
Görsel sanatlar
Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır
Modern dönem
Tiyatro metni
sahnede canlandırılmak için yazılmış metin
Modern dönem

• Modern dönemlerde, göstermeye bağlı edebî metinleri ifade etmek için yukarıdaki kelimelerden
hangisinin kullanıldığını belirtiniz. Tiyatro terimi kullanılmaktadır.


• Modern dönemlerde, göstermeye bağlı edebî metinleri ifade etmek tiyatro terimi kullanılmaktadır.

                                                          DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.
(  D ) Anlatmaya bağlı metinlerdeki “olay örgüsü” teriminin karşılığı tiyatro metinlerinde “dramatik   örgü”dür.
( Y ) Orta oyunu ve Karagöz modern Türk tiyatrosu çeşitlerindendir.
(…D ) Drama metinlerinde hâkim anlatım türü “söyleşmeye bağlı (diyalog) anlatım”dır.
(  D ) “Anayasa ve Topkapı” iki adın birleşip kaynaşmasıyla oluşmuş birleşik addır.

2. Aşağıda anlamı verilen kelimeleri uygun şekilde eşleştiriniz.
Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü.                                                TİYATRO
Acıklı, üzüntülü olayları, bu olayların bazen güldürücü yönlerini                   DRAM
de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi
Seslendirilmek veya sahnede oynanmak üzere hazırlanmış                          OYUN
eser, piyes.                                   

3. Aşağıdakilerden hangisi, Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının özelliklerinden biri değildir?
A. Göze ve kulağa seslenmeleri
B. Güldürü ögesine yer vermeleri
C. Şive taklitlerinden yararlanmaları
D. Tek kişilik gösteri olmaları
E. Sözlü tiyatro örneği olmaları
(1992-ÖYS)

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Tiyatroda dramatik örgüde görev alan kişilerden erkeklere … AKTÖR………… , bayanlara …….AKTİRİS……denir.
• Dramatik metinler …DRAM………… , TARJEDİ…………… , …KOMEDİ………… şeklinde gruplandırılır.
• “Okuldan koşarak geldi.” cümlesinde “koşarak” kelimesi türemiş bir …KELİMEDİR( ZAR FİİL)………………… .

• “Birazı, birkaç” kelimeleri …BELGİSİZ… zamirlerdir.


bu yazının tamamı http://yeniedebiyat.blogspot.com sitesinden alınmıştır.
Read more

Bingöllü Kenan Yayla Kimdir?

Laf dalaşıyla başlayan ikili arasındaki kavga, dün gece sosyal medyaya da gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Niaht Doğan'ın "Twitter çıktı ağzı süt kokan bebeler 2 resim koyup kolpacılık yapmaya basladı. Sever misin sabaha mı bırakırsın arkadaş" şeklindeki açıklamasına Bingöllü Kenan "Şerefin kadar konuş desem ömür boyu susacak insanlar tanıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

SENİ OTEL ODASINA KİTLERİM

Bu sözler sonrası öfkelenen Nihat Doğan "Benim lafimi bana satme seni otel odasina kitlerim kenooo" şeklinde bir tweet daha attı. Bingöllü Kenan Nihat Doğan'ın bu sözlerine de "Otel odalarında grup seks yaparken yakalanan biri bana nasıl atarlanıyo anlamıyorum" tweetiyle yanıt verdi.

İkili arasındaki kavga küfürleşmeye kadar varırken; Nihat Doğan, Bingöllü Kenan'a "Seni mermi manyağı yaparım" tehdidinde bulundu.


