2013 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Güz Dönemi Final Sınavı Soruları ve Cevapları


1. Aşagıdakilerden hangisi bireyin herhangi bir konuda ehil olması yanında, kendisine bulundugu topluluk ya da kurum içindeki rölü, statü ve konum gereği verilmiş yazılı olan yada yazılı olmayan güçtür?
c- Yetki sahibi olma

2. Aşagıdakilerden hangisi faiz yasadığı kaldırmış faiz hakkını dinen meşru saymştır?
C- Protestanlık

3. Asagıdakilerden hangisi sonuçsalcı teroiler arasında yer alır?
c- Faydacılık

4. Aşagıdakilerden hangisi bireysel ve toplumsal olarak doğruları ve yalnışları belirleyen sosyal süreclerdeki kurallar, değerler ve inançlarla ilgilidir?
c- Ahlak

5. Aşagıdakilerden hangisi normatif olmayan ahlak teorileri arasında yer alır?
c- Meta - Etik

6. aşagıdakileden hangisine göre, bireyler kişisel çıkarlarla motive olur " görünmez el " ilkesini benimser ve toplumun ekonomik refahını destekler?
c- A. Smith

7. Aşagıdakilerden hangisi bireyler gruplar yada topluluklar tarafından benimsenen kabul edilen ve inanılan davranışlar kurallarıdır?
c- İş Etiği

8. Aşagıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen örgütsel etkiler arasında yer almaz?
c- Aile

9. Sanata ve eğitime işletmeler tarafından yapılan mali destekler aşagıdakilerden hangisinin sonucudur?
c- Gönüllü sorumluluk

10. Satın alınan malın tüketicinin kullanmayı düşündüğü süre boyunca bozulmadan kullanılması sagıdakilerden hangiiyle ilgilidir?
c- Hizmet süresi

11. Aşagıdakilerden hangisi işletmenin dış paydaşları arasında yer almaz?
c- Sendika

12. Aşagıdakilerden hangisi iş ahlakının kurumsallaştırılmasında izlenebilecek yöntemler arasında yer almaz?
c- Merkeziyetçi bir yöntemin sağlanması

13. Aşagıdkailerden hangisi işletmede normal faliyetler yürütülürken belli bir anda çeşitli plan politika ve prosedürlerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan hava olarak tanımlanabilir?
c- Örgüt iklimi

14. Aşagıdakilerden hangisi yöneten ve yönetilenler arasındaki güç farkını ifade eden bir kavramdır?
c- Güç mesafesi

15. Aşagıdakilerden hangisi analız, sentez, yer altından çıkarma, yerleştirme gibi yollarla üretim yapan işletmelerdir?
c- Üretim işletmeleri

16. Aşagıdakilerden hangisi pazarlama karması uygulamaları arasında yer almaz?
c- Hammadde

17. Asagıdakilerden hangisi üretim aşamasından başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar ki aşamalarda ürünün insana çevreye zarar vermeyen nitelikte olması anlamı gelir?
c- ürün güvenliği 

18. Aşagıdakilerden hangisi bireyin davranışlarına ahlaki anlamda katkıda bulunmak amacıyla verilen eğitimdir?
c- Etik eğitimi

19. Aşagıdakilerden hangisi bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilerin verilmesidir?
c- Ögretim

20. Aşagıdakilerden hangisi etik kod oluşturma sürecindeki son aşamadırı?
c- Etik kodun gözden geçirilmesi
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: