2014 Edebi Akımlar Ve Batı Edebiyatı İle İlgi Test Soruları ve Cevapları

http://www.edebiyatogretmeni.org sitesinden alıntıdır.

1. Alman edebiyatında romantizme giden kapıyı dünya edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan —- açmıştır. “Genç Werther’in Acıları” romanında sanatçı, döneminin acılarını duygusal bir dille anlatmıştır. “Wilhelm Miester” ve “Wilhelm Miester’in Seyahat Yılları” adlı eserlerinde toplumun yeniden düzenlenmesi sorununa dokunur. Ama onun en büyük eseri “Faust’tur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Johann Wolfgang Goethe
B) Charles Dickens
C) Lamartine
D) William Wordsworth
E) Alfred de Mussed

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare’e ait değildir?
A) Venedik Taciri    
B) Othello
C) Cimri        
D) Makbet
E) Romeo ve Juliet

3. 19. yüzyılın ilk yansında, biraz da aydınlanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak —-, farklı ülkelerde farklı görünümler almıştır. Örneğin, İngiltere’de tamamen estetik bir anlayış, bir sanat hareketi olarak ortaya çıkan bu akım Fransa’da, Rousseau’nun etkisiyle, toplumsal uzlaşıma karşı bir protesto olarak gelişmiş, hareketin estetik boyutu daha sonra ortaya çıkmıştır. Buna göre, sanatta bu akım, doğaya yönelik temelli bir ilgiyle belirlenen, doğal fenomenleri doğrudan ve aracısız bir biçimde kavramayı temele alan akım ya da tavrı ifade eder.
Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) romantizm
B) parnasizm
C) empresyonizm
D) sembolizm
E) sürrealizm

4. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Robinson Crusoe – Daniel Defoe
B) Parma Manastırı – Emile Zola
C) Kral Lear – Shakespeare
D) Güzel Dost – Maupassant
E) Kırmızı ve Siyah – Stendhal

5. Sanat ve edebiyatta akımların başlayış ve bitişleri kesin çizgilerle birbirinden ayrılamaz. Bir akım varlığını sürdürürken onun yanı başında bir başka akım da oluşup gelişir. Nitekim Honore de Balzac —- akımının egemen olduğu yıllarda yaşamasına karşın —- akımının öncüsü ve kurucusu olmuştur. Balzac “Goriot Baba” ve “Vadideki Zambak” gibi romanlarında dönemine eleştirel bir ayna tutarken yeni bir akımı da yapıtlarıyla somutlaştırmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) realizm – natüralizm
B) parnasizm – sembolizm
C) realizm – sürrealizm
D) romantizm – realizm
E) klasisizm – romantizm

6. Doğalcılık olarak da adlandırılan —-, XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında etkili olan bir edebî akımdır. Emile Zola’nın Deneysel Roman adlı eseri akımın edebî bildirgesi sayılır. Gerçekçiliği daha da ileri götüren bu akımın temsilcileri, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutumla anlatmayı amaçlamıştır. Olayları bilimsel bir nesnellikle ele almışlardır. Sanatçılar, olayları yapıtlarına kendi kişiliklerini gizleyerek, bir tutanak yazmanı gibi aktarmışlardır.
Bu parça sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm  
B) Sürrealizm
C) Romantizm          
D) Sembolizm
E) Natüralizm 

7. Avrupa’da I. ve II. Dünya Savaşları arasında gelişen bu akımın temelinde akılcılığı yadsıma anlayışı yatar. Bu akım, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam “mutlak gerçek” ya da “gerçeküstü” anlamda iç içe geçer. 1924′te Gerçeküstülük bildirgesini hazırlayan Andre Breton bu akımın en önemli temsilcilerindendir. Sigmund Freud’un kuramlarından etkilenin Andre Breton için, bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneğidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Fütürizm
C) Parnasizm
D) Ekspresyonizm
E) Egzistansiyalizm

8. Dar anlamıyla klasik terimi, eserleri 1660 yıllarında yayımlanmaya başlayan yazarlara uygulanır. Bu yazarlardan bazıları şunlardır: (I)La Fontaine, (II)Moliere, (III)Boilleau, (IV)Racine, (V)La Martine.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

