Finansal Yönetim 3. Sınıf Açık Ögretim Arasınav Çıkmış Sorular ve Cevaplar

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.html
Ara sınavda çıkması muhtemel sorulardır arkadaşlar. bazi soruları yazamadım umarım işinize yarar. kolay gelsin iyi çalışmalar

1. İşietmeierin ihtiyaç duyduğu fonların sağlanarak uygun varlıktara aktarılmasına ne ad verilir?
A) Finans B) Finansman C) Yatırım D) Finansa! yönetim E) Dividant

2. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin özellikle uzun vadeli yatırım kararlannda ve nakit, atacak, stok yönetimmde yararlandığı disiplindir?
A) Muhasebe B) Mikro ekonomi C) Makro iktisat D) Üretim E) Pazarlama

3. iki ya da daha fazla kişinin otuşturduğu tüzel kişilîğî olan ve ortakların bir kısminin sınırlı, bir kısminin sınırsız sorumlu olduğu ortaklık türüne ne denir?

A) Koliektif ortaklık B) Adi ortaklık C) Limited ortaklık D) Anonim ortaklık E) Adi komandit ortaklık


6. Halka açık anonim şirketlerde sermaye tavanım aşağtdakilerden hangısî belirler?
A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Sermaye Pıyasası Kurulu D) Bakanlar Kurulu E) Denetleme Kurulu

5. Birleşik faiz kullanılarak hesaplanan faize ne ad verilir?
A) Efektif faiz B) Nominal faiz C) Basit faiz D) Ree! faiz E) Repo faizi

6.Bankaya 3 ay vadeli olarak yatırılan 15.000 TL mevduatın vade sonu değeri 15937,5 TL oiduğuna göre uygulanan faiz oranı yüzde kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50

7.3 ay sonra 860 TL ödemesi olan bir işletmenin, borcunü bugün ödemek istemesi durumunda %30 ıskonto oranmdan ödeyeceği tutar kaç TL'dir?
A) 500 B) 650 C) 750 D) 800 E) 8209. Aylık nominal faiz oranı %4 olduğunda 1 ay vadefi mevduatın efektif faiz oranı yüzde kaç olur?
A) 44 B) 48 C) 58 D) 60 E) 62

10. Yönetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve alınacak kararlara dayanak oluşturmak amacıyla yapılan yatınma ne ad verilir?
A) Yatırım analizi B) Dinamik analiz C) Yönetim analizi D) Kredi analizi E) DiKey analiz

11. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birbirine oranlanmaşı suretiyle yapılan anaiize ne denir?
A) Kararlaştırmalı tablo analizi B) Trend analizi C) DİKey analiz D) Oran analizi E) Yüzde yöntemiyle analız


12. Aşağıd^kilerden hangısı fınansal yapı oranlanndan biridir?
A) Cari oran B) Asit test oran C) Nakit oranı D) Hassas oran E) Faizi karşılama oran'13. ve 14. soruları aşağıdakî bilgîlere göre yanıttayınız.
Hazır Değerler : 5.000 TL
MenKul Kıvmetler 5.000 TL
Tıcari Alacaklar 20.000 TL
Stoklar 15.000TL
Sabit varlıkiar 55,000 TL
KVYK 20,000 TL
UVYK 30.000TL
Ozsermaye SO.OO'O TL

13. işletmenin cari oranı kaçtır?
A)1,25 B) 2 C) 2,25 .D) 2,75 E) 3

14. işletmenin asit-test oranı kaçtır?
E) A) 1 B) 1,2 C)1,5 D) 1,8 E) 2

15.Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasinda yer almaz A) Faiz B) Vergi c) Sigorta D) Amortisman :.} Hammadde

16' Sabit giderleri 50.000 olan işletmenin, birim satış fiyatı 2500TL'. Birim satış gideri 1 .250 TL olduğunda başabaş noktasındaki satış tutarı kaç TL'di?
a) 40.000 b) 50.000 c) 70.000 d) 100.000 e) 150.000


18. Hisse basina karlardaki yüzdesel değişimin satışlardaki yüzdesel değişime oranı aşağıdakiierden hangisidir?
A) Başabaş noktasi
B)Finansal Kaldıraç derecesi
C)Faaliyet kaldıracı derecesi
D)Çatışma kaldıracı derecesi
E)Birleşik kalclıraç derecesi

