2013 İktisada Giriş Güz Dönemi Final Sınavı Soruları ve Cevapları1. Belli bir mal veya hizmetin diğer mal veya hizmetle değiştirilebileceği oran hangisini ile ifade edilir?
c- Dğer

2. İktasadi konularda ne oldugunun incelenmesi asagıdakilerden hangisi tarafından gercekleşir.
c- Pozitif iktisat

3. CD üretimi tekniklerindeki gelişme sonucu asagıdakilerden hangisi ortaya cıkar?
c- Arz eğrisi sağa kayar


4. Ekonomide ğiyasa dengesi sağlandıgında asagıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?
c- Arz edilen malların hepsinin talep edilmeyip arz fazlasının oluşması

5. Fiyattaki değişöe ne olursa olsun takip mikratında yüzde değişikliğin sıfır olduğu durumda esneklik kat sayısı aşagadakilerden hangisidir?
C- Ep= o

6. Talep eğrisi yatay eksene paralel ise esneklik değeri aşagıdakilerden hangisidir?
C- Ep= Sonsuz

7. Aşagıdakilerden hangisi uzun dönemde görülmez?
c- Azalan verimler yasası

8. Aşagadkilerdne hangisi marjinal ürün değerini gösterir?
C- MPPL X Px

9. Piyasada satışı yapılan ürünün fiyatı ile ilgili aşagıdakkilerden hangisi yanlıştır?
c- Eksik rakebetci piyasalarda işletmeler pazar koşullarında oluşan fıyatı etkileyemezler

10. Tüm üretim faktörleri artırıldığında üretilen üründe aynı oranda artmışsa aşagıdakilerden hangisi söz konusudur?
c- Ölçeğe göre sabit getiri

11. Ücret oranı sabitken emeğin marjinal veriminin artması sonucunda aşagıdakilerden hangisi gerçekleşir?
c- Marjinal maliyet azalır

12. Firmanın toplam geliri ile toplam maliyeti arasındaki farka ne ad verilir.
C- Kar

13. Rakebetc.i fırmanın fiyat düzeyi ortalama toplam maliyetin altında ise aşagıdakilerden hangisi gerçekleşir?
c- Fırma zarar eder

14. Karın en çoklulaştırılmasını amaçlayan bir firma üretmekte olduğu ürünün veri aldığı fiyatı değiştikce aşagıdalerden hangisini değiştirmelidir.?
C- Marjinal Maliyeti

15. Aynı alıcı kitlesi bölümlerinde ayrıştırma yapılarak onlara farklı fiyat uygulanmasına ne ad verilir?
C- Alıcılar arası farklılaştırma

16. Tekelci rekabet piyasasında marjinal gelir ile ilgili aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
c- MR<AR olup, azalandır

17. Firmalar arasında karşılıklı bagımlılıgın görüldüğü piyasa aşagıdakilerden hangisidir?
C- Oligopol

18.  Lider fırmanın fiyat belirlediği diğer fırmaların da belirlenen bu fiyat takip ettiklerini açıklayan model asagaıdakilerden hangisidir?
c- Fiyat liderliği teorisi

19. Aşagidakilerden hangisi ortak kaynalara ilişkin sölenemez?
c- Tüketimde rakipsiz olan mallardır

20. Malın parasını ödemeyen kişinin tüketimi malı arz eden tarafından engellemezse bbu mal asagıdakilerden hangisidir?
c- Dışlanamayan mal

Load disqus comments

0 Yorumlarınız