Kaynak; Milliyet.com.tr
Read more

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları


 1. ağıdakilerden hangileri eski çağlarda üretilen maddelerdendir?
 1. Metaller ve Madencilik
 2. Mayalama ve Dericilik
 3. Cam Üretimi ve İşleme
 4. Değerli Taşlar
 5. Boyalar ve Kozmetikler
 6. Bitkisel İlaçlar
(Cevap: Hepsi)

 1. Aşağıdakilerden hangileri önemli simyacılardan biridir?
 1. Empedokles (M.Ö. 483-423)
 2. Demokrit (M.Ö. 460-370)
 3. Aristo (M.Ö. 384-328)
 4. Epikür (M.Ö. 347-270)
 5. Ebu Musa Cabir ibn-i Hayyan (721-815)
 6. Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el Razi (864-923)
 7. İbni Sina (980-1037)
 8. Abdurrahman el Hazeni (I.S.?-1130)
 9. Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193-1280)
 10. Roger Bacon (1214-1294)
 11. Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) (1493-1541)
 12. Andreas Libavius (1540-1616)
 13. Merode kontu Johann Baptist van Helmont (1577-1634)
 14. Toriçelli (1608-16047)
 15. Robert Boyle (1627-1691)
 16. Johnn Joachim Becher (1635-1682)
 17. Georg Ernest stahl (1660-1734)
 18. Joseph Priestley (1733-1804)
 1. Kısım: Eski simyacılar
 2. Kısım: Flojiston simyacılar
 3. Kısım: İatro simyacılar


 1. Aşağıda bazı kimyacılar ve buluşları verilmiştir. Eşlemelerden hangileri doğrudur?
Mikhail Lomonosov (1711-1765)
İlk defa Kütlenin korunumu kanunundan bahsetti.
Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794)
Kütlenin korunumu kanununu
Joseph Louıs Proust(1754-1826)
sabit oranlar kanunu
Claude Louis Berthollet (1748-1821)
sabit oranlar kanunu
Jeremias Benjaim Richter (1762-1807)
sabit oranlar kanunu
John Dalton(1766-1844)
Katlı oranlar kanunu
Gay-Lussac (1778-1850)
Sabit hacim oranları kanunu
J.J.Berzellius (1779-1848)
Bu günkü anlamda ilk sembolleri buldu
Amedeo Avagadro (1778-1856)
Molekül kavramını kimya bilmine kazandırdı
S.Cannizaaro (1826-1910)
Elementlerin mol kütlerini tespit etti
Rus bilgini D.Mendelevev (1834-1907)
Bu günkü anlamda ilk periyodik tabloyu oluşturdu (63 element)
Alman bilgin L.Mayer(1830-1895);
Bu günkü anlamda ilk periyodik tabloyu oluşturdu
Frederic Wöhler(1800-1882)
İlk organik maddeyi sentezledi (üre)
Kekule (1829-1896)
Benzenin bağ yapısını açıkladı
A.H.Bacqurel(1852-1909)
Radyoaktifliği ilk tahmin eden adam
Pirre Curie(1859-1906)
Radyoaktifliğe açıklama getirdi
Marie Curie (1867-1934)
Radyoaktifliğe açıklama getirdi
G. Lewis
Kovalent bağ kuramını açıkladı
Johannes van der Waals (1837–1923)
Moleküller arası bağlardan ilk söz eden kişidir.
Fritz Wolfgang London (19001954)
Apolar moleküller arasında oluşan bağın sebebini açıkladı.

Cevap: Nicel kimya çağının önemli kimyacıları ve o çağa damgasını vuran buluşları doğrudur.


 1. Aristo’ya göre “maddeyi özellikleri belirler." Buna göre aşağıdaki özelliklerin hangi maddeleri belirlediğini yazınız?

 1. Soğuk ve ıslak:……………………
 2. soğuk ve kuru:……………………
 3. ıslak ve sıcak:………………………
 4. kuru ve sıcak: ……………………

Yan taraftaki şekilden de görüldüğü gibi:
 1. Sıvı
 2. Toprak
 3. Hava
 4. Ateş 1. Aşağıda atomları oluşturan taneciklerde bazılarının yerleri boş bırakılmıştır. Boş bırakılan yerleri doldurunuz?

