İdare Hukuku Final ve Bütünleme Sınavı Çıkmış Sorular Ve Cevapları

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.html
1)        Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eder?
A)    TBMM
B)     Bakanlar Kurulu
C)     Başbakan
D)     Cumhurbaşkanı
E)      Hepsi

2)        Aşağıdakilerden hangisi  taşra teşkilatı idaresidir?
A)    İlçe İdaresi
B)     Üniversite
C)     İl Özel İdaresi
D)     Belediye İdaresi
E)      Köy İdaresi

3)      İl Daimi Encümeni’ne aşağıdakilerden  hangisi başkanlık eder?
A)      Belediye Başkanı
B)      Vali veya görevlendirdiği  kişi
C)      Kaymakam
D)      Defterdar
E)      Cumhurbaşkanı

4)        Belediye  ve İl Genel Meclislerinin   fesih yetkisi kime aittir?
A)    Bakanlar Kurulu
B)     İçişleri Bakanı
C)     Danıştay
D)     Vali
E)      Belediye başkanı

5)        İdari işlemler üzerindeki hiyerarşik yetki için yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Üst, işlem  yapıldıktan sonra denetim yapamaz.
B)     Üst, asta emir ve yön verebilir.
C)     Üst, astın işlemlerini  yerindelik yönünden denetleyebilir.
D)     Hiyararşik denetim sonunda astın işlemlerini iptal edebilir.
E)      Üst, astın işlemini geciktirebilir.

6)        Aşağıdakilerden hangisi  memur kavramını  en geniş biçimiyle tanımlar?
A)    İdari Yargılama Usul Kanunu
B)     Devlet Memurları Kanunu
C)     Danıştay Kanunu
D)     Anayasa
E)      Ceza Kanunu

7)        Mahalli idarelerinin  genel karar organları  hangi yolla belirlenir?
A)    Seçmen tarafından
B)     Valinin atamasıyla
C)     İçişleri Bakanı’nın atamasıyla
D)     Belediye başkanı’ nın atamasıyla
E)      Bakanlar Kurulu atamasıyla

8)        Aşağıdakilerden hangisi kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının  genel özelliklerinden değildir?
A)    Kanunla kurulmaları
B)     Kuruluşlarının  zorunlu üyelik  esasına dayanması
C)     Üzerinde merkezi idarenin  denetim yetkisinin olmaması
D)     Organlarının, kendi üyeleri tarafından seçilmesi
E)      Kendilerine ait bütçeleri olması

9)        Aşağıdakilerden hangisi idari  dava türlerinden  tam yargı davası  olarak kabul edilmez?
A)    Tazminat
B)     Vergi
C)     İflas
D)     Geri alma
E)      Hiç biri

10)    Bakanlar Kurulu kararlarına karşı iptal davalarında ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yargıtay
B)     İdare mahkemeleri
C)     Anayasa Mahkemesi
D)     Danıştay
E)      Bölge İdare Mahkemesi

11)    Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özelliklerinden birisidir?
A)    İdarenin bir edimde bulunmasına karar verir.
B)     Dava konusu idari işlemdir.
C)     Davanın açılması için bir hakkın ihlal edilmesi gerekir.
D)     Dava ile bir hakkın yerine getirilmesinin istenmesi.
E)      İdarenin tazmininin gerektirir.

12)    İptal kararlarının en geç kaç gün içinde  yerine getirilmesi gerekir?
A)    30
B)     60
C)     15
D)     45
E)      Kararın verildiği gün

13)    Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
A)    İç denetim
B)     Dış denetim
C)     Hiyararşik denetim
D)     Siyasal denetim
E)      Hukuki denetim

14)    Aşağıdakilerden hangisi için iptal davası açılabilir?
A)    İdarenin, kanalizasyon  inşası sırasında kişiye kısmen zarar vermesi,
B)     Belediye tarafından  açılan kuyunun içine  vatandaşın düşüp ölmesi,
C)     Karayollarının, yol yapımı nedeniyle A şahsı aleyhine yaptığı  kamulaştırmanın  amacına  uygun olmaması,
D)     Demir yollarının  sinyal hatası nedeniyle iki trenin  çarpışması sonucu  mal kaybı
E)      Tazminat

15)     Tüzük ne tür bir işlemdir?
A)    Durum işlem
B)     Şart işlem
C)     Öznel işlem
D)     Çok yanlı işlem
E)      Kolektif işlem

