Maliyet Muhasebesi Ara Sınav Çıkmış Sorular ve Cevapları

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/05/ack-ogretimde-kredili-sistem-nedir.html

Bazı İşlem Ve Tablo Sorularını Yazamadım Kusura Bakmayın. Aşagıdaki Açık Ögretim Maliyet Muhasebesi 3. Sınıf çıkmış sorularını ve en altta cevaplarını bulabilirsiniz. Başarılar Kolay gelsin.

1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlanndan biri değildir?
A) Mamul maliyetini belirlemek
B) Özel yönetim kararlarina yardımcı olmak
C) Nakit ödemelerinin düzenli yapilmasini sağlamak
D) Pianlamaya yardımcı olmak
E) Maliyet kontrolüne yardımcı olmak

2. Aşağıdakilerden hangisi dönem giderleri için örnektir?
A) işçi Ücret ve Giderleri
B) Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
C) Satılan Mamullerin Maliyeti
D) Hizmet Üretim Maliyeti , :
E) Genel Üretim Giderleri


3.işletme, ilk madde ve malzeme ambanndan 500 TL tutarlı malzemeyi mamut üretiminde kullanılmak üzere üretim hattına göndermiştir. Bu işlem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Zarar
B) Maliyet gideri
C) Harcama
D) Hasılat
E) Gider

4. Aşağıdakilerden hanglsl tam maliyet sistemi için doğrudur?
A) Direkt İlk madde ve malzeme, direkt işçiljk, sabit ve değişken genel üretim giderleri ile stokta buiundurma maHyetjeri mamul maliyetine yüklenir.
B) Direkt ilk madde ve malzeme ile sabit ve değişken genel üretim giderleri mamul maliyetlne yüklenir.
C) Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik ve sabit ve değişken genel üretim giderleri mamut maHyetine yüklenir.
D) Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik ile değişken genel üretim giderleri mamul maliyetme yüklenir.
E) Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri mamul maliyetine yüklenir.
5.
152 MAMULLER HS. XXX
151 YARI MAMULLER ÜRETİM HS. XXX
Bu kayit aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Uretime başlanan mamul miktarının belirlenmesine
B) Üretimi tamamlanan mamullerin mamul ambarına sevkine
C) Genel üretim matiyetinin belirlenmesine
D) Dönem sonu yarı mamullerin belirlenmesine
E) Dönem başı yarı mamullerin belirlenmesine
6. YARI MAMULLER-ÜRETIM HS. XXX
DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS. XXX
DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS. XXX
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS. XXX /
Bu kayit aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Fonksiyonel maliyet hesapları ite yansıtma hesaplarının karşılaştınlmasına
B) Dönem içinde katfamlan maliyetlerin tahakkuk kaydına
C) Üretimi tamamlanan mamullerin müşterilere teslim edimesi
D) Dönem içinde üretimi tamamlanan mamulterin mamul ambarına gönderilmesine
E) Üretim maJıyetlerinin dönem sonunda üretim maliyeti hesabı na aktanlmasına

7, Bir üretım işletmesinde döneme ilişkin bazı bilgiler şöyledir:
Üretiten Mamullerin Maliyeti 30.000 TL
Satılan Mamulerin Maliyeti 40.000 TL
Dönembasi Mamul Stokları 15.000 TL
Faliyet Giderleri 1.000 TL
Satışlar 13.000TL

Bu bilgılere göre işletmenin dönem sonu mamul stok(arının maliyeti kaç TL dir?
A) 5.000 B) 10.000 C) 15.000 D) 18.000 E) 20.000

8. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde kullanıtan yardımcı malzemeye örnektir?
A) Mobilya üretiminde kullanılan sunta
B)Mobilya üretiminde kullamlan kereste
C) idari binalar için kullanılan temizlik malzemeleri
D) Mobilya üretim makinelerinde kullanılan yağlar
E) Mobilya üretiminde kullanılan boya ve tutkal


9.
Üretim için gereksinim duyulan ilk madde ve malzemelerin stoklardan üretim hatlarına çekitmesi ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stok Kartı
B) Fatura
C) Sevk Irsaliyesi
D) ilk Madde ve Malzeme Satin Alma istek Fişi
E) ilk Madde ve Malzeme istek Fişi

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilk madde ve malzeme değerlemesinde kullanılan hareketli ortalama maliyet yöntemi için doğrudur?
A) Bu yöntemin kullanilmasi üretim işletmeteri içm uygun değildir.
B) Birim maliyet dönem sonunda bir kez hesaplanır.
C) Uretıme verilen ilk madde ve malzemenin matiyeti dönem sonunda hesaplanan birim matiyet dikkate alınarak belirlenir.
D) Dönem sonu stoklannın maliyeti en son satin alınan ilk madde ve malzemenin maliyetlerînden otuşur.
E) Her yeni ilk madde ve malzeme satm alma işleminden sonra birim matiyet yeniden hesaplanır.