9. Goethe’nin açtığı yoldan ilerleyen —- yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan, tarih olgusunu zenginleştirmiştir. “Haydutlar”, “Hile ve Sevgi”, “Mary Stuart” ve “Wilhelm Teli” gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller’in bu tarihi yönelimi, daha sonraki Alman romantiklerini de geliştirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Friedrich Schiller
B) Teophile Gautier
C) Lord Byron
D) Victor Hugo
E) Leconte de Lisle

10. Fransız edebiyatında (I)Gustave Flaubert‘in yanı sıra (II)Honore de Balzac, Stendhal; Rusya’da (III)Tolstoy, Ivan Turgenyev, Dostoyevski; İngiltere’de (IV)Charles Dickens, Ernest Hamingway, Steinbeck; İrlanda’da (V)James Joyce realizmin önemli temsilcileridir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

11. Aşağıdakilerden hangisi “realizm” akımının temsilcilerinden değildir?
A) M. Twain     B) Geothe   C) Gorki   D) Çehov   E) Gogol

12. —-, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İzlenimcilik adı da verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sembolizm
B) Empresyonizm
C) Kübizm
D) Ekspresyonizm
E) Egzistansiyalizm

CEVAP ANAHTARI
1-A  2-C  3-A  4-B  5-D  6-E  7-A  8-E  9-A  10-D  11-B  12-B

--------------------


1. Geçen gün kitapçılarda dolaşırken genç bir yazarın yeni çıkan bir romanına rastladım. Üslubunu merak ettiğim için romanı alıp okumaya başladım. Genç bir yazardan beklenmeyecek olgunlukta bir eserle karşılaşmaktan oldukça memnun oldum. Roman sanki yaşadığım çevreyi anlatıyordu. Kahramanlar her köşe başında karşıma çıkabilecek kadar bizden ve doğaldı. Roman boyunca “Hadi canım, bu da olur mu?” dediğim hiç bir olayla karşılaşmadım desem yeridir.
Bu parçada sözü edilen romanda aşağıdaki akımlardan hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Sürrealizm

2. Aşağıdaki yazar – eser – akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Goethe – Faust – romantizm
B) Balzac – Eugenie Grandet – realizm
C) Emile Zola – Meyhane – natüralizm
D) Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – sembolizm
E) A. Camus – Veba – klasisizm

3. Batı edebiyatıyla henüz ortaokul yıllarında tanıştım. Edebiyat öğretmenimiz tam bir Fransız edebiyatı hayranıydı. Bir yıl içinde Sefiller den başlayıp Vadideki Zambak’ı, Kırmızı ve Siyah’ı, Germinal’i bitirdik. Kendisi de her dersin yansını okumakla geçirdiği için, Dünya Nimetleri’ni ve Veba’yı ders içinde okudu bize.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yapıtından söz edilmemiştir?
A) Honore de Balzac
B) Emile Zola
C) Stendhal  
D) Voltaire
E) Albert Camus

4. —-, eski Yunan ve Latin edebiyatını bilgi ve esin kaynağı olarak benimsemişlerdir. Eserlerini “akıl” ve “sağduyu”ya dayandırarak dil ve anlatım yönünden en üst düzeye ulaştırmaya çalışmışlardır. İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede olduklarını kabul ettiklerinden eserlerinde değişmez tipler yaratmışlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Romantikler        
B) Klasikler
C) Realistler  
D) Hümanistler
E) Natüralistler

5. Dünya edebiyatında komedyanın öncüsü sayılan sanatçı, yapıtlarında güldürürken düşündürmeyi amaçlar. Olumsuz karakterleri işleyerek, kusursuz insanı ortaya çıkarmak ister. Yapıtlarını, karakterler ve gülünç gelenekler üzerine kurgulamıştır. Tartuffe adlı yapıtı Ahmet Vefik Paşa tarafından dilimize kazandırılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Euripides   B) Racine   C) Corneille   D) Sophokles   E) Moliere