16)    Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde idarenin kusursuz sorumluluğu  söz konusu değildir?
A)    Hukuka uygun işlemden doğan zarar
B)     Tehlikeli işlerden doğan zarar
C)     Hizmetin kötü işlenmesinden doğan zarar
D)     Kamu hizmetine katılanların  bu sırada uğradığı zarar
E)      Sosyal risk

17)    Aşağıdakilerden hangisi  idari yargının dışında tutulmuştur?
A)    Bakanlar Kurulu işlemleri
B)     Valinin işlemeleri
C)     Yerel yönetim işlemleri
D)     Sıkı yönetim işlemleri
E)      Bakanlıklar

18)    Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ile ilgili yanlış bilgidir?
A)    Kolluk görevleri - yetkileri sıkıyönetim komutanlığına geçer.
B)     Yürürlüğe girmesi için TBMM ‘nin onayı gereklidir.
C)     Bakanlar Kurulu 6 ayı geçmemek üzere uzatabilir.
D)     Sıkıyönetim ilan süresi 6 ay ile sınırlıdır.
E)      Bakanlar Kurulu 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir.

19)    Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru sayılmayan hallerden birisidir?
A)    Hizmetin geç işlemsi
B)     Mücbir sebep
C)     Hizmetin kötü işlemesi
D)     Hiç işlememesi
E)      Hukuka aykırılık

20)    Aşağıdakilerden hangisi memurun yatay ilerlemesi anlamına gelir?
A)    Ünvanın yükselmesi
B)     Derece ilerlemesi
C)     Kademe ilerlemesi
D)     Sicilin yükselmesi
E)      Hiçbiri

21)    Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında tutulan disiplin cezasıdır?
A)    Aylıktan kesme cezası
B)     Görevden uzaklaştırma önlemleri
C)     Uyarma cezası
D)     Devlet memurluğundan çıkarma
E)      Kademe ilerlemesinin   durdurulması

22)    Aşağıdakilerden hangisi memura uyarma cezası verebilir?
A)    İlgili Bakan
B)     Atamaya yetkili üst
C)     Disiplin Kurulu
D)     Disiplin amiri
E)      Devlet Personel Başkanlığı

23)    Aşağıdakilerden hangisi  memurlar için konulan yasaklardan birisi değildir?
A)    Grev yasağı
B)     Memurluktan başka görev alma yasağı
C)     İdari işlemlere karşı yargıya başvurma yasağı
D)     Siyasi partilere girme yasağı
E)      Ayrıldığı kuruma karşı  görev yasağı

24)    Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesi hallerinden birsi değildir?
A)    Kıdem doldurma
B)     Ölüm
C)     Bağdaşmazlık
D)     Koşullarda ek***lilik
E)      Çıkarılma

25)    İdare, belirli şartların  gerçekleşmesi halinde  mutlaka bir idari işlemi yapmak zorunda ise nasıl bir yetkiden bahsedilir?
A)    Vesayet
B)     Hiyararşik
C)     Taktir
D)     Bağlı
E)      Yetki genişliği

26)    İdari işlemin hangi öğesinde taktir yetkisi vardır?
A)    Yetki
B)     Sebep
C)     Şekil
D)     Maksat
E)      Konu

27)    Aşağıdakilerden hangisi iptal davasının özeliklerinden biri değildir?
A)    Konusu idari işlemdir.
B)     İdari işlemin yerine yeni bir idari işlem tahsisi için açılır.
C)     Amacı idari işlemin iptalidir.
D)     Menfaati ihlal edilenlerce açılır.
E)      İdare Mahkemesi’ ne açılır.

28)    Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ ın yargısal örgütü  içinde yer almaz?
A)    Başbakan
B)     Dava Dairesi
C)     İdari Dava Genel Kurulu
D)     İçtihadı Birleştirme Kurulu
E)      Vergi Daireleri Genel Kurulu

29)    Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili karara itiraz süresi ne kadardır?
A)    30 gün
B)     7 gün
C)     15 gün
D)     3 gün
E)      60 gün

30)    Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında yer almaz?
A)    Başbakanlık
B)     Sağlık Bakanlığı
C)     Üniversiteler
D)     Milli Eğitim Bakanlığı
E)      Dernekler

1.     D
 2.     A
 3.     A
 4.     C
 5.     A
 6.     
 7.     B
 8.     A
 9.     C
 10.     C
 11.     B
 12.     B
 13.     B
 14.     E
 15.     B
 16.     C
 17.     D
 18.     C
 19.     B
 20.     C
 21.     C
 22.     D
 23.     C
 24.     A
 25.     D
 26.     B
 27.     B
 28.     A
 29.     B
 30.     E 

Load disqus comments

0 Yorumlarınız