19. Aşağıdakiierden hangisi bütçeleme ilkelerinden biri değildir?
A) Bütünlük
B) Maliyet
C) Şeffaflık
D) Kesinlik
E) Uzmanlaşma

20. ve 21. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlaymız.
Yeni kurulan bir işfetmenin 2011 yıiı îtîbariyîe satış tahmînl 60.000 TL'dir.:Endüstrldekr standart oranlar,
Alacak Devir HIZ!: 2
Ozsermaye Devir Hızı: 3
T.Borç/Ozsermaye: 2

20. Ozsermaye tutarı kaç TL'dir?
A) 20.000
B) 30.000
C) 40.000
D) 50.000
E) 60,000

21. Borç tutarı kaç TL'dir?
A) 5.000
B) 10.000
C) 20.000
D) 30.000
E) 40.000


22. Aşağıdakiterden hangisi pazarlama fonksiyonu İİe ilgili li bütçelerden biridir?
A) Satış giderler Bütçesi
B) Genwl imalat giderleri bütçesi
C) Genel yönetim giderleri bütçesi
D) işgücü bütçesi
E) Nakit bütçesi


23. ve 24. soruları tabtodaki bîlgilere göre yanıtlayınız.
Hazır Değerler 50.000 TL
Menkul Kıymetler 100.000TL
Alacaklar 150.000 TL
Stoklar 250.000TL
Duran Varlıklar 500.000 TL
KV Yabancı Kaynak 200.000 TL
UV Yabancı Kaynak 300.000 TL
Ozkaynak 500.000TL23. işletmenin çalışma sermayesi kaç TL'dir?
A) 250.000 TL B) 500.000 TL C) 750.000TL D) 1.000.000TL E) 1.200.000TL

24. İşletmenin net çalışma sermaneyi kaç TL.dir?
a) 150.000 b) 200.000 c) 250.000 d) 300.000 e) 450.00025. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yetersizliğini giderebilmek için alınacak kararlardan biri değildir?
A) Kısa vadeli kaynak bulmak
B) Borçları konsolide etmek
C) Alacak devir hızım artırmak
D) Duran varlıktan satmak
E) Mai atış ödemelerin! geciktirmek

26. Aşağtdaki çalışma sermayesi yatırım stratejilerinir hangisinde likidite en düşük düzeydedir?
A) Atılgan B) ihtiyatlı C) Dengeli D) Riskli E)Normal


27. Aşağıdakilerden hangisi gereğinden az nakit bulundurmanın yaratacağı sakıncatardan biri değildir?
A) Borç ödeme güçlüğü yaşanmam
B) FaahVetierin aksaması
C) Fınansal piyasalardan uzaklaşması
D) Çeklerin karşılıksız çıkması
E) Yatırım fırsatlanndan yararlanılamaması

28. Menkul kıymet fiyat artışlanndan yararlanmak gibi nedenlerte elde nakit bulundurulmasınm amacı nedir?
A) İşlem amacı Ö) Spekülasyon Amacı C) Karlık amacı D) Tedbir amacı E) Arbitraj amacı

29. Aşağıdakı durumların hangisinde işletmelerin fazla nakitle çalışmalarına gerek kalmaz?
A) Kısa vadeli borçların çok olmasi
B) Satışların kredili yapılması
C) Sektörde rekabetin yogun olması
D) Alacak devir hızının düşük olmasi
E) Alışların kredili yapilmasi

30. Açağıdakilerden hangisi hazır değerler arasinda yer atmaz?
A) Bankalar hesabı B) Alınan çekler C) Banka bonosu D) Havaleler E) Vadesi gelmiş tahvil kuponlarıYANIT ANAHTARI 1-D 11-D 21-E 2-B 12-E 22-A 3-E 13-C 23-B 4-C 14-C 24-D 5-A 15-E 25-A 6-B 16-D 26-A 7-D 17-B 27-C 8-A 18-E 28-B 9-D 19-B 29-E 10-C 20-A 30-C
Load disqus comments

0 Yorumlarınız