12. Aşağıdakiterden hangisi endirekt işçilik olarak değerlendirilemez?
A) Kesme departmanı ustabaşına ödonen ücretler
B) Üretim makineleri bakım işinde çatışanlara ödenen üçetler :
C) Üretim bölümünde çalışan işçilere ödenen yıllık ikramiyeler
D) idari binalar temizlik işinde çalışan işçilere ödenen ücretler
E) Konfeksiyon atölyesinde kesim makinesinde çalışan işçilere ödenen ücretler

13. Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemlerînden biri degildir?
A) Primli ücret temeline göre
B) Grup akordu temeline göre
C) Zaman temeline göre
D) Para akordu temeline göre
E) Safha temeline göre

16. Aşağıdakllerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri olamaz?
A) Bir kısminin kesin tutarları yıl sonlannda belli otur.
B) Bir kısmı zaman içinde düzensiz dağıtım gösterir.
C) Üretilen mamullerin maliyetine doğrudan yüklenirler.
D) Çok farklı nitelikli maliyet unsurunun birleşmesi ile oluşur.
E) Üretilen mamuller He arasinda direkt ilişki yoktur.

17. Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetler 400.000TL birim basina değişken maliyetler ise 60 TL dir. 10.000 birimlik faaliyet hacminde birim basina toplam maliyet kaç TL dir?

A) 40 B) 60 C) 100 D) 110 E) 160


19. İşletmede üretim için gerekli olan buharı üreten touhar t>ötömü aşağıdaki maliyet yerterinden hangisi kîyamında ele alınmaktadır?
A) Yardımc» Hizmet Gider Yeri
B) Yatırım Gider Yeri
C) Üretim Yönetimi Gider Yeri
D) Yardımcı Üretim Gider Yeri
E) Esas Üretim Gider Yeri

20. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı üretim gider yerleri ile yardımcı hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerîn, esas üretim gider yerlerine dağıtılmasını ifade etmektedir?
A) Birinci Dağıtım 8} Beşnci Dağıtım C) Dördüncü Dağttım D) ikinci Dağıtım E) Üçüncü Dağttım

22. Bir üretim işletmesinde bir üretim partisinden üç birleşik mamul üretilmektedir. Bu mamullere ilişkin bilgiler şöyledir.

Mamuller (A) (B) (C)
Miktar 500 Ton 2500 Yon 7500 Ton
Satış Fiyatı 20 35 15

ilgili dönemde üretim partisinin birleşik maliyeti 180.000 TL dir. Maliyet dağıtımında fiziksel ölçüler yönteminin uygulanmasi durumunda (A) Mamulünün birleşik maliyetten alacağı pay kaç TL dir?
A) 75.000 B) 60.000 C) 45.000 D) 30.000 E) 15.000

23. Sipariş maliyeti sistemin! uygulayan üretim iştetmesinde dönem içinde katlanılan genel üretim maliyeti tutan 325.000 TL işletmede çalışılan direkt işçilik saati (DIŞ) 6.500 saattir. Dönem içinde (F) mamulünden 50 birim üretilmiştir. Bir birim (F) mamulünün üretimi için 6 DIŞ harcanmaşı durumunda; (F) Mamulüne yüklenmesi gereken toplam genel üretim maliyeti tutarı kaç TL dir?
A) 10.000 B) 15.000 ! C) 25,000 D) 40.000 E) 50.000

24. Bir üretim işletmesinde döneme tlişkin bütçetenen genel üretim maliyetleri tutarı 720.000 TL dir. işletmede bütçeîeme döneminde direkt işçilik saatinin 60.000 saat olacağı planlanmıştır. Dönem içinde 40 birim mamulden oluşan (A) siparişi için 1.500 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Bu bilgilere göre bir birim mamule yüklenecek genel üretim maliyeti tutarı kaç TL dir?
A) 450 B) 1.000 C) 3.000 D) 9.000 E) 18.000

26. İşletmede bazı hesapların kalanları şöyledir: Genel Üretim Giderleri Hs. 800 TL Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs. 700 TL Satılan Mamullerin Maliyeti Hs. 3.000 TL Mamuller Hs. 1.500TL Yarı Mamuller -Üretim Hs. 500 TL Bu bilgilere göre eksik yüklenen genel üretim maliyetinden satılan mamullerin maliyetine yüklenecek tutar kaç TL'dir?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


Cevap Anahtarı
1C
2 C
3 B
4 C
5 B
6 E
7 A
8 E
9 E
10 A
11 E
12 E
13 E
14 A
15 A
16 C
17 C
18 B
19 D
20 D
21 B
22 B
23 B
24 A
25 A
26 E

Load disqus comments

0 Yorumlarınız