Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular ve Cevapları

1) İstanbul hükümetinin Heyeti Temsiliye’yi kendisine denk gördüğü gelişme hangisidir?
Cevap: Salih paşa’yı Amasya’ya göndermesi
2) Sevres’e göre nerede tamamiyle özerke bir bölge kurulacaktır?
Cevap: Van – Diyarbakır
3) Halkın mevcut siyasal düzeni zorla değiştirmesine ne denir?
Cevap: İhtilal
4) İtilaf dev. 1915 yılında Osmanlı devlerini saf dışı bırakmak için uygulamaya koydukları plan nedir? 
Cevap: Boğazları ele geçirmek
5) Milli mücadele de ilk silahlı direniş nerede görüldü?
Cevap: Güney’de Mersin Tarsus tarafında
6) Mudanya konferansının ana konusu nedir?
Cevap: İstanbul, boğazlar ve doğu Trakya’nın Türklere teslimi
7) Sendikalaşma hakkı Türk halkına hangi olayla verilmiştir?
Cevap: 1961 Anayasası
8) 1926’da ki kabotaj kanunu neye kesinlik kazandırdı?
Cevap: Türk karasularına Türk gemilerine taşıma hakkı tanınmıştır
9) Yunanlıların İnönü’ye kadar ilerlemesini hızlandıran olay ne olmuştur?
Cevap: Çerkez ethem isyanı
10) Türk devriminde değişime uğramayan kültür öğesi nedir?
Cevap: Ahlak ve din öğesi
11) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrasının kapatılma nedeni nedir?
Cevap: Parti üyelerinin bir kısmının şeyh Sait isyanını desteklemesi
12) Milli mücadele de yunanlıların Milne hattını geçmesi, Fransızların Güneydoğu Anadolu’da etkinliklerini arttırmaları neye tepkidir?
Cevap: T.B.M.M.’nin açılmasına
13) Din adamlarının devlet yönetimine karışmasının hristiyanlık dininde yeri olmadığının anlaşılması üzerine çıkan hareket nedir?
Cevap: Reform
14) Devleti tek yönlü olmaktan alıkoyan unsur?
Cevap: Eşitlik ve temel haklar
15) Mustafa Kemal aydınlanma düşünceleri içinde en çok hangisinden etkilenmiştir?
Cevap: Demokrasi
16) Kültürün gelişmesinde en önemli etken?
Cevap: Etkileşim
17) Kıyafet devrimi ne ile bağlantılıdır?
Cevap: Laiklik
18) Devrimin olması için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem?
Cevap: Hukuk 
19) I.Dünya savaşına girmeden Osmanlı devletinin almış olduğu hangi karar İtilaf devletlerinin kabul görmüş olmasına rağmen Almanya ve Avusturya tarafından tepki görmüştür?
Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması
20) İstanbul hükümeti hangi gelişmelerin sonucu Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmıştır?
Cevap: Havza telgrafları
21) Kurtuluş savaşı sırasında en güçlü Kuvayi Milliye direnişi hangi bölgemizde yaşanmıştır?
Cevap: Çukurova
22) İstanbul’un 16 mart 1920’deki işgallerinden sonra istifa eden Salih Paşa’nın yerine Damat Ferit’in 2. kez padişah tarafından sadrazamlığa getirilmesinin nedeni?
Cevap: Anlaşma devletlerinin padişah üzerinde büyük baskısının olması
23) T.B.M.M.’de M.Kemal Paşa’nın çizdiği genel politikaya zaman zaman kişisel veya düşünsel nedenlerle karşı çıkanlar bir araya gelerek hangi grubu oluşturmuşlar?
Cevap: 2.Müdafaa-i Hukuk
24) Anayasalar yapılırken anayasayı hazırlayanların dikkat etmesi gereken en önemli özellik nedir?
Cevap: Egemen güç tarafından hazırlanması
25) Atatürk 1925 – 1929 yılları arasında yaptığı devrimleri neye dayanarak gerçekleştirmiştir?
Cevap: Takrir-i Sükun kanunun
26) T.C. daha öncede denediği çok partili siyasal yaşama 1945’den itibaren geçmeyi başarmıştır. Bu geçişi hızlandıran olay nedir?
Cevap: Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cemiyetine üye olmak istemesi
27) Atatürk ilkelerinin temelinde yatan düşüncelerin dayandırıldığı nedir?