ATOM/İYON
PROTON
NÖTRON
ELEKTRON SAYISI
KÜTLE NO
He
2
2


Ne

10

20
Li
3
3


Li+

4
2

Cl
17
18


Cl-1

20


Mg
12


24
Mg+2

12


Ca
20


40
Ca+2

20


S

18
16

S-2

18


Sr

40
38

Sr +1

45


Cs
55


135
Cs +1

60


53 I
53
65


53 I -1

65

 1. Kütlenin korunumu kanunu dikkate alarak aşağıda verilen boşlokları doldurunuz?

2H2
O2
2H2O
Fe
S
FeS
Ca
O
CaO
4
32
?
56
32
?
40
16
?
2
?
18
28
?
44
20
?
28
1
8
?
?
8
22
10
4
?
?
4
4,5
7
?
11
5
?
7

Not: tepkimeye girenler sembollerle gösterilmiştir. 1. Aşağıdaki maddelerin kütlece birleşme oranlarını karşılarına yazınız?
CO2 (C:12,O:16)
3/8
SO2 (S:32,O:16)
?
NO2 (C:14,O:16)
?
CaO
(Ca:20,O:16)
?
H2O (H:1,O:16)
?
NO
N:14 O:16
?
NO2
?
N2O3

N2O5

N2O
 1. Aşağıdaki maddeler katlı oranlar yasasına uyar mı? Uyarsa katlı oranları nedir?

Madde
NO/NO2
Co/ CO2
NO2/ SO2
NO2/N2O4
C3H6/C2H4
Katlı oranı
½
Madde
SO2/SO3
CuO/ Cu2O
CH4/C2H6
SO2/N2O
C4H8/C3H6
Katlı oranı
 1. Aşağıdaki tepkimeyle ilgili olarak yapılan yorumları tamamlayınız?
N2(g)
3H2(g)
2NH3(g)
2H2(g)
1O2(g)
2H2O(S)
1O L
3O L
?
20 L
10 L
?
1 L
?
2L
2L
?
?
VL
3VL
?
VL
?
? 1. Aşağıdakilerden hangileri metallerin genel özelliklerindendir?
 1. Metalik parlaklık gösterirler.
 2. Cıva hariç hepsi, oda şarlarında (25 0C) katı halde bulunurlar. (Hg’nın EN:-39 0C)
 3. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 4. İşlene bilirler. (Tel ve levha haline getirilirler.)
 5. Isı ve elektrik akımını iletirler. Metallerde elektrik iletkenliği serbest elektronları sayesine gerçekleşir. Sıcaklığın artırılması metalik iletkenliği azaltır.
 6. Kimyasal tepkimelerde, elektron vererek + yükle yüklenirler, yükseltgenirler, indirgendirler.
 7. Elektron almazlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ancak homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.
 8. Asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlar.( Cu, Hg, Ag, Pt, Au hariç)
 9. Metallerin oksitleri genellikle bazik özellik gösterirler.
Cevap: hepsi 1. Aşağıdakilerden hangileri ametallerin genel özelliklerindendir?
 1. Periyodik tabloda; 1A ‘da H, 4A’da C, 5A’da N ve P, 6A’da O,S ve Se , 7A’da F, Cl, Br, I Ametaller sınıfında incelenirler
 2. Mattırlar.
 3. Oda şarlarında (25 0C) katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar. (KATI: C,P,S,I; SIVI: Br; GAZ: N2, O2, F2,Cl2 )
 4. Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 5. Kırılgandırlar.
 6. Elektrik akımını iletmezler. ( Grafit hariç )
 7. Metallerle tepkimelerinde, elektron alarak - yükle yüklenirler, indirgenirler, yükseltgendirler.
 8. Kendi aralarında, kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
 9. Ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterirler.
Cevap: hepsi

 1. Aşağıdakilerden hangileri soy gazların genel özelliklerindendir?
 1. Grup elementleri; 2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn dır.
 2. Oda şartlarında hepsi tek atomlu tanecikler halinde bulunurlar
 3. Değerlik elektron sayıları 8’dir. (He:2)
 4. Elektron vermek istemezler.
 5. Elektron alma istekleri yoktur.
 6. Kimyasal aktiflikleri olmadıklarından soy yada asal gazlar diye bilinirler.
Cevap: hepsi

