Atatürk İlke Ve İnkilapları Final Ve Bütünleme Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.html
1. “Bir insan topluluğunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiği maddi – manevi bütün değerlerin toplamı” şeklindeki tanım aşağıda-kilerden hangisidir?A) Ulus
B) Kültür
C) Bilim
D) Din
E) Teknoloji2. Türk inkılabı, aşağıdaki özelliklerin hangisiyle Fransız inkılabından ayrılır?
A) Ulusal egemenliğin benimsenmesi
B) Halkçılığın ilke edinilmesi
C) Bağımsızlık için mücadele edilmesi
D) Yeni bir anayasanın düzenlenmesi
E) Yeni bir yönetim biçiminin kabul edilmesi3. Balkan savaşları sırasında aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinden koparak bağım-sızlığını ilan etmiştir?

A) Sırbistan
B) Arnavutluk
C) Bulgaristan
D) Karadağ
E) Romanya4. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Limroz ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını kaybetmiştir?

A) Londra önbarışı
B) Uşi antlaşması
C) Bükreş antlaşması
D) Berlin antlaşması
E) Sevr barışı5. İttihat ve Terakki Partisinin iktidarı eline geçirmesi hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?

A) II. Meşrutiyetin ilanı
B) 31 Mart olayı
C) Dünya Savaşının çıkması
D) Bab-ı Ali baskını
E) Kurtuluş Savaşının çıkması6. I. Dünya Savaşı hangi iki ülkenin yöresel çatışmasıyla başlamıştır?
A) Almanya – Fransa
B) Avusturya – Rusya
C) İngiltere – Almanya
D) Bulgaristan – Yunanistan
E) Avusturya – Sırbistan7. İzmir’in Yunanistan’a verilmesi aşağıdakilerden hangisi sonunda kararlaştırıldı?

A) Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla
B) Mondros Ateşkes antlaşmasıyla
C) Paris barış konferansıyla
D) Londra önbarışıyla
E) Brest – Litowsk antlaşmasıyla8. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması için yapılan gizli antlaşmalardan biridir?

A) Sykes – Picot
B) Versay
C) Trianon
D) Neuilly
E) St. German9. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamiminin özelliklerinden biri değildir?

A) Bir ihtilal bildirisi niteliği taşır.
B) Ulusal egemenliğe doğru gidiş söz konusudur.
C) Osmanlı hükûmetinden umut kesilmiştir.
D) Kurtuluş Savaşını başlatma kararı alınmıştır.
E) Ulusal dernekler tek çatı altında birleştirilmiştir.10. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgallere tepki olarak kurulan direniş derneklerinden biri değildir?

A) Trakya – Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi
B) Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
E) Teali İslam Cemiyeti11. Mustafa Kemal Paşa, hangi olay öncesinde tüm resmi görevlerinden istifa etmiştir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Erzurum Kongresi
C) TBMM’nin açılması
D) Amasya görüşmesi
E) Amasya tamimi12. Yunanlıları yurttan kovabilmek için anlaşma devletleri ile görüşmeler yapılabileceği kararı aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?

A) Sivas kongresi
B) Kars İslam şurası
C) Alaşehir kongresi
D) Muğla kongresi
E) Erzurum kongresi

13. Aşağıdakilerden hangisi anlaşma devletlerinin Misak-ı Millî’nin ilan edilmesine karşı gösterdikleri tepkinin bir sonucudur?

A) Paris Barış Konferansının toplanması
B) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C) Sivas kongresinin engellenmek istenmesi
D) Mustafa Kemal Paşanın görevden alınması
E) Urfa ve Maraş’ın işgal edilmesi14. Damat Ferit’in Sivas kongresi sonrasındaki baskılar karşısında istifa etmesiyle yerine kim sadrazam olmuştur?

A) Tevfik Paşa
B) Ahmet İzzet Paşa
C) Salih Paşa
D) Ali Rıza Paşa
E) Talat Paşa15. Batı Anadolu Kuvay-i Milliye’sinin kesin olarak TBMM otoritesi altına girdiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir kongresi
B) Alaşehir kongresi
C) Sivas kongresi
D) Pozantı kongresi
E) Afyon kongresi


16. Heyet-i Temsiliye’nin görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
A) TBMM’nin açılmasıyla
B) Misak-ı Milli’nin ilanı ile
C) İstanbul’un resmen işgal edilmesiyle
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanma-sıyla
E) Amasya görüşmelerinin yapılmasıyla17. Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-i Milliye birliklerinin yerine düzenli ordunun kurulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Kuvay-ı Milliye birliklerinin Yunan kuvvetleri karşısında yeterli olmaması
B) Bir devletin düzenli ordusunun bulunma zorunluluğu
C) Kuvay-ı Milliyecilerin zaman zaman halka zarar vermesi
D) Kuvay-ı Milliye birliklerinin başına buyruk davranışlar sergilemesi
E) Anlaşma devletlerinin Kuvay-ı Milliye’yi istememesi