Cevap: Aydınlanma çağı düşünceleri
28) Osmanlı ülkesi ehl-i kitap olup da devletin egemenliğini kabul etmiş Müslüman olmayan yurttaşlara ne denir?
Cevap: Zımmi
29) Tarihte kurulan ilk devletlerde, devlet dediğimiz o büyük toplumsal gücü ellerinde bulunduranların, geçerliliklerini sağlamak için en büyük dayanağı nedir?
Cevap: Din
30) Osmanlı insanına her bakımdan geniş özgürlükler tanınması ve çeşitli etnik grupların federasyona benzer bir siyasi birlik içinde yaşamalarını öneren kişi veya grup? 
Cevap: Prens Sabahattin
31) Damat Ferit’in Sivas kongresini engelleyememesi üzerine büyük bir siyasal yenilgiye uğradığı bellidir. Onun hiç olmazsa bir süre iş başında kalması mümkün değildi. Çekilen Damat Ferit’in yerine gelen?
Cevap: Ali Rıza Paşa
32) Anayasa hukuku tarihinde eşi görülmemiş bir durum yaşanmış ve ülkemizde iki anayasalı bir düzen gerçekleşmiştir?
Cevap: 20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunun yürürlüğe girmesiyle 
33) T.B.M.M.’nin anlaşma devletlerinin gözünde bir hukuksal değeri olmadığı sonucunu ne çıkarır?
Cevap: San Remo Kararları
34) İtalyanlar işgal ettikleri Türk topraklarının hangisi sonucu tümüyle çekilmiştir?
Cevap: Sakarya zaferinin kazanılması
35) Mudanya Ateşkes görüşmelerine hangi ülke temsilcisi doğrudan katılmayarak, bulunduğu gemiden görüşmelerini yazılı göndermiştir?
Cevap: Yunanistan
36) Türkiye’de parlementonun kesin üstünlüğüne son veren ve güçler ayrılığına dayanan ilk anayasa?
Cevap: 1961 Anayasası
37) ‘’Milli Eğitin Bakanlığı Klasikler Dizisi’’ kapsamında batı ve doğu kültürünün en önemli eserlerinden yüzlercesinin en yetkili kişilerce Türkçe’ye kazandırılması ve dev. Eliyle bastırılması hangi dönemde?
Cevap: İnönü dönemi
38) 2.Dünya savaşı öncesinde Akdeniz ve Kuzey Afrika imp. Kurabilmek için 1935 yılında Habeşistan’ı işgal ederek Akdeniz’de yeniden hak iddia etmeye başlayan saldırgan devlet?
Cevap: İtalya
39) Günümüzde çağdaş uygarlığı ifade eden?
Cevap: Demokratik Hukuk Devleti
40) İnsan haklarının savaş sonrası düzende dikkate alınacağını dünyaya duyuran ‘’Atlantik Bildirisi 14.08.1941’’ hangi iki ülke tarafından yayınlandı?
Cevap: Amerika – İngiltere
41) Bir devrim yapılırken sistemin kurulması için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır?
Cevap: Eğitim
42) Milli mektepleri hangi amaçla açılmıştır?
Cevap: Latin harflerini öğretmek için
43) Tanzimat ve Islahat Fermanlarını ilan ederek Osmanlı yurttaşları arasında yasal eşitliği sağlayan padişah kimdir?
Cevap: Abdülmecit
44) Atatürk ‘’T.C. kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’’ sözü ile neyi kastetmiştir?
Cevap: Türk ulusunun çeşitli köklerden gelenlerin aynı potada erimesiyle oluştugunu
45) Atatürk ilkelerinden hangisinin Osmanlı dev. Yükselme döneminde geniş anlamda uygulandığını söylemek mümkün?
Cevap: Devletçilik
46) Atatürk ile Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve bunların sonucu olan tepkiler hangisi sonucu su yüzüne çıkmıştır?
Cevap: Çok partili demokratik yaşama geçilmesinden sonra
47) Atatürkçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği nedir?
Cevap: Kemalizm ile demokrasinin bağdaşmayacağını düşünmeleri
48) İçeriğinde yapılan değişiklikle Türk vatandaşlarına geniş bir din ve vicdan özgürlüğü tanıyan ilk anayasa hangisidir?