6. İnsan zihninin ve ruhunun anatomisini çıkarıp, insan bilincinin en saklı kalmış yerlerine girmiştir yapıtları aracılığıyla. Budala, Ölü Evinden Anılar gibi romanlarında insan psikolojisini derinlemesine bir çözümlemeden geçirmiştir. Bunu yaparken de insanı çevresinden soyutlamamıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gustave Flaubert   B) Dostoyevski   C) Tolstoy     D) Gogol   E) Stendhal 

7. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu akımda sanatçılar, dış dünyanın kendileri üzerinde bıraktığı etkileri, bireyin duygusal yaşantısını simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlamışlardır. Şiiri açıklayıcı İşlevinden kurtarmaya, insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeye çalışmışlardır. Bu akımda sanatçılar şiirde kullandıkları sözcüklerin ses özelliğine, yani musikiye çok önem vermişlerdir. Paul Verlaine bu akımın önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empresyonizm   B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Romantizm   E) Fütürizm

8. Fransız edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Komedi türündeki tiyatro eserleriyle tanınmıştır. İlk özgün yapıtı “Gülünç Kibarlardır. Yalnızca bir yazar değil, çok büyük bir oyuncu, önemli bir tiyatro yöneticisidir. Karakter, gelenek, görenek betimlemeleri eşsizdir. Sahneye çıkardığı tipler halk tarafından benimsenmiş, ölmez tipler olmuştur. “Don Juan”, “Cimri”, “Kibarlık Budalası” gibi çok sayıda eser vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montaigne   B) Voltaire   C) Rousseau   D) Moliere   E) La Fontaine

9. 19. yüzyılın ilk yarısında romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Auguste Comte’un doğa olaylarının doğaüstü görüşlerle değil, olgular arasındaki bağlantının gözlem ve deneylerle bulunacak yasalarla açıklanabileceğini ileri süren pozitivizm felsefesinden etkilenmiştir. Gustave Flaubert’in yazdığı “Madame Bovary” adlı romanıyla varlığını kabul ettirmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerin hangisidir?
A) Realizm   B) Parnasizm   C) Klasisizm   D) Sembolizm   E) Sürrealizm

10. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
     Yazar                     Eser                             Akım
A) Moliere                  Tartuffe                      Klasisizm
B) N. Bolleau             Lart Poetique              Klasisizm
C) A. de Musset         Tombalak                    Realizm
D) F. Von Schiller      VVIlhelm Teli            Romantizm
E) E. Hemlngvvay      Silahlara Veda            Realizm
 
11. Onlara göre gerçek değil, gerçeğin uyandırdığı İzlenimler önemliydi. Gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmak yerine ona bir buzlu cam ardından bakmak gerekiyordu. Güzellik açıklıkta değil, kapalılıkta aranmalıydı. Görüntüleri silikleştirmek, gerçeği gölgelemek, aydınlık ortamlardan kaçınmak şarttı. Bunun için de “akşam vakti, alaca karanlık ve gölgeler” anlatılması en uygun ortamlardı. Onlar şiirlerinde, âdeta güftesiz beste yaptılar. Çünkü onlara göre şiir, düzyazı gibi anlaşılmak İçin değil, duyulmak için yazılmış, söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakın bir dildi.
Bu parçada sözü edilen şairler, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Parnasizm   D) Sembolizm   E) Sürrealizm

12. Eski Yunan ve Roma sanatını temel alan bir edebiyat akımıdır. Rönesans döneminde gelişmiştir. Soyluluk, akılcılık, evrensellik, güzellik, görkemlilik temel öğeleridir. Dil, anlatım ve biçimde kusursuz olmaya çalışılmıştır, insanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edildiği için, değişmez tipler yaratılmıştır. Temellerini Rönesans aristokrasisinden almıştır. Bu yönüyle bir bakıma aristokrasinin akımıdır. Racine, Corneille ve La Bruyere bu akımın öncülerindendir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm   B) Sembolizm   C) Parnasizm   D) Romantizm   E) Realizm

CEVAP ANAHTARI
1-C  2-E  3-D  4-B  5-E  6-B  7-C  8-D  9-A  10-C  11-D  12-A
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: