2013 AÖF Finansal Tablolar Analizi 1. Ünite Soruları ve Cevapları


Ünite 1 Deneme Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi temel ve genel amaçlı finansal tablodur?
 1. Satışların Maliyeti Tablosu
 2. Net Çalışma Sermayesinde Değişim Tablosu
 3. Fon Akış Tablosu
 4. Kar Dağıtım Tablosu
 5. Gelir Tablosu
2. Işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren
finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Satışların Maliyeti tablosu
 2. Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
 3. Öz sermaye Değişim Tablosu
 4. Gelir Tablosu
 5. Kar Dağıtım Tablosu
3. Aşağıdakilerden hangisi Fon Akış Tablosunun tanımını verir?
 1. Dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artış veya azalışlar hesaplanarak bunların net çalışma sermayesi üzerindeki etkileri • ortaya koyan tablodur.
 2. Ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablodur.
 3. Bir hesap döneminde oluşan nakit akışını, nakit giriş ve çıkışlarını; yani işletmenin tahsilat ve ödemelerini kaynakları ve kullanım yerleri ile birlikte gösteren bir tablodur.
 4. Işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur.
 5. Işletmenin belli bir onda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablodur.
4. Muhasebenin kaç tane temel işlevi vardır?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
5. Aşağıdakilerden hangisinde net çalışma sermayesi doğru olarak verilmiştir?
 1. Net Satışlar + Ticari Alacaklardaki Azalışlar ­Ticari Alacakiardaki Artışlar
 2. Dönen Varlıklar - Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 3. Net Satışlar - Ticari Borçlardaki Azalışlar + Ticari Borçlardaki Artışlar
 4. Net Satışlar + Ticari Borçlardaki Azalışlar ­Ticari Borçlardaki Artışlar
 5. Innen Varlıklar + "Kısa vadeli yabanci kaynaklar
6. Bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını, finansal performansını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilmek, gelişme yönünü ve büyüklüğünü öngörebilmek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdiği eğilimlerin incelenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 1. Finansal tabloiar
 2. Analiz teknikleri
 3. Finansal tablolar analizi
 4. Analiz yöntemleri
 5. Muhasebe
7. Fon akış tablosunda fon terimi hangi kapsamda kullanılmaktadır?
 1. Fon, yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktif in tamamını ifade etmektedir.
 2. Fon kavramı, nakit ve nakde eşdeğer unsurları ifade eder.
 3. Fon kavramı, net çalışma sermayesi unsurların' ifade eder.
 4. Fon kavramı, brüt çalışma sermayesi unsurların' ifade eder.
 5. Fon kavramı, nakit unsurları ifade eder.
8. Aşağıdaki kalemlerden hangisi bilançoda yer almaz?
cı. Hazır Değerler
 1. Mali Duran Varlıklar
 2. Stoklar
 3. Menkul Kıymetler
 4. Satışların Maliyeti
9. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer alan unsurlardan değildir?
 1. Satışların Maliyeti
 2. Duran varlık satış zararı
 3. Uzun vadeli borçlanma giderleri
 4. Genel Yönetim Giderleri
 5. Sermaye
10. Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak değişim tablosunun bir bölümü değildir?
 1. Ödenmemiş Sermaye
 2. Ödenmiş Sermaye
 3. Sermaye Yedekleri
 4. Kar Yedekleri
 5. Geçmiş Yıllar Karlari
Cevaplar: 1E 2B 3D 4B 5B 6C 7A 8E 9E 10A
Load disqus comments

0 Yorumlarınız