Aöf 2013 Hukukun Temel Kavramları Güz Dönemi Ara Sınav Soruları ve CevaplarıI. Sosyalist Demokrasi İlkesi
Il. Sosyalist Yasallık ilkesi
III. Demokratik Merkeziyetçilik ilkesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyalist hukukunun dayandığı ilkelerdendir?
A) Yalnız 111 B) 1-111 C) I-II
D) Yalnız Il E) I-II-111

18. Siyasal iktidarın işçi sınıfı ve onun partisinin önderliğinde, biçimsel burjuva demokrasisini yıkıp emekçilerin egemenliğini kuran, işçi sınıfı ve müttefiki toplumsal sınıflar eliyle kullanılması olarak tarif edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyalist Yasallık ilkesi
Sosyalist Demokrasi İlkesi
Demokratik Merkeziyetçilik ilkesi
Kolektifleştirme ilkesi
Devlet Mülkiyeti İlkesi

25. Adli yargı kolundaki genel ceza mahkernelerinin görev alanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
Asliye ceza mahkemesince onbeş yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.
Adli para cezası gerektiren suçlarla ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.
Sulh ceza mahkemesinin bakmakla görevli olduğu iki yıla kadar hapis cezalarında iki yıl da dahildir.
Yağma suçu ile ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.
Asliye ceza mahkemesi, sulh ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakmak-la görevlidir.

26. Türkiye'de adli yargı kolunda görev almak üzere kaç tane bölge adliye mahkemesi kurulmuştur?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20


19. Devlet denetiminde tarımsal üretim yapılan kooperatif çiftliklere ne ad verilir
A) Kolhoz
B) Maslahat
C) lçtıhat
D) İcma
E) Malık

20. Islam hukuku kaynaklarından hangisi, kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için uygulanan çözümdür?
A) Kıyas B) Maslahat
C) İstihsan D) İcma
E) Örf

Aşağıdaki yarğkoltarıridan genel ve  olağan
bir yargı koludur?
A) Askeri idari yargı B) Duruşmazlık D) Anayasa yargısı
C) Mali yargı E) Adli yargı


24.Aşağıdakilerden hangisi adli yargıdaki genel mahkemelerin görevleri ile ilgili yanlıştır?
Asliye hukuk mahkemelerinde dava konusunun değerine bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalara bakılır.
Taşınır, taşınmaz mallarda sadece zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara bakmakla görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir.
Sulh Hukuk Mahkemesi ve diğer özel mahkemelerin görev alanları dışıda kalan davalara bakmakla ticaret mahkemesi görevlidir.
Kira ilişkisinden kaynaklanan tüm davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür.
Dava konusunun miktarına bakılmaksızın şahıs varlığına ilişkin davalar, asliye hukuk mahkemesince görülür.


25. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Kanunla gösterilen belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Yargıtay hukuk ve ceza daireleri sadece bölge adliye mahkemelerinin verdiği nihai kararların temyiz incelemesini yapmakla görevlidir.
Yargıtay hukuk ve ceza dairelerinin üstünde hukuk genel kurulu ve ceza genel kurulu bulunur.
Yargıtayın kuruluşu ve çalışma usulleri Yargıtay Kanunu ile düzenlenmiştir.
Yargıtayın asli işlevi adli yargı alanında hukuk birliğini sağlamaktır.


 27. Yargıtay'da bulunan hukuk dairelerinin sayısı hangi-
sinde doğru verilmiştir?
21 Bj 22 C) 23 D) 24 E) 25

29. Soyut norm denetimi kapsamında Anayasa,`Mahkemesinde doğrudan iptal davası açma hakkiaşiğıdakilerden hangisine tanınmamışbr?

           A), Iktidar partisi meclis grubu
              Ana muhalefet partisi meclis grubu
              Başbakan
            D)- TBMM üye tam sayısının beşte biri tutarındaki uyeler
            E). Cumhurbaşkanı

30. Sayıştay'ın kesin hükümlerine karşı, kararın ilgililere tebliğinden itibaren kaç gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulabilir?
A) 30 B) 60 C) 15 D) 10 E) 7

YANIT ANAHTARI
1-B 11-D 21-D
2-E 12-B 22-A
3-D 13-D 23-E
4-A 14-C 24-C
5-B 15-A 25-A
6-A 16-B 26-C
7-A 17-E 27-C
8-D 18-B 28-D
9-C 19-A 29-C
10-E 20-B 30-C
Load disqus comments

0 Yorumlarınız