18. Rus çarlığının yıkılmasından sonra, Kafkaslarda bağımsızlığını ilan eden ulus aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Türkmenler
B) Özbekler
C) Afganlar
D) Gürcüler
E) Tacikler19. İstanbul hükûmeti TBMM ile anlaşmak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Alaşehir kongresi
B) Nazilli kongresi
C) Amasya görüşmesi
D) Pozantı kongresi
E) Balıkesir kongresi20. Yunan ordusunun saldırma ve ilerleme gücü aşağıdakilerden hangisiyle büyük ölçüde yok edilmiştir?

A) Sakarya Savaşı
B) İnönü Savaşı
C) Gediz Savaşı
D) İnönü Savaşı
E) Kütahya – Eskişehir Savaşları21. TBMM’nin saltanatı kaldırmasında etkili olan ve gerekçe gösterilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı hükûmetinin Lozan’a davet edilmesi
B) Mudanya ateşkes antlaşmasının imzalanması
C) Mustafa Kemal’in meclis başkanı olması
D) Halkın saltanata büyük tepki göstermesi
E) Damat Ferit’in istifa etmesi22. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Yeni Türk devletinin varlığının tüm dünyada kabul edilmiş olması

B) Ekonomik ve siyasal bağımsızlığı sınırlandıran sorunların yok denecek düzeye indirilmiş olma-sı
C) Akdeniz’in doğusunda barışın sağlanmış olma-sı
D) Boğazlar üzerindeki denetim hakkının tümüyle Türkiye’ye geçmesi
E) Azınlık ve Osmanlı borçları sorunlarının çözü-me ulaştırılmış olması23. Şeyh Sait ayaklanması çıktığı sırada Türkiye Cumhuriyetinin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet Paşa (İnönü)
B) Rauf bey (Orbay)
C) Celal bey (Bayar)
D) Recep bey (Peker)
E) Fethi bey (Okyar)24. Türkiye’de meclis hükûmeti sisteminden, kabi-ne sistemine aşağıdakilerden hangisiyle geçil-miştir?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla
B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C) TBMM’nin açılmasıyla
D) Halifeliğin kaldırılmasıyla
E) Halk fıkrasının kurulmasıyla25. 1921 Anayasasında yer alan “Egemenlik kayıt-sız şartsız ulusundur” maddesi aşağıdakiler-den hangisinin kanıtıdır?

A) Birinci dünya savaşının sona erdiğinin
B) Osmanlı devletinin tarihe karıştığının
C) Bağımsızlık savaşının kazanıldığının
D) Çok partili siyasal yaşama geçildiğinin
E) Düzenli ordunun kurulduğunun26. 1961 Anayasasını kendinden önceki anayasa-lardan ayıran en önemli özellik aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Kurucu meclis tarafından hazırlanmış olması
B) Ulusal egemenlik ilkesine yer vermesi
C) Çok partili siyasal yaşama açık olması
D) Temel hak ve özgürlükleri içermesi
E) Yapılan halkoylaması ile yürürlüğe girmesi

27. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İsmet İnö-nü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçek-leşmemiştir?

A) Köy enstitülerinin açılması
B) Doğu ve Batı klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi
C) Halkevlerinin açılması
D) Teknik öğretimin temellerinin atılması
E) Toprak kanununun çıkarılması28. Aşağıdakilerden hangisi ezanın Türkçe okun-masına tepki olarak gelişen olaylardan biridir?

A) Menemen olayı
B) Tunceli olayı
C) Bursa olayı
D) Şeyh Sait olayı
E) 31 Mart olayı29. Boğazların yönetimi için kurulan komisyon aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle kaldırılmış-tır?

A) Lozan Barış anlaşması
B) Montrö Sözleşmesi
C) Sevr Barışı
D) Hünkar İskelesi Anlaşması
E) Londra Sözleşmesi30. Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan sorun aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Kıbrıs sorunu
B) Ege adaları sorunu
C) Türk ve Rum nüfusunun değiş tokuş sorunu
D) Karasuları sorunu
E) Kıta sahanlığı sorunuCEVAP ANAHTARI :


1. B - 
2. C - 
3. B - 
4. A - 
5. D - 
6. E - 
7. C - 
8. A - 
9. E - 
10. E - 
11. B - 
12. C - 
13. B - 
14. D - 
15. E - 
16. A - 
17. E - 
18. D - 
19. C - 
20. A - 
21. A - 
22. D - 
23. E - 
24. B - 
25. B - 
26. E - 
27. C - 
28. C - 
29. B - 
30. C -

Load disqus comments

0 Yorumlarınız