 1. Aşağıdakilerden hangileri halojenlerin genel özelliklerindendir?
 1. Grup elementleri; 9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At,
 2. Gaz halinde tabiatta iki atomlu tanecikler halinde bulunurlar.( F2, Cl2)
 3. Oda şartlarında F2, Cl2 gaz, Br sıvı, I katı halde bulunur.
 4. Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için elektron almaya yatkındırlar. Bu sebeple metallerle oluşturdukları bileşiklerinde -1 değerlik alırlar. Kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerinde ise –1’den +7’ye kadar değişik değerlik alabilirler. Flor sadece -1 değerlik alır.
 5. Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar.
Cevap: hepsi

 1. Aşağıdakilerden hangileri alkali metallerin genel özelliklerindendir?
 1. Grup elementleri; 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr
 2. Hidrojen hariç hepsi metaldir. (H A metaldir)
 3. Hepsi yumuşak metallerdir. Bıçakla kesile bilirler.
 4. Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 5. Çok aktiftirler. Öyle ki havanın oksijeni ile bile yanarlar.
 6. Tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Serbest halde tutulamazlar. Ancak organik çözücülerde saklana bilirler.
 7. Kimyasal tepkimelerinde elektron verirler ve +1 yükle yüklenirler.

Cevap: hepsi


 1. Yükseltgenme Basamağı ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur?
 1. 1A grubu elementleri (hidrojen hariç) ve Ag ün değerliği +1 dir.
 2. 2A grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı +2 dir.
 3. 3A da Al un yükseltgenme basamağı +3
 4. Hidrojenin yükseltgenme basamağı, genellikle +1 ancak metallerle bileşiklerinde -1
 5. Oksijenin yükseltgenme basamağı -2 dir. Sadece OF2 de -1 dir.
 6. Bileşiklerde tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0 dır.
 7. Köklerde ise atomların yükseltgenme basamağı toplamı kökün yüküne eşittir.


 1. Aşağıdaki atom ve iyonların katman elektron dağılımını yapıp, değerlik elektron sayısını ve ilgili atomların grup numarasını bulunuz?
Element
Katman elektron dağılımı
Değerlik elektron sayısı
Grup numarası
11Na19K20Ca+236Kr88Ra

 1. Aşağıdaki atom ve iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülünü yazınız?
Element
O-
S-2
N-3
CH3COO-
PO4-3
11Na

13Al

20 Ca
 1. Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin formülünü yazınız?

 1. Element
  OH-
  S-2
  N-3
  Cr2O7-2
  SO4-2
  NH4+

  Cu+1

  Cu+2

  Pb+2

  Aşağıda verilen tabloda boşlukları doldurunuz?

ATOM
KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI
GRUP NUMARASI
PERİYOT NUMARASI
İYON YÜKÜ (YÜKSELTGNME BASAMAĞI)
METAL/ AMETAL/SOYGAZ
1H
1)
1
1A
1p
+,- 1
ametal
2He
2)
2
8A
1p
0
soygaz
3Li

4Be


5B


6C


7N


8O


9F


10Ne


11Na

12Mg


13Al


14Si


15P


16S


17Cl


18Ar


19K


20Ca


31Ga


32Ge


33As


34Se


35Br


36Kr


37Rb


38Sr


53I


54Xe


55Cs


56Ba


88Ra
 1. Aşağıdaki bileşik formüllerinde belirtilen ilgili atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz?

Bileşik
NaCl
NaClO
NaClO2
NaClO3
NaClO4
İlgili element (Cl)

Bileşik
H2S
H2SO3
H2SO4
NaHSO4
SF6
İlgili element(S)


 1. Bileşik
  NaCl
  NaClO
  NaClO2
  NaClO3
  NaClO4
  İsimlendirme

  Bileşik
  KCl
  CaCl2
  Na3N
  Na2O
  CaH2
  İsimlendirme

  Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?
 1. Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?

Bileşik
FeSO4
Cu2Cl2
NH4NO3
CuSO4.10H2O
NH4NO3
İsimlendirme

Bileşik
CH4
CO2
N2O
SF6
ClF7
İsimlendirme
 1. Aşağıda verilen atom ve moleküllerin değerlik elektronlarının lewis yapısını gösteriniz?

Madde
4Be
7N
8O
18Ar
20Ca
Lewis yapısı 1. Aşağıda verilen atom ve moleküllerin değerlik elektronlarının lewis yapısını gösteriniz?
Madde
CH4
NH3
H2O
CO2
BH3
Lewis yapısı 1. Aşağıda verilen bileşiklerde istenilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunu?

 • BİLEŞİK
İLGİLİ ELEMENT
ÇÖZÜM
BİLEŞİK
LGİLİ ELEMENT
ÇÖZÜM
 • KBr
K
 • Na2MnO4
Mn

 • FeCl2
Fe
 • Ca3(PO4)2
P

 • CuO
Cu
 • N2O4
N

 • NH4Cl
N
 • Na3N
N

 • (NH4)2MnO4
Mn
 • AgI
Ag

 • Na2CO3
C
 • Hg2Cl2
Hg

 • Ba(NO3)2
N
 • (NH4)3N
N

 • ZnSO4
S
 • KClO3
Cl

 • CO2
C
 • K2CO3
C

 • FeBr2
Fe
 • Sr(HCO3)2
Sr

 • NH4MnO4
Mn
 • HgI2
Hg

 • Al2(SO4)3
S
 • ZnS
Zn

 • MnCO3
C
 • NH4NO3
N

 • CO
C
 • KIO3
I

 • HClO4
Cl
 • Mg3(PO4)2
P

 • FeI3
Fe
 • P4O10
P

 • (NH4)3PO4
P
 • NaNO3
N

 • K2C2O4
C
 • K2CrO4
Cr

 • NO2
N
 • Al(NO3)3
N

 • Na2O
Na
 • Ag2S
S

 • CrN
N
 • FeSO4
S

 • Na2Cr2O7
Cr
 • SO3
S

 • Al2(CrO4)3
Cr
 • BaO
Ba

 • HgNO3
N
 • HClO
Cl

 • N2O
N
 • S2O3
S

 • HClO2
Cl
 • Mn2O
Mn

 • Cr2O3
Cr
 • NH4IO3
I

 • Cu3N
Cu
 • KAl(SO4)2
Al

 • ZnCl2
N
 • FeCrO4
Cr

 • (NH4)2S2O3
S
 • Mg3N2
N

 • N2O5
N
 • CaCl2
Cl

 • HClO3
Cl
 • PbS2
S

 • AgCl
Ag
 • MgSO4.
S

 • Hg2O
Hg
 • NH4CN
C

KNO3
N

Fe3[Fe(CN)6]2
Fe

 1. :Aşağıda verilen katyon ve anyonların oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız?
  ATOM
  Cl -
  O-2
  S-2
  N-3
  P-3
  Li+1
  Na+1

  K+1

  Rb+1

  Cs+1

  Be+2

  Mg+2

  Ca+2

  Sr+2

  Ba+2

  Ra+2

  Al+3

  Fe+2

  Fe+3

  Cr+2

  Cr+3

  Zn+2

  Cu+1

  Cu+2

  Ag+1

  Ni+2

  Hg+2

  Hg2+2

  NH4+1

 2. Aşağıda verilen katyon ve anyonların oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız?
  ATOM
  OH -
  NO3-1
  SO4-2
  PO4-3
  HCO3-1
  Li+1
  Na+1

  K+1

  Rb+1

  Cs+1

  Be+2

  Mg+2

  Ca+2

  Sr+2

  Ba+2

  Ra+2

  Al+3

  Fe+2

  Fe+3

  Cr+2

  Cr+3

  Zn+2

  Cu+1

  Cu+2

  Ag+1

  Ni+2

  Hg+2

  Hg2+2

  NH4+1

 3. Aşağıda verilen bileşikleri isimlendiriniz?

 • BİLEŞİK
İSİMLENDİRME
BİLEŞİK
İSİMLENDİRME
 • KBr
 • Na2MnO4

 • FeCl2
 • Ca3(PO4)2

 • CuO
 • N2O4

 • NH4Cl
 • Na3N

 • (NH4)2MnO4
 • AgI

 • Na2CO3
 • Hg2Cl2

 • Ba(NO3)2
 • (NH4)3N

 • ZnSO4
 • KClO3

 • CO2
 • K2CO3

 • FeBr2
 • Sr(HCO3)2

 • NH4MnO4
 • HgI2

 • Al2(SO4)3
 • ZnS

 • MnCO3
 • NH4NO3

 • CO
 • KIO3

 • HClO4
 • Mg3(PO4)2

 • FeI3
 • P4O10

 • (NH4)3PO4
 • NaNO3

 • K2C2O4
 • K2CrO4

 • NO2
 • Al(NO3)3

 • Na2O
 • Ag2S

 • CrN
 • FeSO4

 • Na2Cr2O7
 • SO3

 • Al2(CrO4)3
 • BaO

 • HgNO3
 • HClO

 • N2O
 • S2O3

 • HClO2
 • Mn2O

 • Cr2O3
 • NH4IO3

 • Cu3N
 • KAl(SO4)2

 • ZnCl2
 • FeCrO4

 • (NH4)2S2O3
 • Mg3N2

 • N2O5
 • CaCl2

 • HClO3
 • PbS2

 • AgCl
 • MgSO4.

 • Hg2O
 • NH4CN

KNO3

Fe3[Fe(CN)6]2


 1. Aşağıda verilen bileşiklerin suda çözündüğünde ortama vereceği iyonları yazınız?

 • BİLEŞİK
İSİMLENDİRME
BİLEŞİK
İSİMLENDİRME
 • KBr
 • Na2MnO4
2 Na+ + MnO4-2
 • FeCl2
 • Ca3(PO4)2

 • CuO
 • N2O4

 • NH4Cl
 • Na3N

 • (NH4)2MnO4
 • 2NH4+ + MnO4-2
 • AgI

 • Na2CO3
 • Hg2Cl2

 • Ba(NO3)2
 • (NH4)3N

 • ZnSO4
 • KClO3

 • CO2
 • K2CO3

 • FeBr2
 • Sr(HCO3)2

 • NH4MnO4
 • HgI2

 • Al2(SO4)3
 • ZnS

 • MnCO3
 • NH4NO3

 • CO
 • KIO3

 • HClO4
 • Mg3(PO4)2

 • FeI3
 • P4O10

 • (NH4)3PO4
 • NaNO3

 • K2C2O4
 • K2CrO4

 • NO2
 • Al(NO3)3

 • Na2O
 • Ag2S

 • CrN
 • FeSO4

 • Na2Cr2O7
 • SO3

 • Al2(CrO4)3
 • BaO

 • HgNO3
 • HClO

 • N2O
 • S2O3

 • HClO2
 • Mn2O

 • Cr2O3
 • NH4IO3

 • Cu3N
 • KAl(SO4)2

 • ZnCl2
 • FeCrO4

 • (NH4)2S2O3
 • Mg3N2

 • N2O5
 • CaCl2

 • HClO3
 • PbS2

 • AgCl
 • MgSO4.

 • Hg2O
 • NH4CN

KNO3

Fe3[Fe(CN)6]2
 1. Aşağıda verilen moleküllerin lewis yapılarını gösteriniz?

İYON/MOLEKÜL
ATOMLARIN LEWİS YAPILARI
MOLEKÜLÜN LEWİS YAPISI
Cl2
F2


HCl


HF


H2O


CaCl2


CO2


C2H4


C2H2


SO2


NH3


CH4


CCl4


NaCl


AlCl3


CaO


Na2O


CaS
 1. Aşağıda verilen bileşiklerle ilgili olarak istenilen boşlukları doldurunuz?

BİLEŞİK
BİLEŞİĞİN İSMİ
BAĞ TÜRÜ
GEOMETRİK
ŞEKLİ
MOLEKÜLÜN POLARLIĞI
H2
Hidrojen
A polar Kovalent
Doğrusal
A polar
O2
N2
HCl
H2O
NH3
CO2
CH4
C2H2
C2H4
SO2
CaO
AlCl3
CaCl2
NH4Read more