Cevap: 1924 Anayasası
49) Atatürk devrimleri hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?
Cevap: Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması
50) 1926’da çıkarılan Maarif-i Teşkilatı hakkında kanun ile hangisi gerçekleştirilmemiştir?
Cevap: Teknik eğitim kurumlarının arttırılması
51) 1950 – 1960 dönemi iktidarlarının en önemli özelliği hangisidir?
Cevap: Türk devrimini bir bütün olarak benimsememek
52) İstanbul hükümetinin Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine katılmasını önlemek amacıyla T.B.M.M. hükümeti ne önlem almıştır?
Cevap: Saltanatın kaldırılması
53) Genç Osmanlıların, Osmanlı imp. Kurtarma ümitleri hangi düşünce çevresinde toplanmıştır?
Cevap: Halkın yönetime katılmasıyla Osmanlılık ruhunun oluşturulması54) T.B.M.M.‘nin Rusya’da kurulan yeni rejim tarafından tanınmasının ve desteklenmesinin temel nedeni nedir?
Cevap: İngiltere, Fransa ve İtalya’nın Osmanlı imp. Parçalayarak Anadolu’ya yerleşmesini kendi rejimi için tehlikeli görmesi
55) İstanbul hükümetinin Salih Paşa başkanlığında bir heyeti M.Kemal Paşa ile görüşmesi için Amasya’ya göndermesi, neyi göstergesidir?
Cevap: İstanbul hükümetinin Heyet-i Temsiliye’yi resmen tanıdığının
56) Uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk inkılabından etkilenmiş?
Cevap: Cezayirliler
57) II.Dünya savaşının çıkmasında rol oynayan temel neden?
Cevap: Versoy ant.’da saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekci olmaması
58) İngiltere’nin 1920 sonlarında T.B.M.M. ile uzlaşabileceğini düşünerek attığı ilk adım?
Cevap: Sadrazam Damat Ferit’in görevden alınmasını sağladılar
59) Gizli paylaşım antlaşmasında İtalya’nın payına düşen yerler nereler?
Cevap: Silifke’den başlayan Akdeniz bölgesi
60) Türk hukuk inkılabı hangisiyle başlar?
Cevap: Yeni devletin kurulmasıyla
61) Lozan konferansında çözümlenemeyen sorun hangisidir?
Cevap: Boğazlar sorunu
62) Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay?
Cevap: Fransız ihtilali
63) Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre?
Cevap: Erzurum kongresi
64) İstanbul hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş düşüncesinin pekiştirildiği kongre?
Cevap: Alaşehir kongresi
65) İttihat ve Terakki Cemiyetinin devlet yönetimini tamamiyle ele geçiren olay?
Cevap: Babıali isyanı
66) Aydınlanma çağının en belirgin özelliği nedir?
Cevap: Bütün insanlar eşittir
67) T.C.’nin sınırları itibariyle hangi antlaşma ile çizilmiştir?
Cevap: Lozan barış antlaşması
68) Ulusal egemenlik ilkesinin pekiştirilmesi neler ile mümkün olmuştur?
Cevap: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik69) Türklerin ilk Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman kuruldu?
Cevap: 1846 yılında
70) Osmanlı maliyesini tam bir denetim altına alan kuruluşun adı nedir?
Cevap: Düyun-i Umumiye (Genel borçlar yönetimi)
71) Kurtuluş savaşının ilk cephesi?
Cevap: Mersin – Tarsus – Osmaniye
72) Mudanya ateşkes ant. Amaçlanan ne?
Cevap: Yunanlıların doğu Trakya’yı boşaltmaları
73) Mecelle nedir?
Cevap: Osmanlılardaki ilk medeni kanun
74) 1926’da kabul edilen Türk medeni kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
Cevap: İsviçre
75) 1934’de kadınlar ile ilgili olarak hangi gelişme olmuştur?
Cevap: Genel seçimlere katılma hakkı
76) Millet mektepleri hangi olay sonrasında açılmıştır?
Cevap: Harf inkılabı
77) Aşar vergisinin kaldırılmasının nedeni?
Cevap: Köylünün durumunu düzeltmek ve üretimi arttırmak için
78) Boğazların günümüze kadar devam eden statüsü hangisi ile belirlenmiştir?
Cevap: Montreux sözleşmesi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız